Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi anhpnk13408
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chng 2

BI N NG U NHIÊN

33

Chương 2

Biến ngẫu nhiên
1. KHÁI NIỆM BIẾN NGẪU NHIÊN
Như chúng ta ñã biết, một không gian mẫu M có thể ñược mô tả không
thuận lợi nếu những phần tử của M không phải là các con số. Để tiện lợi trong
việc mô tả, giải toán và ñưa vào một số khái niệm mới, người ta sẽ tìm một qui
tắc, theo ñó, mỗi phần tử m thuộc M có thể ñược biểu diễn bởi một số thực x
tương ứng. Ý tưởng này dẫn ñến khái niệm Biến ngẫu nhiên.
1.1. Định nghĩa. Cho trước không gian xác suất M. Một hàm X: M →
sao cho với mọi khoảng K trong , tập hợp
{m ∈ M / X(m) ∈ K} là một biến cố của M,
ñược gọi là một Biến ngẫu nhiên ( viết tắt là BNN ) trên M.
Miền giá trị của X ñược ký hiệu là Im(X), i.e.
Im(X) = {x ∈

/ ∃m ∈ M, X(m) = x}.

• Để ñơn giản cách viết, biến cố {m ∈ M / X(m) ∈ K} ñược viết là {X ∈
K}. Đặc biệt, với các số thực a và b, các biến cố: {m ∈ M / X(m) = a}; {m ∈ M /
X(m) < a}; {m ∈ M / a ≤ X(m) ≤ b}; {m ∈ M / X(m) ≥ b}; …
lần lượt ñược viết là {X = a}; {X < a}; {a ≤ X ≤ b}; {X ≥ b}; …
Các xác suất P({X = a}); P({X < a}); P({a ≤ X ≤ b})…ñược viết gọn là
P(X = a); P(X < a); P(a ≤ X ≤ b) …
Dựa vào các tính chất của hàm thực, chúng ta có:
1.2. Định lý. Giả sử X và Y là các BNN trên cùng một không gian xác
suất M; a và b là các hằng số thực; khi ñó, các hàm aX + bY, XY, max(X, Y),
min(X,Y) và X/Y (với Y ≠ 0) cũng là các BNN trên M. Ngoài ra, nếu ϕ là một hàm
liên tục xác ñịnh trên Im(X) thì ϕoX cũng là một BNN trên M.
1.3. Thí dụ.

Chng 2

34

BI N NG U NHIÊN

1.3.1. Tham khảo lại Định nghĩa 1.6.1 và Định lý 1.6.2; với B(p), không
gian mẫu là M = {T, B}, trong ñó, T và B lần lượt chỉ các kết quả sơ cấp "Thành
công" và "Thất bại". Hàm số thực X trên M ñược xác ñịnh bởi:
X(T) = 1 và X(B) = 0
là một biến ngẫu nhiên trên M. "Qui tắc" ñể thành lập hàm X là "số lần
thành công trong B(p)". Chúng ta nói rằng X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần thành
công trong B(p). X có miền giá trị là {0, 1}, và
P(X = 1) = p

và

P(X = 0) = 1 − p.

1.3.2. Trong quá trình B(n; p), không gian mẫu M chứa 2n ñiểm mẫu, mỗi
ñiểm ñược biểu diễn bởi một dãy n ký tự gồm chữ T và B.Thật bất tiện.
Bây giờ, chúng ta xét hàm thực X xác ñịnh trên M bởi: Ứng với mỗi ñiểm
mẫu m của M, X(m) là số chữ T có trong m, tức là số lần thành công trong mỗi
kết quả sơ cấp. Như vậy, chúng ta có BNN X chỉ số lần thành công trong quá
trình B(n;p). X có miền giá trị là {0, 1, 2, …, n}, và xác suất ñể có k thành
công trong quá trình là: (Định lý 1.6.2.)

P ( X = k ) = Pn (k ) = Ckn p k ( 1 − p) n − k ,

k ∈ {0...
Chng 2
BIN NGU NHIÊN
33
Chương
2
Biến ngu nhiên
1. KHÁI NIM BIN NGU NHIÊN
Như chúng ta ñã biết, mt không gian mu
M
th ñược t không
thun li nếu nhng phn t ca
M
không phi các con s. Để tin li trong
vic t, gii toán và ñưa vào mt s khái nim mi, người ta s tìm mt qui
tc, theo ñó, mi phn t m thuc
M
có th ñược biu din bi mt s thc x
tương ng. Ý tưởng này dn ñến khái nim Biến ngu nhiên.
1.1. Đnh nghĩa. Cho trước không gian xác sut
M
. Mt hàm X:
M
sao cho vi mi khong K trong , tp hp
{m
M
/ X(m) K} là mt biến c ca
M
,
ñược gi là mt Biến ngu nhiên ( viết tt là BNN ) trên
M
.
Min giá tr ca X ñược ký hiu là Im(X), i.e.
Im(X) = {x / m
M
, X(m) = x}.
Để ñơn gin cách viết, biến c {m
M
/ X(m) K} ñược viết là {X
K}. Đặc bit, vi các s thc a b, các biến c: {m
M
/ X(m) = a}; {m
M
/
X(m) < a}; {m
M
/ a X(m) b}; {m
M
/ X(m) b}; …
ln lượt ñược viết là {X = a}; {X < a}; {a X b}; {X b}; …
Các xác sut P({X = a}); P({X < a}); P({a X b})…ñược viết gn là
P(X = a); P(X < a); P(a X b) …
Da vào các tính cht ca hàm thc, chúng ta có:
1.2. Định lý. Gi s X Y c BNN trên cùng mt không gian xác
sut
M
; a b các hng s thc; khi ñó, các hàm aX + bY, XY, max(X, Y),
min(X,Y) X/Y (vi Y 0) cũng là các BNN trên
M
. Ngoài ra, nếu ϕ là mt hàm
liên tc xác ñnh trên Im(X) thì ϕ
o
X cũng là mt BNN trên
M
.
1.3. Thí d.
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: anhpnk13408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 623