Ktl-icon-tai-lieu

Lipid trong các loại hạt

Được đăng lên bởi huynh-vu-nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................2
DANH MỤC BẢNG..............................................................................................................3
DANH MỤC HÌNH...............................................................................................................3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HẠT CHỨA DẦU................................................4
1.1 Định nghĩa hạt chứa dầu..................................................................................................4
1.2 Quá trình tạo thành dầu trong hạt chứa dầu.....................................................................4
1.3 Phân loại các hạt chứa dầu...............................................................................................5
CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI HẠT CHỨA DẦU...........................................................7
2.1 Nhóm acid lauric..............................................................................................................7
2.1.1 Dầu dừa..............................................................................................................7
2.1.2 Dầu hạt co..........................................................................................................8
2.2 Nhóm acid oleic và linoleic.............................................................................................10
2.2.1 Dầu olive.............................................................................................................10
2.2.2 Dầu hướng dương...............................................................................................11
2.3 Nhóm acid linolenic.........................................................................................................12
2.3.1 Dầu đậu tương.....................................................................................................12
2.3.2 Dầu hạt lanh........................................................................................................14
2.4 Nhóm acid eruxic.............................................................................................................15
2.4.1 Hạt cải dầu……..................................................................................................15
2.5 Nhóm bơ thực vật............................................................................................................16
CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN VÀ SƠ...





 !"!#"$%"&'(")%*+,
,-'./!"'&0'"1!"*+,'.0!#"&'(")%*+,
2"3!40&5(-("&'(")%*+,6
789:;
"<=%(5*4%,.5(;
+,*>%;
+,"&'(?@
"<=%(5*04A5(B145!04A5(C
+,045BAC
+,"DE!#*DF!#
"<=%(5*45!04A!5(
+,GH,'DF!#
+,"&'4%!"
"<=%(5*A.,I5(6
&'(J5*+,KK6
6"<=LF'"M(BH'N
7O9PQR;
SR8TU
1545V,'"%=W"J0C
.%!#
Lipid trong các loại hạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lipid trong các loại hạt - Người đăng: huynh-vu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lipid trong các loại hạt 9 10 716