Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra toán 8

Được đăng lên bởi kanghain2107
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN A – ĐẠI SỐ 123
LUYỆN TẬP NHÂN ĐƠN- ĐA THỨC; HẰNG ĐẲNG THỨC
Bài 1:Tính ( Rút gọn)
a/ 5 x 2  3 x ( x  2)

g/

b/  4 x 2  2 x  4 x( x  5)

3 2
5
x y ( xy  10 x  5 y )
5
3

h/ -3x(x – 5 ) +5 (x – 1 ) + 3x 2 - 12

c/ 3 x ( x  3)  5 x ( x  7)

1
x (10 x  15)  2 x ( x  5)  12
5

d/  3 x( 2 x  6)  7 x( x  5)

i/

e/ 2x(x 2  2 x) + 3x2( 1- 2x )- 5x( 2 – 5x)

j/ 4x(x – 5 ) – 7x( x – 4 ) – 7x + 3

f/

1 3
x y ( 2 x 4 y 2  4 xy  6)
2

k/  x 2 ( x 2  4 x  3)  x( x 2  x 3  x  3)

Bài 2: Tìm x.
5/ 4 x 2  2 x  3  4 x( x  5) 7 x  3

1 2
1
 
1/ 5 x x  2   3 6  x  12
3 
5
 

6/ 4x(x – 5 ) – 7x(x – 4 ) + 3x 2 = 4 – x

4

x  1  4 x x  2  10
3


7/ 3(5x – 1) – x (x – 2 ) + x 2 - 13x = 7

2/ 3 x

8/ 4x(x – 5) – ( x – 1)(4x – 3 ) =3

3/ 5( x 2  3 x  1)  x(1  5 x)  x  2

9/ (3x – 4)(x – 2) = 3x(x – 9) – 3

4/ 12 x 2  4 x(3 x  5) 10 x  17
Bài 3. Khai triển các hằng đẳng thức sau:
1/ (2 x  3) 2 

1
2


5/  x 

2/ ( 3 x  2 y ) 2 

2

1 
 
2x 
2

1


6/  2 x 2  y 3  
2



3/ (1+ 5x) 2 
4/ ( 2 -

1 2
x) 
2

7/ ( 1 + x – y) 2 

8/ (x + 1)(x – 1 ) 2 

Bài 6.Tính
a) (a  b) 2 ? biết a + b = 7 ; a.b = 12

b) (a  b) 2 ? biết a – b = 20; a.b = 3

b) a 3  b 3 ? biết a.b = 6 và a + b = -5

c) a 3  b 3 ? biết a.b = 3 và a – b = 1

Bài 7. Chứng minh các biểu thức sau có giá trị dương với mọi giá trị của biến?
a) A = x 2  8 x  20

; b) B 4 x 2  12 x  11 ;

c) C = x 2  x  1 ;

d) D = x 2  2 x  y 2  4 y  6

Bài 8. Cho x  y 2 và x 2  y 2 20 . Tính x 3  y 3 ?

PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ VÀ VẬN DỤNG VÀO TÌM x…..
Bài 1.Phân tích thành nhân tử:

1

1/ xy – x =

3/ 5x + 10y – 15z =

2/ 3a – 6x + 9y

4/ -2ax – 4xy =

Bài 2. Tìm x
1/ x 2  7 x 0

6/ x(x – 10) – 20 + 2x = 0

2/  3 x 2  5 x 0

7/ x2 + 8x – 3x – 24 = 0

3/ x(x + 4 ) – 5( x – 4) = 0

8/ x2 – 5x – 24 = 0

4/ x 2  10 x  2( x  10) 0

9/ x 2  8 x  3 x  24 0

5/ x( x + 3) – 2x – 6 = 0

10/ x 2  12 x  2 x  24 0

Bài 3. Phân tích thành nhân tử:
1/ 3( x  y )  5 x( x  y )

a/ x( y  1)  y ( y  1)

2/ 10 x( x  y )  8 y ( x  y )

b/ 2 x 2  5 xy  3x 3

Bài 4. Phân tích thành nhân tử:
1/ x 2  3x  2
2/ x 2  x  6

4/ x 2  5 x  6

3/ x 2  4 x  3

5/ x 2  5 x  4

Bài 5. Tính:
a) 73 2  27 2 

b) 37 2  13 2 

d) 2013 2  13 2 

c) 105 2  25 
f) 452 – 25 =

e) 1999 2  1 =

Bài 6.Chứng minh rằng:
a) A 55 n 1  55 n chia hết cho 54 ( với mọi n là số tự nhiên)
b) n 2  n chia hết cho 2 với mọi số n...
PHẦN A – ĐẠI SỐ 123
LUYỆN TẬP NHÂN ĐƠN- ĐA THỨC; HẰNG ĐẲNG THỨC
Bài 1:Tính ( Rút gọn)
a/
)2(35
2
xxx
b/
)5(424
2
xxxx
c/
)7(5)3(3 xxxx
d/
)5(7)62(3 xxxx
e/ 2x(x
)2
2
x
+ 3x
2
( 1- 2x )- 5x( 2 – 5x)
f/
)642(
2
1
243
xyyxyx
g/
)510
3
5
(
5
3
2
yxxyyx
h/ -3x(x – 5 ) +5 (x – 1 ) + 3x
2
- 12
i/
j/ 4x(x – 5 ) – 7x( x – 4 ) – 7x + 3
k/
)3()34(
3222
xxxxxxx
Bài 2: Tìm x.
1/
12
3
1
632
5
1
5
2
xxx
2/
10241
3
4
3
xxxx
3/
2)51()13(5
2
xxxxx
4/ 12
1710)53(4
2
xxxx
5/
37)5(4324
2
xxxxx
6/ 4x(x – 5 ) – 7x(x – 4 ) + 3x
2
= 4 – x
7/ 3(5x – 1) – x (x – 2 ) +
2
x
- 13x = 7
8/ 4x(x – 5) – ( x – 1)(4x – 3 ) =3
9/ (3x – 4)(x – 2) = 3x(x – 9) – 3
Bài 3. Khai triển các hằng đẳng thức sau:
1/
2
)32( x
2/ (
2
)23 yx
3/ (1+ 5x)
2
4/ ( 2 -
2
)
2
1
x
5/
2
2
1
2
1
x
x
6/
2
32
2
1
2 yx
7/ ( 1 + x – y)
2
8/ (x + 1)(x – 1 )
2
Bài 6.Tính
a)
?)(
2
ba
biết a + b = 7 ; a.b = 12 b)
?)(
2
ba
biết a – b = 20; a.b = 3
b)
?
33
ba
biết a.b = 6 và a + b = -5 c)
?
33
ba
biết a.b = 3 và a – b = 1
Bài 7. Chứng minh các biểu thức sau có giá trị dương với mọi giá trị của biến?
a) A =
208
2
xx
; b)
11124
2
xxB
; c) C =
1
2
xx
; d) D =
642
22
yyxx
Bài 8. Cho
2 yx
20
22
yx
. Tính
?
33
yx
PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ VÀ VẬN DỤNG VÀO TÌM x…..
Bài 1.Phân tích thành nhân tử:
1
kiểm tra toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm tra toán 8 - Người đăng: kanghain2107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
kiểm tra toán 8 9 10 975