Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc công nghiệp

Được đăng lên bởi final-devil36988
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYEÂN LYÙ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP
CHO NGAØNH XAÂY DÖÏNG
ÑEÀ CÖÔNG
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CAÊN BAÛN
I. Sô lö ôïc lòch sö ûphaùt trieån cuûa kieán truùc coâng nghieäp
II. Ñaëc ñieåm cuûa kieán truùc coâng nghieäp
III. Phö ông chaâm thieát keák ieán truùc coâng nghieäp
CHÖÔNG I
THIEÁT KEÁ MAËT BAÈNG CHUNG XÍ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP
I. Qui hoaïch khu, cuïm coâng nghieäp
II. Lö ïa choïn ñòa ñieåm xaây dö ïng xí nghieäp coâng nghieäp
III. Nhö õng nhaân toáhình thaø
nh moät xí nghieäp coâng nghieäp
IV. Caùc bö ôùc nghieân cö ùu thieát keámaët baèng chung xí nghieäp coâng nghieäp
1. Phaân khu chö ùc naêng
2. Boátrí caùc coâng trình cuïtheå
3. Thieát keámaïng lö ôùi giao thoâng vaän chuyeån vaøkyõthuaät
CHÖÔNG II
THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT
I. Nhö õng quy ñònh chung thieát keánhaøsaûn xuaát
1. Phaân loaïi vaøphaân caáp nhaøsaûn xuaát
2. AÛnh hö ôûng cuûa tính chaát saûn xuaát beân trong ñeán kieán truùc nhaøsaûn xuaát
3. AÛnh hö ôûng cuûa trang thieát bòvaøphö ông tieän vaän chuyeån ñeán kieán truùc nha øsaûn xuaát
4. Thoáng nhaát hoùa vaøñieån hình hoùa nhaøsaûn xuaát
5. Thieát laäp ñieàu kieän lao ñoäng khoa hoïc vaøtoåchö ùc choã laø
m vieäc cho coâng nhaân baûo
ñaûm an toaø
n lao ñoäng
6. Lö ïa choïn vaät lieäu vaøkeát caáu
II. Thieát keákieán truùc nhaøsaûn xuaát 1 taàng
1. Ñaëc ñieåm cuûa nhaøsaûn xuaát 1 taàng
2. Thieát keámaët baèng nhaøsaûn xuaát 1 taàng
a. Lö ïa choïn hình thö ùc maët baèng
b. Xaùc ñònh heäthoáng maïng lö ôùi coät
c. Xaùc ñònh khe bieán daïng cuûa nhaø
d. Xaùc ñònh heäthoán g giao thoâng vaän chuyeån trong maët baèng nhaø
e. Xaùc ñònh vò trí caùc phoø
ng phuïc vuïsaûn xuaát, phuïc vuïcoâng nhaân trong caùc nhaøxö ôûng
lôùn.


3. Thieát keámaët caét ngang nhaøsaûn xuaát 1 taàng
a. Xaùc ñònh chieàu cao nhaø
b. Lö ïa choïn hình thö ùc maùi nhaø
c. Toåchö ùc che mö a naéng, thoâng thoaùng vaøchieáu saùng tö ïnhieân cho nhaø
d. Caùc loaïi vaät lieäu vaøhình thö ùc keát caáu thoâng duïng cho nhaøsaûn xuaát 1 taàng
III. Thieát keákieán truùc nhaøsaûn xuaát nhieàu taàng
1. Ñaëc ñieåm cuûa nhaøsaûn xuaát nhieàu taàng
2. Thieát keámaët baèng nhaøsaûn xuaát nhieàu taàng
a. Caùc hình thö ùc maët baèng nhaø
b. Xaùc ñònh heäthoáng maïng lö ôùi coät vaøchieàu ngang nhaø
c. Toåchö ùc saûn xuaát trong nhaøsaûn xuaát nhieàu taàng
d. Xaùc ñònh heäthoáng giao thoâng vaän chuyeån
3. Thieát keámaët caét ngang nhaøsaûn xuaát nhieàu taàng
a. Xaùc ñònh chieàu cao nhaø
b. Caùc daïng maët caét tieâu bieåu
c. Toåchö ùc che mö a na...
http://www.ebook.edu.vn
NGUYEÂN LYÙ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP
CHO NGAØNH XAÂY DÖÏNG
ÑEÀ CÖÔNG
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CAÊN BAÛN
I. Sô ôïc lòch sö û phaùt trieån cuûa kieán truùc coâng nghip
II. Ñc ñieåm cuûa kieán truùc coâng nghieäp
III. Phö ông chaâm thieát keá k ieán truùc coâng nghieäp
CHÖÔNG I
THIEÁT KEÁ MAËT BAÈNG CHUNG XÍ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP
I. Qui hoaïch khu, cuïm coâng nghieäp
II. Lö ïa choïn ñòa ñieåm xaây dö ïng xí nghieäp coâng nghieäp
III. Nhö õng nhaân toánh thaønh moät xí nghieäp coâng nghieäp
IV. Cc bö ôùc nghieân cö ùu thieát keá maët baèng chung nghieäp coâng nghieäp
1. Phaân khu chö ùc naêng
2. Boá trí caùc coâng trình cuï theå
3. Thieát keá maïng ôùi giao thoâng vaän chuyeån vaø kyõ thuaät
CHÖÔNG II
THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT
I. Nhö õng quy ñònh chung thieát keá nhaø saûn xuaát
1. Phaân loaïi vaø phaân caáp nhaø sn xuaát
2. AÛnh ôûng cuûa tính chaát saûn xuaát beân trong ñn kieán truùc nhaø sn xuaát
3. AÛnh ôûng cuûa trang thieát vaø phö ông tieän vaän chuyeån ñn kieán truùc nha ø saûn xuaát
4. Thoáng nhaát hoùa vaø ñieån hình hoùa nhaø saûn xuaát
5. Thieát laäp ñieàu kieän lao ñng khoa hoïc vaø toå chö ùc choã laøm vieäc cho coâng nhaân baûo
ñm an toaøn lao ñng
6. Lö ïa choïn vaät lieäu vaø keát caáu
II. Thieát keá kieán truùc nhaø sn xuaát 1 taàng
1. Ñc ñieåm cuûa nhaø saûn xuaát 1 taàng
2. Thieát keá maët baèng nhaø sn xuaát 1 taàng
a. Lö ïa choïn hình thö ùc maët baèng
b. Xaùc ñònh heä thoáng maïng lö ôùi coät
c. Xaùc ñònh khe bieán daïng cuûa nhaø
d. Xaùc ñònh heä thoáng giao thoâng vaän chuyeån trong maët baèng nhaø
e. Xaùc ñònh trí caùc phoøng phuïc vuï saûn xuaát, phuïc vuï coâng nhaân trong caùc nhaø ôûng
ùn.
Kiến trúc công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc công nghiệp - Người đăng: final-devil36988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Kiến trúc công nghiệp 9 10 576