Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA MÔN : VẬT LÝ

Được đăng lên bởi Hiu Són
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THI HKI I
MÔN : VẬT LÝ
Câu 1:Đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là
0,02mA. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn lên thêm 3V thì cường độ dòng điện chạy trong
dây dẫn là
A. 0,01mA.
B. 0,03mA.
C. 0,3mA.
D. 0,9mA.
Câu 2:Đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện thế U1 thì đo được cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là
I1. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn đó hiệu điện thế U2 thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là I2 .
Cường độ dòng điện I được tính theo công thức:
A. I2 =

U1
I.
U2 1

B. I2 =

U2
I.
U1

C. I2 =

U1 +U 2
I1.
U2

D. I2 =

U1 -U 2
I.
U2 1

Câu 3: Điện trở R = 8  mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua điện
trở
A. 96A.

B. 4A.

C.

2
A.
3

D. 1,5A.

Câu 4: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 120Ω là 60mA. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu
điện trở
A. 7200V.
B. 7,2V.
C. 2V.
D. 0,0005V.
Câu 5: Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây có cường độ
0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ
A. 0,2A.
B. 0,5A.
C. 0,9A.
D. 0,6A.
Câu 6:Một mạch điện nối tiếp gồm có ba điện trở R1 = 12Ω , R2 = 15Ω , R3 = 23Ω mắc vào nguồn điện
12V thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu?
A. I = 0.24A.
B. I = 0,8A.
C. I = 1A.
D. I = 2,4A.
Câu 7: Mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, bóng thứ nhất có điện trở 1200Ω, bóng thứ hai có
điện trở R2 = 1300Ω, mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220V, hiệu điện thế ở hai đầu bóng thứ nhất
A. 106,5V.
B. 110V.
C. 114,4V.
D. 105,6V.
Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết UAB = 84V , R1 = 400Ω , R2 = 200Ω. Hãy tính UAC và UCB
?
A. UAC = 56V, UCB = 28V.
C. UAC = 50V, UCB = 34V.
B. UAC = 40V, UCB = 44V.
D. UAC = 42V, UCB = 42V
A
R1
C R2
B
Câu 9: Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau. Khi mắc vào một hiệu điện
thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I = 1,2A và cường độ dòng điện chạy qua R 2 là I2
= 0,5A. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là
A. I1 = 1,7A.
B. I1 = 1,2A.
C. I1 = 0,7A.
D. I1 = 0,5A.
Câu 10: Giữa 2 điểm A,B của một mạch điện, hiệu điện thế luôn luôn không đổi và bằng 9V, người ta
mắc song song 2 dây điện trở R1 và R2. Cường độ dòng điện qua dây dẫn thứ nhất I1 = 0,6A; qua dây
thứ hai I2 = 0,4A. Điện trở tương đương của cả đoạn mạch
A. Rtđ = 9Ω.
B. Rtđ = 15Ω.
C. Rtđ = 22,5Ω.
D. Rtđ = 37,5Ω.
Câu 11: Cho hai điện trở R1 = 10Ω, R2 = 40Ω mắc song song với nhau và mắc vào nguồn điện không
đổi U = 24V. Cường độ dòng điện tr...
THI HKI I
MÔN : VẬT LÝ
Câu 1: 
!"!#$%&'() **$+
 
%&!"!,$%& -&!"!+$%& .&!"+$%& /&!"0$%&
Câu 2:1
,
2 
3
,
&451
#
 3
#
&
.326789:
%&3
#
;
,
#
1
1
3
,
& -&3
#
;
#
,
1
1
3& .&3
#
;
, #
#
1 <1
1
3
,
& /&3
#
;
, #
#
1 =1
1
3
,
&
Câu 3: >?;@
$AB$5,#C
>
%&0%& -&D%& .&
#
+
%& /&,"E%&
Câu 4: .C>?;,#!F !$%&45)
>
%&G#!!& -&G"#& .&#& /&!"!!!E&
Câu 5: 4D"E$C5
!"+%&'(*$+)C5
%&!"#%& -&!"E%& .&!"0%& /&!"%&
Câu 6:H$IJK$5L>?
,
;,#F"?
#
;,EF"?
+
;#+F$AK
,#$ L*M
%&3;!&#D%& -&3;!"@%& .&3;,%& /&3;#"D%&
Câu 7: HK$L5N$AIJ"L59O5>,#!!F"L595
>?
#
;,+!!F"$AB$5##!">L59O
%&,!"E& -&,,!& .&,,D"D& /&,!E"&
Câu 8: .$P:-1
%-
;@D"?
,
;D!!F"?
#
;#!!F&QR61
%.
1
.-
M
%&1
%.
;E"1
.-
;#@& .&1
%.
;E!"1
.-
;+D&
-&1
%.
;D!"1
.-
;DD& /&1
%.
;D#"1
.-
;D#
Câu 9: H$K$>?
,
?
#
$ASST&4$A$
1C$6 3;,"#%C?
#
 3
#
;!"E%&.C?
,
 
%&3
,
;,"G%& -&3
,
;,"#%& .&3
,
;!"G%& /&3
,
;!"E%&
Câu 10: U)#B$%"-V$$" 8 8W8XLY0"
$ASS#>?
,
?
#
&.C9O3
,
;!"%ZC
93
#
;!"D%&>[[V\$
%&?

;0]& -&?

;,E]& .&?

;##"E]& /&?

;+G"E]&
Câu 11: .>?
,
;,!]"?
#
;D!]$ASST$AKW8
X1;#D&.$6  2C$^>?
,
Z?
#
 :
%&+%Z#"D%Z!"%& .&,"#%Z!"@%Z!"D%&
-&,"E%Z!"0%Z!"%& /&!"D@%Z!"#D%Z!"#D%&
Câu 12: H 5> ?&'(_OJ+ SP5>?
`
 L
*M
%&
a
? ;+?
& -&
a
?
? ;
+
& .&
a
? ;?<+
& /&
a
? ;?=+
&
Câu 13: QLYK5b_&/9O5c
,
;E$$
#
5>?
,
;
@"E&/95c
#
;!"E$$
#
>?
#
 L*M.dWC\e&
%?
,
.

?
#
-
KIỂM TRA MÔN : VẬT LÝ - Trang 2
KIỂM TRA MÔN : VẬT LÝ - Người đăng: Hiu Són
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KIỂM TRA MÔN : VẬT LÝ 9 10 635