Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nhân giống In votro

Được đăng lên bởi Ryan Lam
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Líp C©y trång 49C - Nhãm 4

C«ng nghÖ sinh häc n«ng nghiÖp

Chuyên đề 3. Trình bày kỹ thuật nhân giống in vitro
---------- o 0 o ---------Nuôi cấy mô tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho các loại nuôi cấy
nguyên liệu thực vật hoàn toàn sạch các vi sinh vật, trên môi trường dinh dưỡng
nhân tạo, trong điều kiện vô trùng.
Nhân giống vô tính cây trồng in vitro hay vi nhân giống (Micropropagation) là một
lĩnh vực ứng dụng có hiệu quả nhất trông công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.
Bao gồm:
+ Nuôi cấy cây con và cây trưởng thành
+ Nuôi cấy cơ quan: rễ, thân, lá, hoa, quả, bao phấn, noãn chưa thụ tinh.
+ Nuôi cấy phôi: phôi non và phôi trưởng thành
+ Nuôi cấy mô sẹo (callus)
+ Nuôi cấy tế bào đơn
+ Nuôi cấy protoplast: nuôi cấy phần bên trông tế bào thực vật sâu khi
đã tách vỏ còn gọi là nuôi cấy tế bào trần
Đây là phương pháp nhân giống hiện đại được thực hiện trong phòng thí nghiệm
nên còn gọi là phương pháp nhân giống trong ống nghiệm
(in vitro) để phân biệt với các quá trình nuôi cấy trong điều kiện tự nhiên ngoài ống
nghiệm (in vivo).
Khác vối các phương pháp nhân giống truyền thống như giâm, chiết cành hoặc
ghép mắt, phương pháp nhân giống in vitro có khả năng trong một thời gian ngắn có
thể tạo ra một số lượng cây lớn đều để phủ kín một diện tích đất nhất định mà các
phương pháp nhân giống khác không thể thay thế được. Ngoài ra phương pháp này
không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên có thể tiến hành quanh năm. Đây là
hướng đang được ứng dụng rộng rãi. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều phòng thí
nghiệm nuôi cấy mô, nhiều trung tâm sản xuất giống cây trồng hàng năm đã cung
cấp một lượng đáng kể cây giống có chất lượng cao cho sản xuất như chuối, dứa,
khoai tây, các loại lan, cây cảnh, cây lâm nghiệp.
*Cơ sở khoa học
Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào (tissue culture) nói chung và kỹ thuật nhân giống vô
tính nói riêng đều dựa vào cơ sở khoa học là tính toàn năng, sự phân hoá và phản
phân hoá.
- Tính toàn năng của tế bào:
Haberland (1902) lần đầu tiên đã quan niệm rằng mỗi một tế bào bất kỳ của một
cơ thể sinh vật đa bào đều có khả năng tiềm tàng để phát triển thành một cơ thể hoàn
chỉnh. Theo quan điểm của sinh học hiện đại thì mỗi tế bào đã chuyên hoá đều chứa
một lượng thông tin di truyền (bộ ADN) tương đương với lượng thông tin di truyền
của một cơ thể trưởng thành. Vì vậy, trong điều kiện nhất định một tế bào bất kỳ đều
1

Líp C©y trång 49C - Nhãm 4

C«ng nghÖ sinh häc n«ng nghiÖp

có thể phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh. Đặc tính đó của tế bào gọi...
Líp C©y trång 49C - Nhãm 4 C«ng nghÖ sinh häc n«ng nghiÖp
1
Chuyên đề 3. Trìnhy kỹ thuật nhân giống in vitro
---------- o 0 o ----------
Nuôi cy tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho các loại nuôi cấy
nguyên liu thực vật hoàn toàn sạch c vi sinh vật, trên môi trường dinh dưỡng
nhân tạo, trong điều kiện vô trùng.
Nhân giống vô tính cây trng in vitro hay vi nhân giống (Micropropagation) là một
lĩnh vực ng dụng có hiệu quả nhất trông công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật.
Bao gồm:
+ Nuôi cy cây con và cây trưởng thành
+ Nuôi cy cơ quan: rễ, thân, lá, hoa, quả, bao phấn, noãn chưa thụ tinh.
+ Nuôi cy phôi: phôi non và phôi trưởng thành
+ Nuôi cấy mô sẹo (callus)
+ Nuôi cy tế bào đơn
+ Nuôi cấy protoplast: nuôi cy phần bên trông tế bào thực vật sâu khi
đã tách vỏ còn gọi là nuôi cy tế bào trn
Đây là phương pháp nhân giống hiện đi được thực hiện trong phòng thí nghim
nên còn gọi là phương pháp nhân giống trong ống nghiệm
(in vitro) để phân biệt với các qtrình nuôi cy trong điu kiện tnhiên ngoài ống
nghim (in vivo).
Khác vi các phương pháp nhân ging truyền thống như giâm, chiết cành hoặc
ghép mắt, phương pháp nhân ging in vitro khả ng trong một thời gian ngắn có
thtạo ra một số lượng cây ln đều để phủ kín một diện tích đất nhất định mà các
phương pháp nhân giống khác không thể thay thế được. Ngoài ra phương pháp này
không ph thuộc vào điu kiện tự nhiên nên thtiến hành quanh năm. Đây
hướng đang được ứng dụng rộng rãi. Việt Nam hin nay nhiều phòng thí
nghim nuôi cấy mô, nhiều trung m sn xuất giống y trồng hàng năm đã cung
cấp một lượng đáng kcây giống chất lượng cao cho sản xuất như chuối, dứa,
khoai tây, các loại lan, cây cảnh, cây lâm nghiệp.
*Cơ sở khoa học
K thuật nuôi cấy mô tế bào (tissue culture) nói chung và k thuật nhân giống
tính nói riêng đều dựa vào cơ s khoa học là tính toàn năng, sphân hvà phn
phân hoá.
- Tính toàn năng của tế bào:
Haberland (1902) lần đầu tiên đã quan nim rằng mỗi một tế bào bất kỳ của một
cơ thể sinh vật đa bào đều có khng tiềm tàng để phát triển thành một cơ thhoàn
chỉnh. Theo quan đim của sinh học hiện đại thì mỗi tế bào đã chuyên hoá đều chứa
một lưng tng tin di truyền (bADN) tương đương vi lượng thông tin di truyền
của một cơ thể trưởng thành. Vì vy, trong điều kiện nhất định một tế bào bất kỳ đều
Kỹ thuật nhân giống In votro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nhân giống In votro - Người đăng: Ryan Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Kỹ thuật nhân giống In votro 9 10 374