Ktl-icon-tai-lieu

Lý 12 Chương IV Sóng điện từ

Được đăng lên bởi yoshikuniaiki-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Phan Đình Phùng

Trường THPT Phan Đình Phùng
Lớp 12
Họ và Tên:

Giáo viên Nguyễn thiết lưu

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
VẬT LÝ 12 CƠ BẢN
Chương 4
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


I/. Dao động điện từ
1. Mạch dao động (hay khung dao động) là mạch kín gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C. Điện trường và từ trường trong mạch biến thiên, nên dao động của mạch gọi là dao động điện từ.
2. Trong mạch dao động, điện tích q của tụ điện, dòng điện i trong mạch và hiệu điện thế u giữa hai bản tụ đều
1
biến thiên tuần hoàn theo quy luật dạng sin với tần số góc  
.
LC
q q
+ Nếu q  q o cos  t    thì u   o cos  t    Đơn vị điện tích là cu-lông (C)
C C


i  q '  q o s in  t     I o cos  t    
I o  q o
Với
2

3. Nếu không có tác động điện hoặc từ với bên ngoài, thì dao động điện từ là một dao động tự do
1
1
+ Tần số góc riêng:  
+ Chu kỳ riêng: T  2 LC + Tần số riêng: f 
LC
2 LC
L là độ tự cảm của cuộn cảm, đơn vị là henry (H) và C là điện dung của tụ điện, đơn vị là fara ( F).
+ Bội và ước thập phân: kilô (k) = 103 ; mêga (M) = 106 ; giga (G) = 109 đêxi (d) = 101 centi (c)
= 102 ; mili (m) = 103 ; micrô (  ) = 106 ; nanô (n) = 109 ;
picô (p) = 1012
4. Năng lượng của mạch dao động LC:
+ Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện và năng lượng từ
trường tập trung trong cuộn cảm.
+ Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ.
+ Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch được bảo toàn.
* Xét mạch dao động LC có q  q o cos  t   
+ Năng lượng điện trường tức thời trong tụ điện:
1
1
1 q2
1 q o2
WC  Cu 2  qu 
WC 
cos 2  t   
hay:
2
2
2 C
2 C
+ Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm:
1
1
1 q o2
WL  Li 2
WL  L2q o2 sin 2  t   
WL 
sin 2  t   
hay
2
2
2 C
+ Năng lượng điện từ của mạch dao động LC:
1 q o2 1
1
1
W=WC  WL = hằng số W 
 CU o2  q o U o  LIo2 Đơn vị năng lượng là Jun (J)
2 C 2
2
2
Vậy, trong quá trình dao động của mạch, năng lượng từ trường và năng lượng điện trường luôn
chuyển hóa cho nhau, nhưng tổng năng lượng điện từ là không đổi.
II/. Điện từ trường
1. Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên
+ Từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện điện trường xoáy. Đường sức của điện trường xoáy là
những đường cong khép kín, bao quanh các đường sức của từ trường.
+ Ngược lại, điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trườ...
Trường THPT Phan Đình Phùng Giáo viên Nguyễn thiết lưu
Trường THPT Phan Đình Phùng
Lớp 12
Họ và Tên:
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
VẬT LÝ 12 CƠ BẢN
Chương 4
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
I/. Dao động điện từ
1. Mạch dao động (hay khung dao động) mạch kín gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung
C. Điện trường và từ trường trong mạch biến thiên, nên dao động của mạch gọi là dao động điện từ.
2. Trong mạch dao động, điện tích q của tụ điện, dòng điện i trong mạch và hiệu điện thế u giữa hai bản tụ đều
biến thiên tuần hoàn theo quy luật dạng sin với tần số góc
1
LC
.
+ Nếu
o
q q cos t
thì
o
q
q
u cos t
C C
Đơn vị điện tích là cu-lông (C)
o o
i q' q sin t I cos t
2
 
Với
o o
I q
3. Nếu không tác động điện hoặc từ với bên ngoài, thì dao động điện từ một dao động tự do
+ Tần số góc riêng:
1
LC
+ Chu kỳ riêng:
T 2 LC
+ Tần số riêng:
1
f
2 LC
L là độ tự cảm của cuộn cảm, đơn vị là henry (H) và C là điện dung của tụ điện, đơn vị là fara ( F).
+ Bội và ước thập phân: kilô (k) =
3
10
; mêga (M) =
6
10
; giga (G) =
9
10
đêxi (d) =
1
10
centi (c)
=
2
10
; mili (m) =
3
10
; micrô (
) =
6
10
; nanô (n) =
9
10
; picô (p) =
12
10
4. Năng lượng của mạch dao động LC:
+ Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện và năng lượng từ
trường tập trung trong cuộn cảm.
+ Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ.
+ Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch được bảo toàn.
* Xét mạch dao động LC có
o
q q cos t
+ Năng lượng điện trường tức thời trong tụ điện:
2
2
C
1 1 1 q
W Cu qu
2 2 2 C
hay:
2
2
o
C
q
1
W cos t
2 C
+ Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm:
2
L
1
W Li
2
hay
2 2 2
L o
1
W L q sin t
2
2
2
o
L
q
1
W sin t
2 C
+ Năng lượng điện từ của mạch dao động LC:
C L
W=W W
= hằng số
2
2 2
o
o o o o
q
1 1 1 1
W CU q U LI
2 C 2 2 2
Đơn vị năng lượng là Jun (J)
Vậy, trong q trình dao động của mạch, ng lượng từ trường năng lượng điện trường luôn
chuyển hóa cho nhau, nhưng tổng năng lượng điện từ là không đổi.
II/. Điện từ trường
1. Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên
+ Từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện điện trường xoáy. Đường sức của điện trường xoáy
những đường cong khép kín, bao quanh các đường sức của từ trường.
+ Ngược lại, điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường. Đường sức của từ trường
những đường cong khép kín, bao quanh các đường sức của điện trường.
Vật lý 12 cơ bản Trang 1
Lý 12 Chương IV Sóng điện từ - Trang 2
Lý 12 Chương IV Sóng điện từ - Người đăng: yoshikuniaiki-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý 12 Chương IV Sóng điện từ 9 10 591