Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chuyển mạch

Được đăng lên bởi Minh Dao Ngo
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 3630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC ......................................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG.................................................4
1.1. Các mạng viễn thông truyền thống............................................................................4
1.1.1. Khái niệm về mạng viễn thông...........................................................................4
1.1.2. Các đặc điểm của mạng viễn thông hiện nay ......................................................6
1.1.3. Sơ lược mạng viễn thông Việt Nam ...................................................................8
1.1.4. Các công c h ạch đ nh mạng .......................................................................... 12
1.1.5. Hoạch đ nh mạng ............................................................................................. 20
1.2. Mạng viễn thông thế hệ mới NGN(Next Generation Network) ............................... 21
1.2.1. Khái niệm ........................................................................................................ 21
1.2.2. Đặc điểm của mạng NGN ................................................................................ 22
1.2.3.Các công nghệ trong mạng NGN ...................................................................... 24
CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH SỐ .................................. 26
2.1. h n t ch m t cu c g i. .......................................................................................... 26
2.1.1. T n hiệu nhấc máy ( ff-hook) ......................................................................... 26
2.1.2. Sự nhận dạng thuê ba g i ............................................................................... 27
2.1.3. Sự ph n phối b nhớ và kết nối các thiết b dùng chung ................................... 28
2.1.4. Các chữ số đ a chỉ ............................................................................................ 28
2.1.5. h n t ch chữ số ............................................................................................... 29
2.1.6. Thiết lập đường dẫn chuyển mạch.................................................................... 30
2.1.7. Dòng chuông và m hiệu chuông ..................................................................... 30
2.1.8. T n hiệu trả lời ................................................................................................. 30
2.1.9. Giám sát ..........................
1
MC LC
MC LC ......................................................................................................................1
: TNG QUAN V MNG VI.................................................4
ng vin thng............................................................................4
m v mng vi...........................................................................4
m ca mng vin nay ......................................................6
c mng vit Nam ...................................................................8
1.1.4.  .......................................................................... 12
1.1.5. Honh mng ............................................................................................. 20
1.2. Mng vi h mi NGN(Next Generation Network) ............................... 21
m ........................................................................................................ 21
m ca mng NGN ................................................................................ 22
 trong mng NGN ...................................................................... 24
:  THNG CHUYN MCH S .................................. 26
2.1.  .......................................................................................... 26
u nh-hook) ......................................................................... 26
2.1.2. S nhn di ............................................................................... 27
2.1.3. S i b nh vt nt b  ................................... 28
 s a ch ............................................................................................ 28
 s ............................................................................................... 29
2.1.6. Thit lng dn chuyn mch .................................................................... 30
 ..................................................................... 30
u tr li ................................................................................................. 30
 .......................................................................................................... 30
t ni ....................................................................................... 31
2.2. K thuu trong h thng chuyn mch s .................................................. 31
2.2.1. Gii thiu chung .................................................................................................. 31
2.2.m ..................................................................................................... 31
2.2.u ................................................................................ 31
2.2.h thu .................................................................... 32
2.2.1.4. h thu ........................................................................... 32
2.2.1.5. K thuu .......................................................................................... 33
2.2.2. Ni dung cu ......................................................................................... 33
2.2cuc gi ......................................................................................... 33
2.2u ......................................................................................... 33
2.2n du ........................................................................ 38
2.2t hp .................................................................................. 39
2.2 ..................................................................................... 41
2.2u s 7 ....................................................................................................... 43
2.2m chung ........................................................................................... 43
2.2u s 7 ....................................................................... 46
2.2.5. X u trong t .............................................................................. 47
2.2.5.1. Gii thiu ...................................................................................................... 47
2.2.5.2. S nh tuyn trong tn ......................................................................... 48
 u ............................................................................... 52
 t ............................................................. 54
2.4. .......................................................................................................... 57
2.4.1. Chuyn mng .................................................................... 58
Kỹ thuật chuyển mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật chuyển mạch - Người đăng: Minh Dao Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
Kỹ thuật chuyển mạch 9 10 423