Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật an toàn điện

Được đăng lên bởi Nguyễn Thành Hiệu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÁC HẠI CỦA ĐIỆN GIẬT
Con người có thể bị nguy hiểm bởi:
- Tia hồ quang điện;
- Dòng điện truyền qua ngưòi khi chạm vào mạch điện
- Phóng điện từ bộ phận mang điện qua không khí vào cơ thể người
(nếu người đó đến quá gần các bộ phận mang điện áp cao)
Tác hại:
* Tia hồ quang điện: gây thương tích ngoài da: bỏng, cháy, có khi phá
hoại cả phần mềm, gân và xương.
* Dòng điện truyền qua cơ thể con người gây ra tác động:
- Nhiệt: đốt cháy cơ thể: mạch máu, dây thần kinh, tim, não... ---->
Phá huỷ
- Điện phân: phân huỷ các chất lỏng trong cơ thể (máu) ----> phá vỡ
thành phần máu và các mô.
- Sinh học: gây co giật cơ bắp đặc biệt cơ tim , phổi ----> ngừng hoạt
động của cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Nếu dòng điện truyền qua não:

• Trong công nghiệp, người ta xác định rằng dòng điện có
hiệu điện thế từ 30 Volt trở lên là có thể gây nguy hiểm
cho người làm việc gần đó, không cần biết anh ta tiếp xúc
như thế nào. Bởi lẽ dĩ nhiên là bạn không thể biết chính
xác đựoc lúc nào tay mình sạch và khô, điện trở lớn hay
nhỏ…nên cách tiếp xúc nào cũng có thể gây nguy hiểm
cho bạn.

2.4. CAÙC HÌNH THÖÙC CHAÏM ÑIEÄN
CHAÏM TRÖÏC TIEÁP VAØ CHAÏM GIAÙN TIEÁP
 Baûo veä ngöôøi, tröôøng hôïp
chaïm tröïc tieáp
 Baûo veä ngöôøi, tröôøng hôïp
chaïm giaùn tieáp
 Baûo veä ngöôøi, IEC 479

Nguyeân lyù cô baûn
Baûo veä ngöôøi, tröôøng hôïp chaïm tröïc
tieáp

Ñònh nghóa
 “Chaïm tröïc tieáp xaûy
ra khi moät ngöôøi
hoaëc vaät tieáp xuùc
vôùi vaät daãn traàn
mang ñieän trong
tình
traïng
bình
thöôøng”

Nguyeân lyù cô baûn
Baûo veä ngöôøi, tröôøng hôïp chaïm tröïc
tieáp

 Caùc loaïi baûo veä

Insulation
Distance

IP2X ou IPXXB

TBT < 25 V

30 mA

Nguyeân lyù cô baûn
Baûo veä ngöôøi, tröôøng hôïp chaïm giaùn tieáp

 Ñònh nghóa
“Chaïm giaùn tieáp
xaûy ra khi moät
ngöôøi tieáp xuùc vôùi
phaàn daãn ñieän maø
luùc bình thöôøng
khoâng coù ñieän,
nhöng coù theå tíng
côø trôû neân daãn
ñieän (do hö hoûng
caùch ñieän hoaëc do
nhöõng
nguyeân
nhaân khaùc)”

Nguyeân lyù cô baûn
Baûo veä ngöôøi theo tieâu chuaån IEC 479

Trôû khaùng cuûa cô
theå ngöôøi
U C = Z T ID

Nguyeân lyù cô baûn
Baûo veä ngöôøi theo tieâu chuaån IEC 479

Trôû khaùng cuûa cô
theå ngöôøi
UC = ZT ID
ZT döïa treân :
Taàn soá
Ñieän aùp tieáp xuùc
Ñöôøng doøng ñieän

ñi qua cô theå ngöôøi

Nguyeân lyù cô baûn
Baûo veä ngöôøi theo tieâu chuaån IEC 479

Trôû khaùng cuûa cô theå
ngöôøi
UC = ZT ID
ZT döïa vaøo :
Taàn soá
Ñieän aùp tieáp xuùc
Ñöôøng doøng ñieän ñi

qua cô theå
 Möùc ñoä nguy hieåm döïa
vaøo :
Cöôøng ñoä doøn...
Con người có thể bị nguy hiểm bởi:
Con người có thể bị nguy hiểm bởi:
- Tia hồ quang điện;
- Tia hồ quang điện;
- Dòng điện truyền qua ngưòi khi chạm vào mạch điện
- Dòng điện truyền qua ngưòi khi chạm vào mạch điện
- Phóng điện từ bộ phận mang điện qua không khí vào cơ thể người
- Phóng điện từ bộ phận mang điện qua không khí vào cơ thể người
(nếu người đó đến quá gần các bộ phận mang điện áp cao)
(nếu người đó đến quá gần các bộ phận mang điện áp cao)
Tác hại:
Tác hại:
* Tia hồ quang điện: gây thương tích ngoài da: bỏng, cháy, có khi p
* Tia hồ quang điện: gây thương tích ngoài da: bỏng, cháy, có khi p
hoại cả phần mềm, gân và xương.
hoại cả phần mềm, gân và xương.
* Dòng điện truyền qua cơ thể con người gây ra tác động:
* Dòng điện truyền qua cơ thể con người gây ra tác động:
- Nhiệt: đốt cháy cơ thể: mạch máu, dây thần kinh, tim, não... ---->
- Nhiệt: đốt cháy cơ thể: mạch máu, dây thần kinh, tim, não... ---->
Phá huỷ
Phá huỷ
- Điện phân: phân huỷ các chất lỏng trong cơ thể (máu) ----> phá vỡ
- Điện phân: phân huỷ các chất lỏng trong cơ thể (máu) ----> phá vỡ
thành phần máu và các mô.
thành phần máu và các mô.
- Sinh học: gây co giật cơ bắp đặc biệt cơ tim , phổi ----> ngừng hoạt
- Sinh học: gây co giật cơ bắp đặc biệt cơ tim , phổi ----> ngừng hoạt
động của cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Nếu dòng điện truyền qua não:
động của cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Nếu dòng điện truyền qua não:
phá huỷ trực tiếp hệ thần kinh trung ương.
phá huỷ trực tiếp hệ thần kinh trung ương.
TÁC HẠI CỦA ĐIỆN GIẬT
Kỹ thuật an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật an toàn điện - Người đăng: Nguyễn Thành Hiệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kỹ thuật an toàn điện 9 10 488