Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết số học

Được đăng lên bởi vuonghoaibao20-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4730 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. Chứng minh chia hết bằng phương pháp phân tích ra thừa số
nguyên tố
1. Giới thiệu
Một trong những định lý quan trọng nhất của số học là định lý về phân tích một số tự
nhiên ra thừa số nguyên tố. Định lý này được coi là nền tảng để nghiên cứu Lý thuyết số.
Định lý cơ bản của số học. Mỗi số tự nhiên n > 0 đều có thể biểu diễn duy nhất (nếu
không tính đến thứ tự các thừa số) dưới dạng

n = p1α1 . p 2α 2 .... p kα k
trong đó p i là các số nguyên tố (i =1, 2,..., k .).
Tiếp theo, ta đưa ra các mệnh đề có ý nghĩa và ứng dụng trong việc giải bài toán chia
hết. Việc chứng minh các mệnh đề này có thể tìm thấy trong [1], [2].
Mệnh đề 1. Nếu hai số nguyên a và b cùng chia hết cho m thì a + b chia hết cho m, a - b
chia hết cho m.
Hệ quả 2. Nếu tổng của hai số chia hết cho m và một trong hai số ấy chia hết cho m thì số
còn lại cũng chia hết cho m.
Mệnh đề 3. Nếu một thừa số của một tích chia hết cho m thì tích chia hết cho m.
Mệnh đề 4. Nếu a chia hết cho m và b chia hết cho n thì ab chia hết cho mn.
Mệnh đề 5. Nếu a n  số nguyên tố p thì ap .
Mệnh đề 6. Nếu a chia hết cho 2 số nguyên tố cùng nhau m và n thì a chia hết cho tích mn.
Mệnh đề 7. Nếu tích ab chia hết cho m trong đó b và m là hai số nguyên tố cùng nhau thì a
chia hết cho m.

2. Sử dụng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố để giải bài toán
chia hết
Dạng 1. Phân tích A thành tổng các số hạng
Sử dụng tính chất chia hết của tổng (hoặc hiệu) và hệ quả:
Nếu A = A1 + A2 + A3 + ... +An và thoả mãn điều kiện Ai B (∀i =

1, n

) thì A B .

Bài toán 1.Chứng minh rằng
i) ab +ba chia hết cho 11;
ii) ab −ba chia hết cho 9 với a > b .
Lời giải.i) ab + ba = (10a + b ) + (10b + a ) =11a +11b , chia hết cho 11.
ii) ab −ba = (10a + b ) − (10b + a ) = 9a −9b, chia hết cho 9.
Bài toán 2. Cho số abc chia hết cho 27.Chứng minh rằng số
Lời giải. Ta có abc 27
1

abc chia

hết cho 27.

⇒abc0 27
⇒1000a +bc0 27

⇒999a + a +bc0 27
⇒27.37 a +bca 27

Do 27.37 a 27 nên

bca 27.

Dạng 2. Phân tích A thành tích
Sử dụng tính chất chia hết của tích: Nếu một thừa số của tích chia hết cho B thì tích chia
hết cho B. Tức là: Nếu A = A1.A2.A3....An và ∃Ai B ( i =1, n ) thì AB . Nếu A =
A1.A2.A3....An và B = B1.B2.B3....Bn mà Ai Bi (∀i =1, n) thì AB .
Bài toán 3.Cho số tự nhiên n ≥ 1 .Chứng minh: Tn = 15 + 2 5 + ... + n 5 chia hết cho tổng của n
số tự nhiên đầu tiên S n = 1 + 2 + ... + n.
Lời giải. Ta có: 2S n = n( n + 1).

a n + b n ( a + b ) , ∀ a, b ∈ n * và n lẻ,

Mặt khác, sử dụng tính chất
Ta có

(

) (

)

(

)

2Tn...
A. Chứng minh chia hết bằng phương pháp phân tích ra thừa số
nguyên tố
1. Giới thiệu
Một trong những định quan trọng nhất của số học định về phân tích một số tự
nhiên ra thừa số nguyên tố. Định lý này được coi là nền tảng để nghiên cứu Lý thuyết số.
Định bản của số học. Mỗi số tự nhiên
0
>
n
đều thể biểu diễn duy nhất (nếu
không tính đến thứ tự các thừa số) dưới dạng
k
k
pppn
α
αα
.....
21
21
=
trong đó
i
p
là các số nguyên tố
.).,...,2,1( ki
=
Tiếp theo, ta đưa ra các mệnh đề ý nghĩa ứng dụng trong việc giải bài toán chia
hết. Việc chứng minh các mệnh đề này có thể tìm thấy trong [1], [2].
Mệnh đề 1. Nếu hai số nguyên a b cùng chia hết cho m thì a + b chia hết cho m, a - b
chia hết cho m.
Hệ quả 2. Nếu tổng của hai số chia hết cho m và một trong hai số ấy chia hết cho m thì số
còn lại cũng chia hết cho m.
Mệnh đề 3. Nếu một thừa số của một tích chia hết cho m thì tích chia hết cho m.
Mệnh đề 4. Nếu a chia hết cho m và b chia hết cho n thì ab chia hết cho mn.
Mệnh đề 5. Nếu
n
a
số nguyên tố p thì
pa
.
Mệnh đề 6. Nếu a chia hết cho 2 số nguyên tố cùng nhau mn thì a chia hết cho tích mn.
Mệnh đề 7. Nếu tích ab chia hết cho m trong đó b m là hai số nguyên tố cùng nhau thì a
chia hết cho m.
2. Sử dụng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố để giải bài toán
chia hết
Dạng 1. Phân tích A thành tổng các số hạng
Sử dụng tính chất chia hết của tổng (hoặc hiệu) và hệ quả:
Nếu A = A
1
+ A
2
+ A
3
+ ... +A
n
và thoả mãn điều kiện A
i
B
(i =
n,1
) thì A
B
.
Bài toán 1.Chứng minh rằng
i)
baab
+
chia hết cho 11;
ii)
chia hết cho 9 với
ba
>
.
Lời giải.i)
( ) ( )
baabbabaab 11111010
+=+++=+
, chia hết cho 11.
ii)
( ) ( )
,991010 baabbabaab
=++=
chia hết cho 9.
Bài toán 2. Cho số
abc
chia hết cho 27.Chứng minh rằng số
abc
chia hết cho 27.
Lời giải. Ta có
27abc
1
Lý thuyết số học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết số học - Người đăng: vuonghoaibao20-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lý thuyết số học 9 10 496