Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra giữa kì I toán 6

Được đăng lên bởi phungnhanxl
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT QUẬN TÂY HỒ
Trường THCS Xuân La

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2014 – 2015
MÔN TOÁN 6
Câu 1. (2,5 điểm)
Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3, nhỏ hơn hoặc bằng
15. Tập hợp B gồm các số tự nhiên lớn hơn 3 nhỏ hơn 15.
a) Viết tập hợp A, tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử
b) Tập hợp A, tập hợp B có bao nhiêu phần tử.
c) Dùng ký hiệu ,  biểu diễn mối quan hệ giữa A và B, {3; 4} và A,
15 và A
Câu 2. ( 3 điểm)
Thực hiện phép tính
20
15
15
a) 5 : (5 .6 + 5 .19)
c) 38.73 + 27.38
2
2
b) 5.3 – 32 : 4
d) 10 – [(82 – 48).5 + (23.10 + 8)] : 28
Câu 3. ( 3 điểm)
Tìm số tự nhiên x biết:
a) x : 13 = 42
b) 12x – 33 = 32011 : 32010
d
c) 8x + 2x = 25.22
) 2x.4 – 128 = 0
e) ( x – 1 )4 – 16 = 65
Câu 4. ( 2,5 điểm) Cho hai tia đối nhau AB và AC.
a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào
nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Đọc tên các tia trùng nhau gốc C
c) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào
nằm giữa hai điểm còn lại?

...
PHÒNG GD – ĐT QUẬN TÂY HỒ
Trường THCS Xuân La
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2014 – 2015
MÔN TOÁN 6
Câu 1. (2,5 điểm)
Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3, nhỏ hơn hoặc bằng
15. Tập hợp B gồm các số tự nhiên lớn hơn 3 nhỏ hơn 15.
a) Viết tập hợp A, tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử
b) Tập hợp A, tập hợp B có bao nhiêu phần tử.
c) Dùng ký hiệu
, 
biểu diễn mối quan hệ giữa A và B, {3; 4} và A,
15 và A
Câu 2. ( 3 điểm) Thực hiện phép tính
a) 5
20
: (5
15
.6 + 5
15
.19) c) 38.73 + 27.38
b) 5.3
2
– 32 : 4
2
d)
10 – [(8
2
– 48).5 + (2
3
.10 + 8)] : 28
Câu 3. ( 3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a) x : 13 = 42 b) 12x – 33 = 3
2011
: 3
2010
c) 8x + 2x = 25.2
2 d
) 2
x
.4 – 128 = 0
e) ( x – 1 )
4
– 16 = 65
Câu 4. ( 2,5 điểm) Cho hai tia đối nhau AB và AC.
a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào
nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Đọc tên các tia trùng nhau gốc C
c) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào
nằm giữa hai điểm còn lại?
Kiểm tra giữa kì I toán 6 - Người đăng: phungnhanxl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểm tra giữa kì I toán 6 9 10 259