Ktl-icon-tai-lieu

LỜI GIẢI HAY CHO MỘT BÀI TOÁN

Được đăng lên bởi hinh-nguyen-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIẢI HAY CHO MỘT BÀI TOÁN
Đặt điện áp u = 120cos(100t + /4) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp.
AM chứa cuộn cảm và MB chứa điện trở R. Điện áp hiệu dụng trên AM và MB lần lượt là 2010 V và 40 V.
Khi mắc nối tiếp tụ điện có điện dung 1/ mF vào đoạn MB thì điện áp hiệu dụng trên AM là 2410 V. Tìm R,
ZL và viết biểu thức dòng điện khi chưa có tụ.

U = AB sin α = 60
MB 2 + AB 2 − AM 2
1
2
=
⇒ α = 450 ⇒  L
⇒ R = ZL
cos α =
2.MB. AB
3

2
U R + U r = AB cos α = 60
∆AMB 
 AB = AM ⇒ sin β = 0,3 10
 sin β sin α
L, r
R
A

r
UL

A

r
Ur

M
M
β

r
UR
40

B
B

α

20 10
60 2

α

∆AMN :

r
I
AN
AM
AN
=
⇒ AN = 72 2 ( V ) ⇒ AE = NE =
= 72 ( V )
sin β sin α
2

∆AEB : EB = AB 2 − AE 2 = 12 14 ( V ) ⇒ U C = NE + EB = 72 + 12 14 ( V ) ⇒ I =

UC
≈ 11, 69 ( A )
ZC

U L NE
2
=
≈ 6,16 ( Ω ) ⇒ R = Z L ≈ 4,11( Ω )
I
I
3
Tr­íc khi ghÐp tô, dßng trÔ pha h¬n ®iÖn ¸p mét gãc α = 450 m vµ cã gi¸ trÞ hiÖu dông :
U
40
I= R =
≈ 10 ( A ) ⇒ i = 10 2 cos100π t ( V )
R 4,11
ZL =

L, r
M

A
r
Ur

r
UL

C

R
N

r
UR
M
β
sin β = 0,3 10

B
N
0

45
450

24 10
r
UC

r
I

E

A

60 2
B

...
LỜI GIẢI HAY CHO MỘT BÀI TOÁN
Đặt điện áp u = 120cos(100t + /4) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM MB mắc nối tiếp.
AM chứa cuộn cảm và MB chứa điện trở R. Điện áp hiệu dụng trên AM MB lần lượt 2010 V và 40 V.
Khi mắc nối tiếp tụ điện có điện dung 1/ mF vào đoạn MB thì điện áp hiệu dụng trên AM là 2410 V. Tìm R,
Z
L
và viết biểu thức dòng điện khi chưa có tụ.
2 2 2
0
sin 60
1 2
cos 45
cos 60
2. . 3
2
sin 0,3 10
sin sin
L
L
R r
U AB
MB AB AM
R Z
U U AB
MB AB
AMB
AB AM
α
α α
α
β
β α
= =
+
= = = =
+ = =
= =
R
,L r
A
M
B
R
U
r
r
U
r
L
U
r
I
r
A
M B
40
60 2
α
β
20 10
α
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2 2
0
: 72 2 72
sin sin
2
: 12 14 72 12 14 11,69
2
6,16 4,11
3
C
C
C
L
L L
AN AM AN
AMN AN V AE NE V
U
AEB EB AB AE V U NE EB V I A
Z
U NE
Z R Z
I I
β α
α
= = = = =
= = = + = + =
= = =
Tríc khi ghÐp tô, dßng trÔ pha h¬n ®iÖn ¸p mét gãc = 45 m cã gtrÞ hiÖu
( ) ( )
40
10 10 2 cos100
4,11
R
U
I A i t V
R
π
= = =
dông :
LỜI GIẢI HAY CHO MỘT BÀI TOÁN - Trang 2
LỜI GIẢI HAY CHO MỘT BÀI TOÁN - Người đăng: hinh-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
LỜI GIẢI HAY CHO MỘT BÀI TOÁN 9 10 82