Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại tác dụng với axit

Được đăng lên bởi tuannghiapham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kiểm tra 20 phút
Câu 1, Hòa tan hết 5,6 gam Fe bằng dd HCl dư thì thu được V lít H2(đktc). Giá trị của V là
A, 1,12
B, 2,24
C, 3,36
D, 4,48
Câu 2, Hòa tan hết 2,7 gam Al bằng dd H2SO4 loãng vừa đủ thì thu được m gam muối, m là
A, 17,1
B, 34,2
C, 1,71
D, 3,42
Câu 3, m gam Mg tác dụng với lượng dư dd HCl thì thu được 4,48 lít H2(đktc), giá trị của m là
A, 2,4
B, 3,6
C, 4,8
D, 6,0
Câu 4, Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc
và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 55,5g.
B, 91,0g.
C, 90,0g.
D, 71,0g
Câu 5, Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc)
và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
A. 31,45g.
B, 33,25g.
C, 3,99g.
D, 35,58g.
Câu 6, Cho 11,3 gam hỗn Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc)
Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:
A. 40,1g
B, 41,1g
C, 41,2g
D, 14,2g
Câu 7, Cho 5,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc).
Tính thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp đầu là:
A. 52,94%
B, 32,94%
C, 50%
D, 60%
Câu 8, Cho các kim loại Fe, K, Zn, Al, Cu số kim loại tác dụng với dd HCl và dd CuSO4
A,2
B,3
C,4
D,5
Câu 9, 13,44 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 loãng thì thu được 5,376 lít H2(đktc), M là
A, Al
B, Mg
C, Zn
D, Fe
Câu 10, 6,48 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dd HCl thì thu được 32,04 gam muối clorua, M là
A, Fe
B, Na
C, Al
D, Cu
Câu 11, 10 gam Cu, Fe tác dụng với dd HCl dư thì thu được 1,12 lít H2(đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn
hợp
A, 7,2
B, 4,4
C, 5,6
D, 2,8
Câu 12, 11,6 gam Al, Zn, Mg tác dụng với dd HCl dư thì thu được V lít H2(đktc) và dd chứa 36,45 gam muối,
V là
A, 3,36
B, 6,72
C, 7,84
C, 10,08
Nâng cao
Câu 13, Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li hoàn toàn
thành các ion. Phần trăm về khối lượng của Al trong X là:
A. 25%
B. 75%
C. 56,25%
D. 43,75%
Câu 14, m gam Na, Ca tác dụng với 800 ml dd HCl 0,8M, H2SO4 0,1M thì thu được 11,2 lít khí H2(đktc) và dd
C. Cô cạn dd C thì thu được 54,4 gam chất rắn. Giá trị của m là
A, 12,4
B,10,1
C,20,6 gam
D, 18,6 gam
Câu 15, Cho 17,1 gam Al, Zn, Mg tác dụng với 500 ml dd HCl 0,5M, H2SO4 0,25M sau khi các phản ứn...
Kiểm tra 20 phút
Câu 1, Hòa tan hết 5,6 gam Fe bằng dd HCl dư thì thu được V lít H
2
(đktc). Giá trị của V là
A, 1,12 B, 2,24 C, 3,36 D, 4,48
Câu 2, Hòa tan hết 2,7 gam Al bằng dd H
2
SO
4
loãng vừa đủ thì thu được m gam muối, m là
A, 17,1 B, 34,2 C, 1,71 D, 3,42
Câu 3, m gam Mg tác dụng với lượng dư dd HCl thì thu được 4,48 lít H
2
(đktc), giá trị của m là
A, 2,4 B, 3,6 C, 4,8 D, 6,0
Câu 4, Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp MgFe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc
và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 55,5g. B, 91,0g. C, 90,0g. D, 71,0g
Câu 5, Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc)
và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
A. 31,45g. B, 33,25g. C, 3,99g. D, 35,58g.
Câu 6, Cho 11,3 gam hỗn MgZn tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc)
Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:
A. 40,1g B, 41,1g C, 41,2g D, 14,2g
Câu 7, Cho 5,1 gam hỗn hợp hai kim loại AlMg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H
2
(đktc).
Tính thành phRn % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp đRu là:
A. 52,94% B, 32,94% C, 50% D, 60%
Câu 8, Cho các kim loại Fe, K, Zn, Al, Cu số kim loại tác dụng với dd HCl và dd CuSO
4
A,2 B,3 C,4 D,5
Câu 9, 13,44 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dd H
2
SO
4
loãng thì thu được 5,376 lít H
2
(đktc), M là
A, Al B, Mg C, Zn D, Fe
Câu 10, 6,48 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dd HCl thì thu được 32,04 gam muối clorua, M là
A, Fe B, Na C, Al D, Cu
Câu 11, 10 gam Cu, Fe tác dụng với dd HCl dư thì thu được 1,12 lít H
2
(đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn
hợp
A, 7,2 B, 4,4 C, 5,6 D, 2,8
Câu 12, 11,6 gam Al, Zn, Mg tác dụng với dd HCl dư thì thu được V lít H
2
(đktc) và dd chứa 36,45 gam muối,
V là
A, 3,36 B, 6,72 C, 7,84 C, 10,08
Nâng cao
Câu 13, Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm MgAl vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H
2
SO
4
0,5M. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li hoàn toàn
thành các ion. PhRn trăm về khối lượng của Al trong X là:
A. 25% B. 75% C. 56,25% D. 43,75%
Câu 14, m gam Na, Ca tác dụng với 800 ml dd HCl 0,8M, H
2
SO
4
0,1M thì thu được 11,2 lít khí H
2
(đktc) và dd
C. Cô cạn dd C thì thu được 54,4 gam chất rắn. Giá trị của m là
A, 12,4 B,10,1 C,20,6 gam D, 18,6 gam
Câu 15, Cho 17,1 gam Al, Zn, Mg tác dụng với 500 ml dd HCl 0,5M, H
2
SO
4
0,25M sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn thu được V lít H
2
(đkct). Giá trị của V là
A, 7,84 lít B, 5,6 lít C,3,36 lít D,2,8 lít
Câu 16, Kim loại M tác dụng vừa đủ với dd HCl 20% thì thu được dd muối có nồng độ là 24,55%, M là
A, Cu B, Fe C, Mg D, Al
Câu 17, Kim loại Al và Fe tác dụng vừa đủ với dd H
2
SO
4
9,8% (loãng) thì thu được dd C có nồng độ muối
FeSO
4
là 5,897%. Vậy nồng độ muôi Al
2
(SO
4
)
3
A, 5,897% B,6,633% C, 9,949% D,3,331%
Câu 18, Hoà tan 1,92 gam kim loại M ( hóa trị n ) vào dung dịch HCl H
2
SO
4
loãng vừa đủ thu được 1,792 lít
khí H
2
. Kim loại M là:
A. Fe B. Cu C. Zn D. Mg
Câu 19, 7,8 gam hỗn hợp Al, Mg tác dụng vừa đủ với dd hỗn hợp HCl và H
2
SO
4
(tỉ lệ số mol 2:1) thì thu được
V lít H
2
(đktc) và dd C chứa 41,2 gam muối. Giá trị của V là
A, 6,72 B, 7,84 C, 8,96 D, 10,08
Câu 20, m gam kim loại A tác dụng hết với 200 ml dd HCl 1M thì thu được 3,36 lít H
2
(đktc) và dd C, cô cạn
dd C thì thu được 15,7 gam chất rắn. Kim loại A là
A, K B, Mg C, Al D, Na
Kim loại tác dụng với axit - Trang 2
Kim loại tác dụng với axit - Người đăng: tuannghiapham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kim loại tác dụng với axit 9 10 931