Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức luyện thi hóa quan trọng

Được đăng lên bởi thuyduyen2408
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 2976 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những kiến thức luyện thi hóa học quan trọng
A-Xác định công thưc hóa học
Phương pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa trên biểu thức đại số.
* Cách giải:
- Bước 1: Đặt công thức tổng quát.
- Bước 2: Lập phương trình(Từ biểu thức đại số)
- Bước 3: Giải phương trình -> Kết luận
 Các biểu thức đại số thường gặp.
- Cho biết % của một nguyên tố.
- Cho biết tỉ lệ khối lượng hoặc tỉ lệ %(theo khối lượng các nguyên tố).
 Các công thức biến đổi.
- Công thức tính % của nguyên tố trong hợp chất.
CTTQ AxBy
AxBy
M A .x

%A

M A .x

%A = M
.100%
-->
= M .y
%B
AxBy
B
- Công thức tính khối lượng của nguyên tố trong hợp chất.
CTTQ AxBy
AxBy
mA = nA x B y .MA.x

-->

mA
M A .x
=
mB
M B .y

Lưu ý:
- Để xác định nguyên tố kim loại hoặc phi kim trong hợp chất có thể phải
lập bảng xét hoá trị ứng với nguyên tử khối của kim loại hoặc phi kim
đó.
- Hoá trị của kim loại (n): 1  n  4, với n nguyên. Riêng kim loại Fe
phải xét thêm hoá trị 8/3.
- Hoá trị của phi kim (n): 1  n  7, với n nguyên.
- Trong oxit của phi kim thì số nguyên tử phi kim trong oxit không quá 2
nguyên tử.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Một oxit nitơ(A) có công thức NO x và có %N = 30,43%. Tìm công thức của
(A).
Đáp số: NO2
Bài 2: Một oxit sắt có %Fe = 72,41%. Tìm công thức của oxit.
Đáp số: Fe3O4
Bài 3: Một oxit của kim loại M có %M = 63,218. Tìm công thức oxit.
Đáp số: MnO2
Bài 4: Một quặng sắt có chứa 46,67% Fe, còn lại là S.
a) Tìm công thức quặng.
b) Từ quặng trên hãy điều chế 2 khí có tính khử.
Đáp số:
a) FeS2
b) H2S và SO2.
Bài 5: Oxit đồng có công thức CuxOy và có mCu : mO = 4 : 1. Tìm công thức oxit.
Đáp số: CuO
Bài 6: Oxit của kim loại M. Tìm công thức của oxit trong 2 trường hợp sau:
a) mM : mO = 9 : 8
b) %M : %O = 7 : 3
Page 1

Những kiến thức luyện thi hóa học quan trọng
Đáp số:
a) Al2O3
b) Fe2O3
Bài 7: Một oxit (A) của nitơ có tỉ khối hơi của A so với không khí là 1,59. Tìm công
thức oxit A. Đáp số: NO2
Bài 8: Một oxit của phi kim (X) có tỉ khối hơi của (X) so với hiđro bằng 22. Tìm
công thức (X).
Đáp số: TH1: CO2TH2: N2O
Phương pháp 2: Xác định công thức dựa trên phản ứng.
 Cách giải:
- Bước 1: Đặt CTTQ
- Bước 2: Viết PTHH.
- Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt.
- Bước 4: Giải phương trình toán học.
 Một số gợi ý:
- Với các bài toán có một phản ứng, khi lập phương trình ta nên áp dụng
định luật tỉ lệ.
- Tổng quát:
Có PTHH: aA + bB -------> qC + pD
(1)
Chuẩn bị:
a
b.MB
q.22,4
Đề cho:
nA pư
nB pư
VC (l ) ở đktc
Theo(1) ta có:
a
n A. pu

=

b.M B
m B. pu

=

q.22,4
VC
...
Những kiến thức luyện thi hóa học quan trọng
A-X
ác định công tca học
Phương pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa trên biểu thức đại số.
* Cách giải:
- Bước 1: Đặt công thức tổng quát.
- Bước 2: Lập phương trình(Từ biểu thức đại số)
- Bước 3: Giải phương trình -> Kết luận
Các biểu thức đại số thường gặp.
- Cho biết % của một nguyên tố.
- Cho biết tỉ lệ khối lượng hoặc tỉ lệ %(theo khối lượng các nguyên tố).
Các công thức biến đổi.
- Công thức tính % của nguyên tố trong hợp chất.
CTTQ A
x
B
y
A
x
B
y
%A =
AxBy
A
M
xM .
.100% -->
B
A
%
%
=
yM
xM
B
A
.
.
- Công thức tính khối lượng của nguyên tố trong hợp chất.
CTTQ A
x
B
y
A
x
B
y
m
A
= n
A
x
B
y
.M
A
.x -->
B
A
m
m
=
yM
xM
B
A
.
.
Lưu ý:
- Để xác định nguyên tố kim loại hoặc phi kim trong hợp chất thể phải
lập bảng xét hoá trị ứng với nguyên tử khối của kim loại hoặc phi kim
đó.
- Hoá trị của kim loại (n): 1
n
4, với n nguyên. Riêng kim loại Fe
phải xét thêm hoá trị 8/3.
- Hoá trị của phi kim (n): 1
n
7, với n nguyên.
- Trong oxit của phi kim thì số nguyên tử phi kim trong oxit không q 2
nguyên tử.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Một oxit nitơ(A) công thức NO
x
%N = 30,43%. Tìm công thức của
(A).
Đáp số: NO
2
Bài 2: Một oxit sắt có %Fe = 72,41%. Tìm công thức của oxit.
Đáp số: Fe
3
O
4
Bài 3: Một oxit của kim loại M có %M = 63,218. Tìm công thức oxit.
Đáp số: MnO
2
Bài 4: Một quặng sắt có chứa 46,67% Fe, còn lại là S.
a) Tìm công thức quặng.
b) Từ quặng trên hãy điều chế 2 khí có tính khử.
Đáp số:
a) FeS
2
b) H
2
S và SO
2
.
Bài 5: Oxit đồng có công thức Cu
x
O
y
và có m
Cu
: m
O
= 4 : 1. Tìm công thức oxit.
Đáp số: CuO
Bài 6: Oxit của kim loại M. Tìm công thức của oxit trong 2 trường hợp sau:
a) m
M
: m
O
= 9 : 8
b) %M : %O = 7 : 3
Page 1
Kiến thức luyện thi hóa quan trọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức luyện thi hóa quan trọng - Người đăng: thuyduyen2408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Kiến thức luyện thi hóa quan trọng 9 10 790