Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết trọng tâm Este- Lipit

Được đăng lên bởi Linh Duy Chung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)

Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE - LIPIT
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
(Tài liệu dùng chung cho bài giảng số 12 và bài giảng số 13 thuộc chuyên đề này)

Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng “Lý thuyết trọng tâm về este - lipit (Phần 1)” thuộc
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến
thức phần “Lý thuyết trọng tâm về este - lipit”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này.

I. Khái niệm chung
1. Định nghĩa dẫn xuất của axit cacboxylic
- Khi thay nhóm –OH ở nhóm chức cacboxyl (-COOH) của axit cacboxylic bằng các nguyên tử và nhóm
nguyên tử khác, ta thu được các dẫn xuất của axit cacboxylic.
VD: axit, este, anhiđrit axit, amit, peptit, clorua axit, ….
- Este là một loại dẫn xuất của axit cacboxylic, trong đó, nhóm –OH ở nhóm chức cacboxyl (-COOH) được
thay bằng nhóm OR.
Este đơn giản có CTCT dạng: RCOOR’
VD: CH3COOC2H5, CH2=CH-COOCH3, ….
- Chất béo là trieste của glyxerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử C (12C – 24C) không
phân nhánh (axit béo), gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.
Axit béo no thường gặp là:
CH3-[CH2]14-COOH
CH3-[CH2]16-COOH
Axit panmitic, tnc 63,1oC
Axit stearic, tnc 69,6 oC
Axit béo không no thường gặp là:

Công thức chung của chất béo là:

Trong đó gốc hiđrocacbon của axit có thể no hoặc không no, không phân nhánh, giống nhau hoặc khác
nhau.
2. Danh pháp
- Este:
Tên Este = Tên gốc hiđrocacbon của phần rượu + Tên anion gốc axit (đuôi “at”)
VD:
H C O C 2 H5
CH3 C O CH CH 2
||
||
O
O
etyl fomiat
vinyl axetat
C 6 H 5 C O CH3
CH3 C O CH 2 C 6 H 5
||
||
O
O
metyl benzoat
benzyl axetat
- Chất béo:
Trong trường hợp các gốc hiđrocacbon của axit béo giống nhau, tên của chất béo có thể được gọi một cách
đơn giản như sau:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)

Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit

Tên chất béo = Tri + tên thông thường của axit (đổi đuôi “ic” thành đuôi “in”).
VD:
CH 2 OCO C17 H 33
CH 2 OCO C17 H 35
|
|
CH OCO C17 H33
CH OCO C17 H35
|
|
CH 2 OCO C17 H 33
CH 2 OCO C17 H 35
Triolein (lỏng)
Tristearin (rắn)
3. Tính chất vật lý
- Nhiệt độ sôi của các este thấp hơn axit cacboxylic và ancol có cùng số C, do este không có liên kết H.
- Các este đều nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung...
Khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Hóa hc (Thy Vũ Khắc Ngc)
Lý thuyết trng tâm v Este - Lipit
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. Khái nim chung
1. Định nghĩa dẫn xut ca axit cacboxylic
- Khi thay nhóm OH nhóm chc cacboxyl (-COOH) ca axit cacboxylic bng các nguyên t nhóm
nguyên t khác, ta thu được các dn xut ca axit cacboxylic.
VD: axit, este, anhiđrit axit, amit, peptit, clorua axit, ….
- Este là mt loi dn xut của axit cacboxylic, trong đó, nhóm –OH nhóm chc cacboxyl (-COOH) được
thay bng nhóm OR.
Este đơn giản có CTCT dạng: RCOOR’
VD: CH
3
COOC
2
H
5
, CH
2
=CH-COOCH
3
, ….
- Cht béo trieste ca glyxerol vi các axit monocacboxylic có s chn nguyên t C (12C 24C) không
phân nhánh (axit béo), gi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.
Axit béo no thường gặp là:
CH
3
-[CH
2
]
14
-COOH CH
3
-[CH
2
]
16
-COOH
Axit panmitic, t
nc
63,1
o
C Axit stearic, t
nc
69,6
o
C
Axit béo không no thường gặp là:
Công thc chung ca cht béo là:
Trong đó gốc hiđrocacbon ca axit th no hoc không no, không phân nhánh, ging nhau hoc khác
nhau.
2. Danh pháp
- Este:
Tên Este = Tên gốc hiđrocacbon của phần rượu + Tên anion gốc axit (đuôi “at”)
VD:
25
H C O C H
||
O
32
CH C O CH CH
||
O
etyl fomiat vinyl axetat
6 5 3
C H C O CH
||
O
3 2 6 5
CH C O CH C H
||
O
metyl benzoat benzyl axetat
- Cht béo:
Trong trường hp các gốc hiđrocacbon của axit béo ging nhau, tên ca cht béo có th được gi mt cách
đơn giản như sau:
Lý thuyết trọng tâm Este- Lipit - Trang 2
Lý thuyết trọng tâm Este- Lipit - Người đăng: Linh Duy Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý thuyết trọng tâm Este- Lipit 9 10 877