Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại học

Được đăng lên bởi Huân Cao Trọng
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

UÔNG VĂN VỸ

CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5
LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO
ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH
Chuyên ngành: Kim loại học
MÃ SỐ: 62 44 50 15

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU

HÀ NỘI – 2012

Công trình được hoàn thành tại:
Viện Khoa học Vật liệu và Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS-TS. Lê Xuân Quế
PGS TS. Nguyễn Văn Tích

Phản biện 1:………………………………………….......................
Phản biện 2:………………………………………….......................
Phản biện 3:………………………………………….......................

Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Viện tổ chức
tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
vào hồi……. giờ, ngày……...tháng……năm 2012

Có thể tìm hiểu luận án tại:
Thư viện Viện Khoa học Vật liệu
Thư viện Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MỞ ĐẦU
Hiện nay, thế giới đang đặc biệt quan tâm đến năng lượng hyđrô,
nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường và có khả năng tái tạo.
Hợp kim LaNi5 có khả năng hấp thụ thuận nghịch hyđrô trong điều
kiện nhiệt độ và áp suất thường, đang được nghiên cứu làm vật liệu
tích trữ và vận chuyển hyđrô.
Ăcquy Ni-MH (nikel – metal hydride), với điện cực âm được chế
tạo từ hợp kim gốc LaNi5, hoạt động dựa trên nguyên lý tích thoát
hyđrô. Trong quá trình nạp, nước bịđiện phân thành hyđrô hấp thụ
trên điện cực hyđrua, ô xy được tích trữ trong cực dương ở dạng hợp
chất NiOOH. Quá trình phóng điện tại cực âm hyđrô khuếch tán ra bề
mặt điện cực nhường một điện tử và kết hợp với OH-để tạo thành
H2O, tại điện cực dương NiOOH nhận một điện tử và kết hợp với
nước để tạo thành Ni(OH)2 và OH-. Như vậy quá trình hoạt động của
ăc quy Ni-MH giống như một chu trình sử dụnghyđrô hoàn chỉnh:khử
nước tạo ra hyđrô,tích trữ, rồi ôxi hóa hyđrôtạo thành nước và giải
phóng năng lượng, không phát thải độc hại ra môi trường.Ăc quy NiMH có nhiều ưu thế nổi trội như dung lượng lớn, tốc độ phóng nạp
cao, giá thành hợp lý và đặc biệt không gây ô nhiễm môi trường...
Dung lượng riêng, tốc độ phóng nạp, thời gian sống của ăc quy phụ
thuộc rất nhiều vào tính chất của hợp kimgốc LaNi5.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục
nội dung nghiên cứu trước đây và kế thừa phương pháp chế tạo hợp
kim LaNi5 bằng nấu chảy hồ quang, đề tài luận án “Chế tạo hợp kim
gốc LaNi5 làm vật liệu điện cực âm độ bền cao để sử dụng trongăc
quy Ni-MH” đặt ra các mục tiêu như sau: (1) Chế tạo ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
UÔNG VĂN V
CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi
5
LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO
ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH
Chuyên ngành: Kim loại học
MÃ SỐ: 62 44 50 15
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU
HÀ NỘI – 2012
Kim loại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loại học - Người đăng: Huân Cao Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Kim loại học 9 10 808