Ktl-icon-tai-lieu

kiến thức hóa 8 9

Được đăng lên bởi Hiếu Già
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyªn ®Ò båi dìng ho¸ häc
häc sinh líp 8-9
n¨m häc 2008-2009

Chøc n¨ng c¬ b¶n :
- HÖ thèng hãa kiÕn thøc, gióp häc sinh nhí nhanh, nhí s©u.
- So s¸nh, tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ c¸c kh¸i niÖm.
- §a ra díi d¹ng c¸c c«ng thøc, s¬ ®å dÔ hiÓu, kÝch thÝch tÝnh tß mß, tù
t×m hiÓu cña häc sinh.
- Toµn bé c¸c d¹ng bµi tËp theo ch¬ng tr×nh cña Bé Gio¸ dôc - §µo
t¹o

PH©n
lo¹i
HCVC

Oxit axit: CO2, SO2, SO3, NO2, N2O5, SiO2, P2O5
Oxit baz¬: Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO, CuO,Fe2O3

Hîp chÊt v« c¬

Oxit (AxOy)
Axit (HnB)

Oxit trung tÝnh: CO, NO…
Oxit lìng tÝnh: ZnO, Al2O3, Cr2O3
Axit kh«ng cã oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H2S, HF
Axit cã oxi (Oxaxit): HNO3, H2SO4, H3PO4 ….

Baz¬- M(OH)n
Muèi (MxBy)

Baz¬ tan (KiÒm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
Baz¬ kh«ng tan: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3 …
Muèi axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 …
Muèi trung hoµ: NaCl, KNO3, CaCO3 …

Ngoµi ra cã thÓ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit yÕu
HNO3
H2SO4
HCl

H3PO4
H2SO3

Axit m¹nh

Axit trung b×nh

CH3COOH

Axit yÕu

H2CO3
H2S
Axit rÊt yÕu

§Þnh
nghÜa

CTHH

Tªn
gäi

TCHH

Lu ý

oxit
axit
baz¬
Lµ hîp chÊt cña oxi víi 1 Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö
nguyªn tè kh¸c
1 hay nhiÒu nguyªn tö H gåm 1 nguyªn tö kim lo¹i
liªn kÕt víi gèc axit
liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu
nhãm OH
Gäi nguyªn tè trong oxit lµ Gäi gèc axit lµ B cã ho¸ trÞ Gäi kim lo¹i lµ M cã ho¸
A ho¸ trÞ n. CTHH lµ:
n.
trÞ n
- A2On nÕu n lÎ
CTHH lµ: HnB
CTHH lµ: M(OH)n
- AOn/2 nÕu n ch½n
Tªn oxit = Tªn nguyªn tè + - Axit kh«ng cã oxi: Axit + Tªn baz¬ = Tªn kim lo¹i +
oxit
tªn phi kim + hidric
hidroxit
Lu ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña - Axit cã Ýt oxi: Axit + tªn Lu ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña
kim lo¹i khi kim lo¹i cã
phi kim + ¬ (r¬)
kim lo¹i khi kim lo¹i cã
nhiÒu ho¸ trÞ.
- Axit cã nhiÒu oxi: Axit + nhiÒu ho¸ trÞ.
Khi phi kim cã nhiÒu ho¸ trÞ tªn phi kim + ic (ric)
th× kÌm tiÕp ®Çu ng÷.
1. T¸c dông víi níc
1. Lµm quú tÝm  ®á hång 1. T¸c dông víi axit 
- Oxit axit t¸c dông víi níc
2. T¸c dông víi Baz¬  muèi vµ níc
t¹o thµnh dd Axit
2. dd KiÒm lµm ®æi mµu
- Oxit baz¬ t¸c dông víi níc Muèi vµ níc
chÊt chØ thÞ
3. T¸c dông víi oxit baz¬ 
t¹o thµnh dd Baz¬
- Lµm quú tÝm  xanh
2. Oxax + dd Baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc
- Lµm dd phenolphtalein
muèi vµ níc
4. T¸c dông víi kim lo¹i 
kh«ng mµu  hång
3. Oxbz + dd Axit t¹o thµnh muèi vµ Hidro
muèi vµ níc
3. dd KiÒm t¸c dông víi
4. Oxax + Oxbz t¹o thµnh 5. T¸c dông víi muèi  oxax  muèi vµ níc
muèi míi vµ axit míi
muèi
4. dd KiÒm + dd muèi 
Muèi + Baz¬
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt
ph©n  oxit + níc
...
Chuyªn ®Ò båi dìng ho¸ häc
häc sinh líp 8-9
n¨m häc 2008-2009
Chøc n¨ng c¬ b¶n :
- HÖ thèng hãa kiÕn thøc, gióp häc sinh nhí nhanh, nhí s©u.
- So s¸nh, tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ c¸c kh¸i niÖm.
- §a ra díi d¹ng c¸c c«ng thøc, s¬ ®å dÔ hiÓu, kÝch thÝch tÝnh tß mß, tù
t×m hiÓu cña häc sinh.
- Toµn bé c¸c d¹ng bµi tËp theo ch¬ng tr×nh cña Bé Gio¸ dôc - §µo
t¹o
kiến thức hóa 8 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến thức hóa 8 9 - Người đăng: Hiếu Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
kiến thức hóa 8 9 9 10 653