Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÍ

Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa học LTĐH môn Vật lí (KIT1) – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

Facebook: LyHung95

07. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài : 60 phút.

Họ và tên:……………………………………….................

Mã đề thi 001

Lớp: ....................... Trường:...............................................
Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng m = 100 g. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng
của vật, chiều dương hướng lên. Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình
2π 

2
x = 4cos  10t −
 cm , lấy g = 10 m/s . Độ lớn của lực hồi phục tác dụng vào vật tại thời điểm vật đi được quãng
3 

đường s = 3 cm (kể từ t = 0) là
A. 0,1 N.
B. 0,3 N.
C. 0,4 N.
D. 0,7 N.
Câu 2: Hai con lắc đơn có chiều dài ℓ1 và ℓ2 với hiệu chiều dài là 30 cm dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt
đất. Trong cùng một khoảng thời gian thì con lắc có chiều dài ℓ1 thực hiện được 10 dao động, con lắc có chiều dài ℓ2
thực hiện được 20 dao động. Chiều dài ℓ1 là
A. 50 cm.
B. 30 cm.
C. 20 cm.
D. 40 cm.
Câu 3: Con lắc lò xo thẳng đứng với vật có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng k = 1 N/cm dao động điều hoà xung
quanh vị trí cân bằng với biên độ là 2 cm. Bỏ qua mọi ma sát với g = 10 m/s2 = π2. Thời gian lò xo nén trong một chu
kỳ là
1
1
A.
B. 0,2 (s).
C.
D. 1 (s).
(s).
(s).
30
15
Câu 4: Một vật thực hiện dao động điều hoà thì véc tơ vận tốc sẽ cùng chiều với véc tơ gia tốc khi vật
A. ở vị trí biên.
B. đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên.
C. đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng.
D. ở vị trí cân bằng.
Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối lượng m = 100 (g). Kéo vật
theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm, rồi truyền cho nó vận tốc 20π 3 cm/s hướng lên. Lấy g = π2
2
= 10 m/s2. Trong khoảng thời gian
chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là
3
A. 10,46 cm.
B. 8 cm.
C. 12 cm.
D. 6 cm.
Câu 6: Hai chất điểm cùng xuất phát từ gốc tạo độ và bắt đầu dao động điều hoà theo cùng một chiều trên trục Ox với
biên độ bằng nhau và chu kì là 3 (s) và 6 (s). Tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi gặp nhau là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 7: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, quả nặng ở phía dưới điểm
treo. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, thì lò xo dãn 4 cm. Khi cho nó dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 5
cm, thì tốc độ trung bình của con lắc trong một chu kì là

A. 50,33 cm/s.
B. 25,16 cm/s.
C. 12,58 cm/s.
D. 3,16 m/s.
Câu 8: Để quả...
Khóa hc LTĐH môn Vt lí (KIT1) – Thy Đặng Vit Hùng (0985.074.831) Facebook: LyHung95
Hc offline: Ngõ 72 Tôn Tht Tùng (gn ĐH Y Hà Ni) Hc Online: www.hocmai.vn
H và tên:……………………………………….................
Lp: ....................... Trường:...............................................
Câu 1: Mt con lc xo treo thng đứng gm mt vt khi lượng m = 100 g. Chn gc ta độ là v trí cân bng
ca vt, chiu dương hướng lên. Con lc dao động điu hòa theo phương thng đng vi phương trình
2π
x 4cos 10t cm
3
=
, ly g = 10 m/s
2
. Độ ln ca lc hi phc tác dng vào vt ti thi đim vt đi được quãng
đường s = 3 cm (k t t = 0) là
A.
0,1 N.
B.
0,3 N.
C.
0,4 N.
D.
0,7 N.
Câu 2:
Hai con lc đơn chiu dài
1
2
vi hiu chiu dài 30 cm dao đng điu hòa ti cùng mt nơi trên mt
đất. Trong cùng mt khong thi gian tcon lc chiu dài
1
thc hin được 10 dao động, con lc chiu dài
2
thc hin được 20 dao động. Chiu dài
1
A.
50 cm.
B.
30 cm.
C.
20 cm.
D.
40 cm.
Câu 3:
Con lc xo thng đng vi vt khi lượng 100 g, xo độ cng k = 1 N/cm dao động điu hxung
quanh v trí cân bng vi biên độ 2 cm. B qua mi ma sát vi g = 10 m/s
2
= π
2
. Thi gian xo nén trong mt chu
k
A.
1
(s).
30
B.
0,2 (s).
C.
1
(s).
15
D.
1 (s).
Câu 4:
Mt vt thc hin dao động điu hoà thì véc tơ vn tc s cùng chiu vi véc tơ gia tc khi vt
A.
v trí biên.
B.
đi t v trí cân bng ra v trí biên.
C.
đi t v trí biên v v trí cân bng.
D.
v trí cân bng.
Câu 5:
Con lc lò xo treo thng đứng, gm lò xo độ cng k = 100 N/m vt nng khi lượng m = 100 (g). Kéo vt
theo phương thng đứng xung dưới làm lò xo giãn 3 cm, ri truyn cho vn tc
20
π 3cm/s
hướng lên. Ly g = π
2
= 10 m/s
2
. Trong khong thi gian
2
3
chu k
, quãng
đườ
ng v
t
đ
i
đượ
c k
t
lúc b
t
đầ
u chuy
n
độ
ng là
A. 10,46 cm. B. 8 cm. C. 12 cm. D. 6 cm.
Câu 6: Hai ch
t
đ
i
m cùng xu
t phát t
g
c t
o
độ
b
t
đầ
u dao
độ
ng
đ
i
u hoà theo cùng m
t chi
u trên tr
c Ox v
i
biên
độ
b
ng nhau và chu kì là 3 (s) và 6 (s). T
s
t
c
độ
c
a hai ch
t
đ
i
m khi g
p nhau là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7: M
t con l
c xo
đượ
c treo th
ng
đứ
ng
n
ơ
i gia t
c tr
ng tr
ườ
ng g = 10 m/s
2
, qu
n
ng
phía d
ướ
i
đ
i
m
treo. Khi qu
n
ng
v
trí n b
ng, thì xo dãn 4 cm. Khi cho dao
độ
ng theo ph
ươ
ng th
ng
đứ
ng v
i biên
độ
5
cm, thì t
c
độ
trung bình c
a con l
c trong m
t chu kì là
A. 50,33 cm/s. B. 25,16 cm/s. C. 12,58 cm/s. D. 3,16 m/s.
Câu 8:
Để
qu
n
ng c
a con l
c lò xo dao
độ
ng
đ
i
u hoà v
i ph
ươ
ng trình x = 4cos(10t +
π
/2) cm, (g
c th
i gian
đượ
c
ch
n khi v
t b
t
đầ
u dao
độ
ng). Các cách kích thích d
o
độ
ng nào sau
đ
ây là đúng?
A. T
i v
trí cân b
ng truy
n cho qu
c
u t
c
độ
40 cm/s theo chi
u d
ươ
ng tr
c to
độ
.
B. T
i v
trí cân b
ng truy
n cho qu
c
u t
c
độ
40 cm/s theo chi
u âm tr
c to
độ
.
C. Th
v
t không v
n t
c
đầ
u
biên d
ươ
ng.
D. Th
v
t không v
n t
c
đầ
u
biên âm.
Câu 9: Trong dao
độ
ng c
a con l
c lò xo, nh
n xét nào sau
đ
ây là sai?
A. Chu k
riêng ch
ph
thu
c vào
đặ
c tính c
a h
dao
độ
ng
B. L
c c
n c
a môi tr
ườ
ng là nguyên nhân làm cho dao
độ
ng t
t d
n
C.
Độ
ng n
ă
ng là
đạ
i l
ượ
ng không b
o toàn.
D. Biên
độ
dao
độ
ng c
ưỡ
ng b
c ch
ph
thu
c vào biên
độ
c
a ngo
i l
c tu
n hoàn.
Câu 10: M
t con l
c lò xo dao
độ
ng
đ
i
u hoà theo ph
ươ
ng ngang v
i biên
độ
6 cm. Khi v
t có li
độ
3 cm thì
A. th
ế
n
ă
ng c
a con l
c b
ng m
t ph
n ba
độ
ng n
ă
ng c
a v
t.
B. th
ế
n
ă
ng c
a con l
c l
n g
p ba
độ
ng n
ă
ng c
a v
t.
C. th
ế
n
ă
ng c
a con l
c b
ng
độ
ng n
ă
ng c
a v
t.
đề thi 001
07. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÍ
Thi gian làm bài : 60 phút.
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÍ - Trang 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÍ - Người đăng: KhôngThươngkhôngnhớ Đờithanhthản KhôngBuồnkhôngkhóc LệKhôngrơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÍ 9 10 3