Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra

Được đăng lên bởi nguyenvantuananh40
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1-Sự hấp thụ bị động theo cách hút bám trao đổi là hình thức:
A)- thải ion không cần thiết từ rễ ra môi trường đất và lấy các ion cần thiết từ đất vào rễ.
B)- trao đổi ion giữa rễ và đất, cần được cung cấp năng lượng.
C)- cần có enzim hoạt tải của màng tế bào lông hút.
D)- các ion khoáng hút bám trên bề mặt keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi rễ tiếp xúc với dung dịch đất.
Câu 2-Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường:
A)-Quá ưu trương, quá axit hay thiếu O2
B)-Quá nhược trương, quá axit hay thiếu O2
C)-Quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu ôxi
D)-Quá ưu trương, axit hay thừa ôxi
Câu 3-Ở thực vật thuỷ sinh cơ quan hấp thụ nước và khoáng là:
A)-Lá
B)-Rễ
C)-Thân
D)-Rễ, thân , lá.
Câu 4-Quá trình hấp thụ các ion khoáng ở rễ theo các hình thức cơ bản nào?
A)-Hấp thụ bị động và hấp thụ chủ động
B)-Cùng chiều nồng độ và ngược chiều nồng độ
C)-Hấp thụ khuếch tán và thẩm thấu
D)-Điện li và hút bám trao đổi.
Câu 5-Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn hán sinh lý? I. Trời nắng gay gắt kéo dài II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài
III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn IV. Cây bị thiếu phân: A)-I, IV
B)-III, IV C)-II
D)-II, III
Câu 6-Động lực giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét là:
A)-lực hút và lực liên kết .
B)-lực đẩy , lực hút do sự thoát hơi nước ở lá
C)-lực đẩy và lực liên kết .
D)-lực đẩy -lực hút - lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau, với thành mạch gỗ
Câu 35-Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở những điểm nào?
A)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng thấp, điểm bù CO2 cao. B)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng cao, điểm bù CO2 cao.
C)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng, điểm bù CO2 thấp.
D)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.
Câu 36-Quá trình quang hợp xảy ra mạnh nhất ở cây xanh dưới tác dụng của bức xạ vùng quang phổ nào. Vì sao?
A)-Xanh tím; vì bức xạ này kích thích mạnh nhất đến giai đoạn quang lý.
B)-Xanh lục; vì tia sáng này làm cho clorophyl dễ hấp thụ nhất
C)-Bức xạ đỏ; vì đây là tia giàu năng lượng và dễ gây ra các biến đổi quang hóa nhất.
D)-Màu cam; vì bức xạ này kích thích quá trình quang phân ly nước, tạo ATP xảy ra nhanh chóng.
Câu 9-Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian .Lực nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng vượt tán?
I. Lực hút bán trao đổi của keo nguyên sinh II. Lực hút bám lẫn nhau giữa các phân tử nước. III. Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu
cơ của tế bào rễ IV. Lực dính bám của các phân tử nư...
Câu 1-Sự hấp thụ bị động theo cách hút bám trao đổi là hình thức:
A)- thải ion không cần thiết từ rễ ra môi trường đất và lấy các ion cần thiết từ đất vào rễ.
B)- trao đổi ion giữa rễ và đất, cần được cung cấp năng lượng. C)- cần có enzim hoạt tải của màng tế bào lông hút.
D)- các ion khoáng hút bám trên bề mặt keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi rễ tiếp xúc với dung dịch đất.
Câu 2-Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường:
A)-Quá ưu trương, quá axit hay thiếu O
2
B)-Quá nhược trương, quá axit hay thiếu O
2
C)-Quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu ôxi D)-Quá ưu trương, axit hay thừa ôxi
Câu 3-Ở thực vật thuỷ sinh cơ quan hấp thụ nước và khoáng là: A)- B)-Rễ C)-Thân D)-Rễ, thân , lá.
Câu 4-Quá trình hấp thụ các ion khoáng ở rễ theo các hình thức cơ bản nào?
A)-Hấp thụ bị động và hấp thụ chủ động B)-Cùng chiều nồng độ và ngược chiều nồng độ
C)-Hấp thụ khuếch tán và thẩm thấu D)-Điện li và hút bám trao đổi.
Câu 5-Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn hán sinh lý? I. Trời nắng gay gắt kéo dài II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài
III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn IV. Cây bị thiếu phân: A)-I, IV B)-III, IV C)-II D)-II, III
Câu 6-Động lực giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét là:
A)-lực hút và lực liên kết . B)-lực đẩy , lực hút do sự thoát hơi nước ở lá
C)-lực đẩy và lực liên kết . D)-lực đẩy -lực hút - lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau, với thành mạch gỗ
Câu 35-Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở những điểm nào?
A)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng thấp, điểm bù CO
2
cao. B)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng cao, điểm bù CO
2
cao.
C)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng, điểm bù CO
2
thấp. D)-Cường độ QH, điểm bù ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.
Câu 36-Quá trình quang hợp xảy ra mạnh nhất ở cây xanh dưới tác dụng của bức xạ vùng quang phổ nào. Vì sao?
A)-Xanh tím; vì bức xạ này kích thích mạnh nhất đến giai đoạn quang lý.
B)-Xanh lục; vì tia sáng này làm cho clorophyl dễ hấp thụ nhất
C)-Bức xạ đỏ; vì đây là tia giàu năng lượng và dễ gây ra các biến đổi quang hóa nhất.
D)-Màu cam; vì bức xạ này kích thích quá trình quang phân ly nước, tạo ATP xảy ra nhanh chóng.
Câu 9-Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian .Lực nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng vượt tán?
I. Lực hút bán trao đổi của keo nguyên sinh II. Lực hút bám lẫn nhau giữa các phân tử nước. III. Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu
cơ của tế bào rễ IV. Lực dính bám của các phân tử nước với thành tế bào của mạch gỗ.
A)-II, III B)-II, IV C)-I, IV D)-III, IV
Câu 10-Nhận định không đúng khi nói về đặc điểm của mạch gỗ là:
A)-đầu của TB mạch gỗ gắn với đầu của TB quản bào thành những ống dài từ rễ đến lá để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.
B)-TB mạch gỗ gồm 2 loại là quản bào và mạch ống. C)-thành của mạch gỗ được linhin hóa. D)-mạch gỗ gồm các TB chết.
Câu 11-Trên lá cây, khí khổng phân bố ở:
A)-phân bố ở mặt trên, mặt dưới, hoặc cả hai mặt tùy thuộc từng loài cây. B)-chỉ phân bố ở mặt trên của lá
C)-luôn luôn phân bố ở cả mặt dưới và mặt trên của lá. D)-chỉ phân bố ở mặt dưới của lá.
Câu 12-Cân bằng nước trong cây được tính bằng:
A)- lượng nước hiện có trong cây tại thời điểm tính. B)- lượng nước cây sử dụng cho các quá trình sinh lí
C)- sự so sánh lượng nước do rễ hút vào và lượng nước thoát ra. D)- lượng nước cây hút vào trừ đi lượng nước cây sử dụng
Câu 13-Cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi vì:
I. Cây trong vườn sống trong môi trường có nhiều nước hơn cây ở trên đồi. II. Cây trên đồi có quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh hơn. III.
Cây trong vườn có lớp cutin trên biểu bì lá mỏng hơn của cây trên đồi. IV. Lớp cutin mỏng hơn nên khả năng thoát hơi nước mạnh hơn. A)-
III, IV B)-I, III, IV C)-II, III, IV D)-I, II, IV
Câu 14-Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự đóng hoặc mở khí khổng? A)-Ánh sáng B)-Phân bón C)-Nước D)-Nhiệt độ
Câu 15-Khí khổng mở khi tế bào: A)- no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng.
B)- mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng.
C)- mất nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng.
D)- no nước, thành mỏng hết căng nước và thành dày duỗi thẳng.
Câu 16-Sự thoát hơi nước qua khí khổng diễn ra gồm 3 giai đoan: I. khuếch tán từ khe qua khí khổng
II. hơi từ bề mặt tế bào nhu mô lá vào gian bào III. khuếch tán từ bề mặt lá ra không khí xung quanh.
Thứ tự của 3 giai đoạn trên là: A)-III, II, I B)-I, II, III C)-II, III, I D)-II, I, III
Câu 17-Tại sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lý tuỳ thuộc vào loại đất, loại phân bón, giống và loài cây trồng?
A)-Giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất cao. B)-Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dưỡng cho cây.
C)- Hiệu quả phân bón cao nhưng giảm chi phí đầu vào và không gây ô nhiễm. D)-Giúp cây trồng sinh trưởng tốt,
Câu 18-Biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây là:
A)-sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. B)-lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá.
C)-lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. D)-lá nhỏ có màu lục đậm, màu thân không bình thường.
Câu 19-Năng suất sinh học khác năng suất kinh tế ở chỗ:
I. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
II. Năng suất kinh tế chỉ là 1 phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế hạt, quả, lá... tùy vào mục đích đối vơi từng
cây trồng. III. Năng suất kinh tế là năng suất của cây trồng có giá trị kinh tế đối với con người.
IV. Năng suất sinh học chất khô của cây trồng trên 1ha trong một đợt thu hoạch. A)-I, II B)-III, IV. C)-I, III. D)-II, IV.
Câu 20-Năng suất kinh tế của cây trồng là:
A)-năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan , chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.
1
kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm tra - Người đăng: nguyenvantuananh40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kiểm tra 9 10 918