Ktl-icon-tai-lieu

kinh nghiệm giải hệ phương trình

Được đăng lên bởi hungnguyen3519-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

TRAO ĐỔI MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Khi giải hệ phương trình, dù bạn có dùng cách gì biến đổi đi chăng nữa thì mục
đích cuối cùng của bạn cũng chuyển về phương trình một biến và giải phương trình vừa
thu được. Đó cũng là suy nghĩ tự nhiên, việc làm giảm biến là quy luật không chỉ trong
toán học mà cả trong cuộc sống chúng ta vẫn thường làm. Tóm lại, khi giải hệ phương
trình thì chúng ta phải tìm cách làm giảm số ẩn của hệ để thuận lợi trong việc giải nó. Sau
đây tôi xin nêu một số kinh nghiệm mà tôi có được trong quá trình học tập và giảng dạy.
1) Từ một phương trình rút một ẩn (hoặc biểu thức) theo ẩn còn lại ( theo một nhóm
biểu thức khác).
Nếu trong phương trình của hệ mà có một ẩn xuất hiện dưới dạng bậc nhất, thì ta có
thể rút ẩn đó theo ẩn còn lại và thế vào phương trình thứ hai của hệ và bạn cũng đừng
ngần ngại khi thấy rằng sau khi thực hiện phép thế, phương trình thu được có bậc không
nhỏ.
2x 3 + y(x + 1) = 4x2
Ví dụ 1. Giải hệ phương trình 
.
4
6
2
5x − 4x = y
Lời giải. Vì phương trình thứ nhất của hệ chỉ chứa y nên ta nghĩ đến việc rút y theo x và
thế vào phương trình thứ hai của hệ.
2x 2 (2 − x)
(Do x = −1 không là nghiệm của hệ) thay vào phương trình thứ hai
x +1
của hệ ta có :
Ta có: y =

(

)

x 4 5 − 4x 2 =

4x 4 (2 − x)2
(x + 1)2

x = 0
⇔
2
2
2
(5 − 4x )(x + 2x + 1) = 4(4 − 4x + x )


x = 0 ⇒ y = 0
x = 0
x = 0

⇔ 4
⇔
⇔ x = 1 ⇒ y = 1 .
3
2
2
 4x + 8x + 3x − 26x + 11 = 0
(x − 1)(2x − 1)(2x + 7x + 11) = 0

1
1
x = ⇒ y =

2
2
1 1
Vậy hệ đã cho có ba cặp nghiệm: (x; y) = (0; 0), (1; 1), ( ; ) .
2 2
Bình luận: Cách giải này có một ưu điểm là không cần phải mánh khóe gì cả mà chỉ cần
biến đổi hết sức bình thường. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là nó chỉ giúp chúng ta
giải quyết bài toán đó thôi, còn con đường để sáng tác ra bài toán đó thì cách giải trên
không thể làm rõ được! Để hiểu rõ được nguồn gốc của bài toán và đó là cách mà tác giả
GV: Nguyễn Tất Thu (0942444556)

1

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
đã sáng tác bài toán trên.
2x 3 + y(x + 1) = 4x 2
Cách giải thứ 2. Ta viết lại hệ như sau 
 y 2 + 4x6 = 5x4
Nhận thấy x = 0 ⇒ y = 0 , hay (x; y) = (0; 0) là một nghiệm của hệ.
y

2x + 2 ( x + 1) = 4
x
y

. Đặt a = 2x, b =
Với x ≠ 0 ta có hệ ⇔ 
ta có được hệ:
2
2
x
 y 
2
 2  + 4x = 5
 x 

a
a + b( + 1) = 4
2

2
a + b 2 = 5

Đây là hệ đối xứng loại 1. Việc giải hệ này không mấy khó khăn.
Quan lời giải trên, ta thấy con đường ...
MT S KINH NGHIM KHI GII H PHƯƠNG TRÌNH
GV: Nguyn Tt Thu (0942444556) 1
TRAO ĐỔI MT S KINH NGHIM KHI GII H PHƯƠNG TRÌNH
Khi gii h phương trình, dù bn có dùng cách biến đổi đi chăng na thì mc
đích cui cùng ca bn cũng chuyn v phương tnh mt biến và gii phương tnh va
thu được. Đó cũng là suy nghĩ t nhn, vic làm gim biến quy lut không ch trong
tn hc mà c trong cuc sng chúng ta vn thường làm. Tóm li, khi gii h phương
tnh thì chúng ta phi tìm cách làm gim s n ca h để thun li trong vic gii nó. Sau
đây tôi xin nêu mt s kinh nghim tôi có được trong quá trình hc tp và ging dy.
1) T mt phương tnh rút mt n (hoc biu thc) theo n còn li ( theo mt nhóm
biu thc kc).
Nếu trong phương tnh ca h có mt n xut hin dưới dng bc nht, thì ta có
th rút n đó theo n còn li thế vào phương trình th hai ca h bn cũng đừng
ngn ngi khi thy rng sau khi thc hin pp thế, phương tnh thu được có bc không
nh.
Ví d 1. Gii h phương tnh
32
462
2xy(x1)4x
5x4xy
++=
−=
.
Li gii. phương trình th nht ca h ch cha
y
n ta nghĩ đến vic rút
y
theo
x
thế vào phương trình th hai ca h.
Ta có:
2
2x(2x)
y
x1
=
+
(Do
=−
không nghim ca h) thay vào phương trình th hai
ca h ta có :
(
)
42
42
222
2
x0
4x(2x)
x54x
(54x)(x2x1)4(44xx)
(x1)
=
=⇔
++=−+
+
4322
x0y0
x0x0
x1y1
4x8x3x26x110(x1)(2x1)(2x7x11)0
11
xy
22
=⇒=
==
=⇒=

+++=++=


=⇒=
.
Vy h đã cho có ba cp nghim:
11
(x;y)(0;0), (1;1), (;)
22
=
.
nh lun: Cách gii này có mt ưu đim không cn phinh khóe c mà ch cn
biến đổi hết sc nh thường. Tuy nhiên, có mt nhược đim ch giúp chúng ta
gii quyết bài toán đó ti, còn con đường để ng tác ra bài toán đó thì cách gii tn
không th làm được! Để hiu được ngun gc ca bài tn đó cách tác gi
kinh nghiệm giải hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh nghiệm giải hệ phương trình - Người đăng: hungnguyen3519-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
kinh nghiệm giải hệ phương trình 9 10 468