Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết và các bài tập vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi Quốc Triều Đường
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
A – TÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật đối với các vật đối với các vật khác theo
thời gian.
2. Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của vật rất nhỏ so với độ dài của đường đi hoặc các
khoảng đang xét.
3. Quỹ đạo là đường mà chất điểm vạch ra khi chuyển động.
4. Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên
vật luôn luôn song song với chính nó.
5. Ta thường xét chuyển động của một vật trong một hệ quy chiếu xác định. Hệ quy chiếu bao gồm
vật làm mốc, hệ trục toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
6. Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng, có vận tốc không đổi về phương chiều, độ
lớn.
- Công thức tính quãng đường đi được: s = vt.
- Phương trình chuyển động: x = xo + vt.
7. Chuyển động biến đổi là chuyển động có tốc độ luôn thay đổi theo thời gian.
s
- Tốc độ trung bình của một chuyển động biến đổi là: vtb = , s là quãng đường đi được trong
t
khoảng thời gian t.
uuuuuur
MM
r
- Vận tốc trung bình của một chuyển động biến đổi là một đại lượng vectơ vtb  1 2 , trong
t
uuuuuur
đó M 1M 2 là độ dời của vật trong thời gian t .
8. Chuyển dộng biến đổi đều có quỹ đạo là đường thẳng, có tốc độ tăng hay giảm đều theo thời
gian.
v2  v1
- Công thức tính gia tốc: a =
t2  t1
- Công thức tính vận tốc: v = vo + at.
t2
- Công thức tính quãng đường đi được: s = vot + a
2
2
at
- Phương trình chuyển động: x = vo + vot +
2
- Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được:
v 2  v02  2as
r r r
Trong các công thức (1), và (2) các đại lượng a, v, vo là hình chiếu của các vectơ v , a , v0
tương ứng trên các trục toạ độ được chọn tuỳ ý; riêng đối với các công thức có chứa quãng
r
đường đii được (công thức (3), (5)), chiều dương là chiều của v0 .
9. Sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực là sự rơi tự do. Rơi tự do là chuyển động
nhanh dần đều. Ở cùng một vĩ độ dịa lý và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do với cùng một gia tốc
g.
10. Chuyển động tròn đều có quỹ đạo là đường tròn, có quỹ đạo không đổi theo thời gian. Các công
thức:
- Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = Ωr.
1
- Liên hệ giữa chu kỳ và tần số: T = .
f
2
v
- Tính gia tốc hướng tâm: aht =
=  2r .
r
r
r
r
11. Công thức cộng vận tốc: v1,3  v1,2  v2,3

B – BÀI TẬP

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1 : Nếu lấy vật làm mốc là con thuyền đang tự trôi trên một dòng sông thẳng thì vật nào sau
đây được coi là chuyển động?
A: Người ngồi trên thuyền.
B: Bèo trôi trên sông cùng vận ...
Chương I
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
A – TÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật đối với các vật đối với các vật khác theo
thời gian.
2. Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của vật rất nhỏ so với độ dài của đường đi hoặc các
khoảng đang xét.
3. Quỹ đạo là đường mà chất điểm vạch ra khi chuyển động.
4. Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên
vật luôn luôn song song với chính nó.
5. Ta thường xét chuyển động của một vật trong một hệ quy chiếu xác định. Hệ quy chiếu bao gồm
vật làm mốc, hệ trục toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
6. Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng, có vận tốc không đổi về phương chiều, độ
lớn.
- Công thức tính quãng đường đi được: s = vt.
- Phương trình chuyển động: x = x
o
+ vt.
7. Chuyển động biến đổi là chuyển động có tốc độ luôn thay đổi theo thời gian.
- Tốc độ trung bình của một chuyển động biến đổi là: v
tb
=
s
t
, s là quãng đường đi được trong
khoảng thời gian t.
- Vận tốc trung bình của một chuyển động biến đổi là một đại lượng vectơ
1 2
uuuuuur
r
tb
M M
v
t
, trong
đó
1 2
M M
uuuuuur
là độ dời của vật trong thời gian
t
.
8. Chuyển dộng biến đổi đều có quỹ đạo là đường thẳng, có tốc độ tăng hay giảm đều theo thời
gian.
- Công thức tính gia tốc: a =
2 1
2 1
v v
t t
- Công thức tính vận tốc: v = v
o
+ at.
- Công thức tính quãng đường đi được: s = v
o
t +
2
2
t
a
- Phương trình chuyển động: x = v
o
+ v
o
t +
2
2
a t
- Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được:
2 2
0
2v v as
Trong các công thức (1), và (2) các đại lượng a, v, v
o
là hình chiếu của các vectơ
,
,
0
v
r
tương ứng trên các trục toạ độ được chọn tuỳ ý; riêng đối với các công thức có chứa quãng
đường đii được (công thức (3), (5)), chiều dương là chiều của
0
v
r
.
9. Sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực là sự rơi tự do. Rơi tự do là chuyển động
nhanh dần đều. Ở cùng một vĩ độ dịa lý và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do với cùng một gia tốc
g.
10. Chuyển động tròn đều có quỹ đạo là đường tròn, có quỹ đạo không đổi theo thời gian. Các công
thức:
- Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = Ωr.
- Liên hệ giữa chu kỳ và tần số: T =
1
f
.
- Tính gia tốc hướng tâm: a
ht
=
2
v
r
=
2
r
.
11. Công thức cộng vận tốc:
1,3 1,2 2,3
v v v
r r r
lý thuyết và các bài tập vật lý lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết và các bài tập vật lý lớp 10 - Người đăng: Quốc Triều Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
lý thuyết và các bài tập vật lý lớp 10 9 10 907