Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật xử lý nước ngầm

Được đăng lên bởi vohoangphuc0907-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TÀI LIỆU KỸ THUẬT

KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM
GREEN EYE ENVIRONMENTAL

1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM
Việt Nam là quốc gia có nguồn nước ngầm khá phong phú về trữ lượng và khá tốt
về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá, được
tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu, thấm của nguồn
nước mặt, nước mưa… nước ngầm có thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục
mét, hay hàng trăm mét.
Đối với các hệ thống cấp nước cộng đồng thì nguồn nước ngầm luôn luôn là nguồn
nước được ưa thích. Bới vì, các nguồn nước mặt thường hay bị ô nhiễm và lưu
lượng khai thác phải phụ thuộc vào sự biến động theo mùa. Nguồn nước ngầm ít
chịu ảnh hưởng bởi các tác động của con người. Chất lượng nước ngầm thường tốt
hơn chất lượng nước mặt nhiều. Trong nước ngầm hầu như không có các hạt keo
hay các hạt lơ lửng, và vi sinh, vi trùng gây bệnh thấp.
Một số đặc điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt
Thông số
Nhiệt độ
Chất rắn lơ lửng
Chất khoáng hoà tan
Hàm lượng Fe2+,
Mn2+
Khí CO2 hoà tan
Khí O2 hoà tan
Khí NH3
Khí H2S
SiO2
NO3Vi sinh vật

Nước ngầm
Tương đối ổn định
Rất thấp, hầu như không có
Ít thay đổi, cao hơn so với
nước mặt.
Thường xuyên có trong nước

Nước bề mặt
Thay đổi theo mùa
Thường cao và Thay đổi theo mùa
Thay đổi tuỳ thuộc chất lượng đất,
lượng mưa.
Rất thấp, chỉ có khi nước ở sát dưới
đáy hồ.
Có nồng độ cao
Rất thấp hoặc bằng 0
Thường không tồn tại
Gần như bão hoà
Thường có
Có khi nguồn nước bị nhiễm bẩn
Thường có
Không có
Thường có ở nồng độ cao
Có ở nồng độ trung bình
Có ở nồng độ cao, do bị Thường rất thấp
nhiễm bởi phân bón hoá học
Chủ yếu là các vi trùng do sắt Nhiều loại vi trùng, virut gây bệnh
gây ra.
và tảo.

Các nguồn nước ngầm hầu như không chứa rong tảo, một trong những nguyên
nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Thành phần đáng quan tâm trong nước ngầm là các
tạp chất hoà tan do ảnh hưởng của điều kiện địa tầng, thời tiết, nắng mưa, các quá
trình phong hoá và sinh hoá trong khu vực. Ở những vùng có điều kiện phong hoá
tốt, có nhiều chất bẩn và lượng mưa lớn thì chất lượng nước ngầm dễ bị ô nhiễm
bởi các chất khoáng hoà tan, các chất hữu cơ, mùn lâu ngày theo nước mưa thấm
vào đất.
Ngoài ra, nước ngầm cũng có thể bị nhiễm bẩn do tác động của con người. Các chất
thải của con người và động vật, các chất thải sinh hoạt, chất thải hoá học, và việc sử
COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG TAÀM NHÌN XANH – GREE
Tel: (84.8) 5150181
Fax: (84.8) 8117565
Website: 

Page 1

dụng phân bón hoá học… tất cả những loại chất thải đó...
GREEN EYE ENVIRONMENTAL
TÀI LIU K THUT
K THUT X LÝ NƯỚC NGM
1. TNG QUAN V NƯỚC NGM
Vit Nam là quc gia có ngun nước ngm khá phong phú v tr lượng và khá tt
v cht lượng. Nước ngm tn ti trong các l hng và các khe nt ca đất đá, được
to thành trong giai đon trm tích đất đá hoc do s thm thu, thm ca ngun
nước mt, nước mưa… nước ngm có th tn ti cách mt đất vài mét, vài chc
mét, hay hàng trăm mét.
Đối vi các h thng cp nước cng đồng thì ngun nước ngm luôn luôn là ngun
nước được ưa thích. Bi vì, các ngun nước mt thường hay b ô nhim và lưu
lượng khai thác phi ph thuc vào s biến động theo mùa. Ngun nước ngm ít
chu nh hưởng bi các tác động ca con người. Cht lượng nước ngm thường tt
hơn cht lượng nước mt nhiu. Trong nước ngm hu như không có các ht keo
hay các ht lơ lng, và vi sinh, vi trùng gây bnh thp.
Mt s đặc đim khác nhau gia nước ngm và nước mt
Thông s Nước ngm Nước b mt
Nhit độ
Tương đối n định Thay đổi theo mùa
Cht rn lơ lng
Rt thp, hu như không có Thường cao và Thay đổi theo mùa
Cht khoáng hoà tan
Ít thay đổi, cao hơn so vi
nước mt.
Thay đổi tu thuc cht lượng đất,
lượng mưa.
Hàm lượng Fe2+,
Mn2+
Thường xuyên có trong nước Rt thp, ch có khi nước sát dưới
đáy h.
Khí CO2 hoà tan
Có nng độ cao Rt thp hoc bng 0
Khí O2 hoà tan
Thường không tn ti Gn như bão hoà
Khí NH
3
Thường có Có khi ngun nước b nhim bn
Khí H
2
S
Thường có Không có
SiO
2
Thường có nng độ cao nng độ trung bình
NO
3-
nng độ cao, do b
nhim bi phân bón hoá hc
Thường rt thp
Vi sinh vt
Ch yếu là các vi trùng do st
gây ra.
Nhiu loi vi trùng, virut gây bnh
và to.
Các ngun nước ngm hu như không cha rong to, mt trong nhng nguyên
nhân gây ô nhim ngun nước. Thành phn đáng quan tâm trong nước ngm là các
tp cht hoà tan do nh hưởng ca điu kin địa tng, thi tiết, nng mưa, các quá
trình phong hoá và sinh hoá trong khu vc. nhng vùng có điu kin phong hoá
tt, có nhiu cht bn và lượng mưa ln thì cht lượng nước ngm d b ô nhim
bi các cht khoáng hoà tan, các cht hu cơ, mùn lâu ngày theo nước mưa thm
vào đất.
Ngoài ra, nước ngm cũng có th b nhim bn do tác động ca con người. Các cht
thi ca con người và động vt, các cht thi sinh hot, cht thi hoá hc, và vic s
COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG TAÀM NHÌN XANH GREE Page 1
Tel: (84.8) 5150181 Fax: (84.8) 8117565 Website: www.gree-vn.com
kỹ thuật xử lý nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật xử lý nước ngầm - Người đăng: vohoangphuc0907-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
kỹ thuật xử lý nước ngầm 9 10 12