Ktl-icon-tai-lieu

Life Cycle with Haploid Adults Zygote

Được đăng lên bởi se7enlove1510
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Life Cycle with Haploid Adults
Zygote

2N

Fertilization

Meiosis
N
Spores

Eggs
Sperm

Adult

a single predominant haploid vegetative phase
meiosis taking place upon germination of the zygote

Haploid- Giảm phân hợp tử ?
Hợp tử giảm phân

Vòng đời của
Chlamydomonas

Life Cycle with Diploid Adults
Adult
Zygote

2N

Fertilization

Meiosis
N
Eggs
Sperm

a single predominant vegetative diploid phase
the meiosis gives rise to haploid gametes

Diploid- Giảm phân giao tử

Sau khi giảm phân tạo ra GIAO TỬ

Vòng đời của
Fucus

Life Cycle with Alternation of Generations
Adult
Zygote

2N

Fertilization

Meiosis
N
Spores

Eggs
Sperm

Adult

two different phases consisting:
a haploid gametophyte: produces gametes by mitosis
a diploid sporophyte: produces spores through meiosis

Giảm phân bào tử

Vòng đời của Ulva

Giao tử không đều

Sắc tố và chất dự trữ ở tảo
Division

Chlorophylls Storage Products

Cyanophyta
(Cyanobactera)

a

Cyanophycin (argine and asparagine
polymer)
Cyanophycean starch (α-1,4-glucan)

Rhodophyta

a

Floridean starch (α-1,4-glucan)

Heterokontophyta

a, c

Chrysolaminaran
(β-1,3-glucan)

Chlorophyta

a, b

Starch (α-1,4-glucan)

Haptophyta

a, c

Chrysolaminaran
(β-1,3-glucan)

Dinophyta

a, b, c

Starch (α-1,4-glucan)

Euglenophyta

a, b

Paramylon (β-1,3-glucan)

Các dạng tản
Tản: là thuật ngữ được sử dụng trong thực vật, dùng 
để chỉ cơ quan của tảo
• Đơn bào

Chroococcus

• Tập chủng

Microcystis

Merismopedia

• Sợi, không phân nhánh
tảo đoạn

bao ‐sheat

Oscillatoria

Lyngbya

Sợi với nhánh giả, nhánh thật

Hapalosiphon với nhánh thật

Scytonema với nhánh giả

Dị bào

1

2

3

Dermocarpa

Tinh phòng

Tinh trùng
Thụ tinh
Noãn cầu

Tản Porphyra

Quả bào tử
Conchocelis
Tản mới

Vòng đời của Porphyra

Acrochaetium: tản là một
sợi chia nhánh, sợi do một
hàng tế bào làm ra.

Ngoại phần ở Ceramium

Tản đa trục ở Liagora

Tản đơn trục ở Acrotaenium

Motile coenobium of Volvox aureus

Non‐motile coenobium of Pediastrum simplex

Spirogyra

26

Spirogyra

Một số tảo lục bộ Desmidiales

Closterium

Cosmarium

Staurastrum

Giao tử nang cái ở Chara

Tràng
Noãn phòng
Noãn cầu
Tản

...
Fertilization Meiosis
2N
N
Eggs
Sperm
Adult
Spores
Zygote
LifeCyclewithHaploidAdults
a single predominant haploid vegetative phase
meiosis taking place upon germination of the zygote
Life Cycle with Haploid Adults Zygote - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Life Cycle with Haploid Adults Zygote - Người đăng: se7enlove1510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Life Cycle with Haploid Adults Zygote 9 10 5