Ktl-icon-tai-lieu

Lý 8

Được đăng lên bởi eternitywindy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngaøy soaïn:
Tieát 31

Baøi 25

Ngaøy daïy:

PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG NHIEÄT
I/ Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc:
-Phaùt bieåu ñöôïc 3 noäi dung cuûa nguyeân lí truyeàn nhieät
-Vieát ñöôïc phöông trình caân baèng nhieät cho tröôøng hôïp coù hai vaät trao ñoåi nhieät
vôùi nhau
2.Kó naêng:
-Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå giaûi caùc baøi toaùn ñôn giaûn veà trao ñoåi nhieät giöõa 2
vaït

TG
2’

8’

3.Thaùi ñoä:
-Caån thaän, chính xaùc, nghieâm tuùc trong hoïc taäp
II/ Chuaån bò:
-Giaûi tröôùc caùc baøi taäp ôû phaàn vaän duïng vaø trong saùch baøi taäp
-hai bình chia ñoä 500cm3, nhieät keá, ñeøn coàn, phích, giaù ñôû
III/ Hoaït ñoäng daïy-hoïc:
1.Oån ñònh lôùp:1’
2.Kieåm tra baøi cuõ:3’
a> Nhieät löôïng vaät thu vaøo noùng leân phuï thuoäc yeáu toá naøo?
b> Vieát coâng thöùc tính Q thu vaøo cuûa vaät . giaûi thích caùc ñaïi löôïng, ñôn vò, coù
trong coâng thöùc?
3.Noâi dung baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG HS
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
NOÄI DUNG
*HÑ1: Toå chöùc tình
-ÑVÑ: Vaøo muøa heø thöôøng boû
huoáng hoïc taäp
-Suy nghó tìm phöông aùn ñaù laïnh vaøo nöôùc giaûi khaùt uoáng
cho maùt. Vaäy ñaù laïnh vaø nöôùc
traû lôøi
thì vaät naøo truyeàn nhieät cho vaät
naøo?
-Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy chuùng ta
cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay
I/ Nguyeân lí truyeàn
*HÑ2: Tìm hieåu nguyeân
-Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK nhieät:
lí truyeàn nhieät
tìm hieåu veà 3 noäi dung cuûa *Khi coù 2 vaät truyeàn
-Ñoïc thoâng tin SGK
nguyeân lí truyeàn nhieät
nhieät cho nhau thì:
-Yeâu caàu HS vaän dung nguyeân lí -nhieät truyeàn töø vaät coù

-Nöôùc coù nhieät ñoä cao truyeàn nhieät ñeå giaûi thích tình
hôn neân truyeàn nhieät cho huoáng ñaët ra ôû ñaàu baøi
nöôùc ñaù
-Töø ñoù yeâu caàu HS phaùt bieåu
-Phaùt bieåu
nguyeân lí truyeàn nhieät

5’

10’

12’

*HÑ3: Phöông
caân baèng nhieät

trình -HD cho HS döïa vaøo noäi dung
thöù 3 cuûa nguyeân lí ñeå vieát
phöông trình caân baèng nhieät
-Töø ñoù yeâu caàu HS vieát coâng
-Qtoaû = Qthu
thöùc tính Q toaû ra khi vaät giaûm
-Qtoaû = mc(t1 – t2)
nhieät ñoä
-Giaûi thích caùc ñaïi löôïng -Töø ñoù cho HS giaûi thích caùc ñaïi
*HÑ4: Ví duï veà phöông löôïng vaø ghi coâng thöùc vaøo vôû
trình caân baèng nhieät
-Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø toùm
-Ñoïc tìm hieåu vaø toùm taét taét, HD cho hs ñoåi caùc ñôn vò
thoáng nhaát
ñeå
-HD cho HS giaûi BT theo caùc
-Phaân tích theo HD
böôùc. GV hoûi:
0
1/ nhieät ñoä cuûa vaät khi coù caân
-25 C
baèng nhieät laø bao nhieâu?
-Nhoâm toaû nhieät ñeå giaûm 2/ Phaân tích xem trong quaù trình
töø 1000c xuoáng 250C, trao ñoå...
Ngaøy soaïn:
Tieát 31 Ngaøy daïy:
Baøi 25
PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG NHIEÄT
I/ Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc:
-Phaùt bieåu ñöôïc 3 noäi dung cuûa nguyeân lí truyeàn nhieät
-Vieát ñöôïc phöông trình caân baèng nhieät cho tröôøng hôïp coù hai vaät trao ñoåi nhieät
vôùi nhau
2.Kó naêng:
-Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñ giaûi caùc baøi toaùn ñôn giaûn veà trao ñoåi nhieät giöõa 2
vaït
3.Thaùi ñoä:
-Caån thaän, chính xaùc, nghieâm tuùc trong hoïc taäp
II/ Chuaån bò:
-Giaûi tröôùc caùc baøi taäp ôû phaàn vaän duïng vaø trong saùch baøi taäp
-hai bình chia ñoä 500cm
3
, nhieät keá, ñeøn coàn, phích, giaù ñôû
III/ Hoaït ñoäng daïy-hoïc:
1.Oån ñònh lôùp:1’
2.Kieåm tra baøi cuõ:3’
a> Nhieät löôïng vaät thu vaøo noùng leân phuï thuoäc yeáu toá naøo?
b> Vieát coâng thöùc tính Q thu vaøo cuûa vaät . giaûi thích caùc ñaïi löôïng, ñôn vò, coù
trong coâng thöùc?
3.Noâi dung baøi môùi:
TG HOAÏT ÑOÄNG HS HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN NOÄI DUNG
2’
8’
*HÑ1: Toå chöùc tình
huoáng hoïc taäp
-Suy nghó tìm phöông aùn
traû lôøi
*HÑ2: Tìm hieåu nguyeân
lí truyeàn nhieät
-Ñoïc thoâng tin SGK
-ÑVÑ: Vaøo muøa heø thöôøng boû
ñaù laïnh vaøo nöôùc giaûi khaùt uoáng
cho maùt. Vaäy ñaù laïnh vaø nöôùc
thì vaät naøo truyeàn nhieät cho vaät
naøo?
-Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy chuùng ta
cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay
-Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK
tìm hieåu veà 3 noäi dung cuûa
nguyeân lí truyeàn nhieät
-Yeâu caàu HS vaän dung nguyeân lí
I/ Nguyeân truyeàn
nhieät:
*Khi coù 2 vaät truyeàn
nhieät cho nhau thì:
-nhieät truyeàn töø vaät coù
Lý 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý 8 - Người đăng: eternitywindy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lý 8 9 10 54