Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Hậu Nghệ Huynh
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4014 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
- Khoa Kinh tế và quản lý -

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KINH TẾ LƯỢNG

Người biên soạn: TS. Phạm Cảnh Huy

KINH TẾ LƯỢNG
1.

Tên học phần: Kinh Tế Lượng (Econometrics)

2.

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Mục đích của Kinh Tế Lượng là giúp học viên nắm rõ và vận dụng được các mô hình
hồi qui để ước lượng, dự đoán giá trị trung bình của tổng thể của các biến phụ thuộc
theo giá trị của biến giải thích nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến, từ đó thấy
được bản chất của các hiện tượng và tìm được các biện pháp khắc phục. Môn học còn
nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng
vào việc xử lý phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể.
3.

Nhiệm vụ của học viên:

Dự giờ giảng trên lớp và đọc giáo trình, làm bài tập theo nhóm về xử lý dữ liệu bằng ít
nhất một phần mềm được môn học trang bị, tham dự thảo luận dưới sự hướng dẫn của
giảng viên. Tham dự kiểm tra hết môn học theo lịch nhà trường qui định.
4.

Tài liệu tham khảo thêm:
−

Basic Econometrics, tác giả Damodar N. Gujarati, 1995.

−

Introductory Econometrics, tác giả Craig A. Depken, 2006

−

Econometric Analysis, tác giả William H . Greene, 2000.

5.

6.

Tiêu chuẩn đánh giá:
−

Dự giờ đủ trên lớp theo yêu cầu của môn học

−

Hoàn thành và đạt yêu cầu các bài tập về môn học trước khi thi hết môn

−

Thi hết môn
Mục tiêu của học phần:

Nắm vững các mô hình kinh tế lượng để có thể lượng hoá các quan hệ kinh tế vĩ mô và
vi mô được trang bị trước đây. Liên kết được các mô hình kinh tế lượng với các lý
thuyết kinh tế vĩ mô và vi mô bằng các dữ liệu thực tế.
Đề xuất chính sách và dự báo dựa trên việc phân tích, kiểm định các mối quan hệ kinh
tế vi mô và vĩ mô qua kết quả của mô hình khi ứng dụng số liệu thực tế.

1

7.

Nội dung học phần:
−

Chương I: Cơ bản về Kinh tế lượng và phân tích hồi qui

−

Chương II: Mô hình hồi qui hai biến, ước lượng và kiểm định

−

Chương III: Mô hình hồi qui đa biến

−

Chương IV: Đa cộng tuyến

−

Chương V: Hồi qui với biến giả

−

Chương VI: Phương sai sai số thay đổi

−

Chương VII: Tương quan chuỗi

2

CHƯƠNG I
CƠ BẢN VỀ KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUI
1.1.

Vài nét cơ bản về kinh tế lượng:

1.1.1. Giới thiệu về kinh tế lượng
Thuật ngữ tiếng Anh là Econometrics, nó được ghép từ 2 từ “Econo” có nghĩa là kinh tế
và “Metrics” có nghĩa là đo lường- Vậy đó là “đo lường kinh tế”.
Theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng các phương pháp
thống kê trong kinh tế. Không như thống kê kinh tế, trong...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
- Khoa Kinh tế và qun lý -
BÀI GING MÔN HC
KINH T LƯỢNG
Người biên son: TS. Phm Cnh Huy
kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế lượng - Người đăng: Hậu Nghệ Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
kinh tế lượng 9 10 671