Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra học kỳ môn Vật Lý lớp 8

Được đăng lên bởi Huu Tien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
KIỂM TRA HỌC KỲ I ( NĂM HỌC 2014 – 20145)
Môn : Lý 8 ( Thời gian: 45 phút )
GV ra đề: Hồ Tấn Phương
Đơn vị: Trường THCS Phan Bội Châu
ĐỀ ĐỀ NGHỊ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – VẬT LÍ 8
Nội dung chính
Chuyển động
cơ học
Vận tốc
Hai lực cân
bằng-Quán
tính
Lực ma sát
Biểu diễn lực
áp suất
Lực đẩy Ác si
mét, sự nổi
Tổng

Nhận biết
TN
TL
Câu
C1
Đ
0,5
Câu
Đ
Câu
C3,C4
Đ
1,0
Câu

Thông hiểu
TN
TL

Vận dụng
TN
TL
1

0,5
3b

3a
0,5

2
1,5

1,0
1

0,5

0,5

Câu

1
Đ

Câu
Đ

2,0

C6
0,5

Câu

1
0,5

1,0

2a
Đ

1,0
6

Đ

1
2

C2

Câu

2,0
2

C5
Đ

Tổng
Câu
Đ

2
2,5

1
2,0

2b,c
2,0
2
1
2
2,0

4
3,0
12
1,5

10,0

Họ và tên HS
Lớp

Trường THCS

Số báo danh :
Điểm

Phòng thi :

KIỂM TRA HỌC KỲ I 2014-2015
MÔN : VẬT LÍ 8
Thời gian làm bài : 45 phút
Chữ ký của
giám thị :
Chữ kí của giám khảo

Phần I: Trắc nghiệm(3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hai ô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ngôi nhà. Phát biểu nào dưới
đây là đúng?
A. Các ô tô chuyển động đối với nhau
C. Các ô tô đứng yên đối với nhau
B. Các ô tô đứng yên đối với ngôi nhà
D. Ngôi nhà đứng yên
Câu 2: Công thức tính áp suất cảu chất lỏng:
A. p = F.S
B. P = d.h
C. P = d.V
D. P = F/S
Câu 3: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột tăng tốc. Hành khách trên xe sẽ như thế nào?
A. Hành khách nghiêng sang phải
C. Hành khách ngã về phía trước
B. Hành khách nghiêng sang trái
D. Hành khách ngã về phía sau
Câu 4:Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau
là:
A. Trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn
B. Trọng lực P của Trái Đất với lực đàn hồi
C. Trọng lực P của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bàn
D. Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn
Câu 5: Lực nào sau đây là lực ma sát lăn?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường
B. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn
C. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường
D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
Câu 6: Muốn tăng áp suất thì:
A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ
B. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ
C. giảm diện tích mặt bị ép và giữ nguyên áp lực
D. tăng diện tích mặt bị ép và giữ nguyên áp lực
Phần II: Tự luận(7đ)
Câu 1: (2đ) Một vật có khối lượng 40 kg đang nằm yên trên mặt đất . Hãy biểu diễn các lực tác dụng
lên vật này với tỉ lệ xích 1cm ứng với 200 N
Câu 2:(3đ)Một vật không thấm nước treo vào lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,5N, khi nhúng
ng...
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
KIỂM TRA HỌC KỲ I ( NĂM HỌC 2014 – 20145)
Môn : Lý 8 ( Thời gian: 45 phút )
GV ra đề: Hồ Tấn Phương
Đơn vị: Trường THCS Phan Bội Châu
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – VẬT LÍ 8
Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL Câu Đ
Chuyển động
cơ học
Câu C1 1
Đ 0,5 0,5
Vận tốc
Câu 3b 3a 2
Đ 0,5 1,5 2,0
Hai lực cân
bằng-Quán
tính
Câu C3,C4 2
Đ 1,0 1,0
Lực ma sát
Câu C5 1
Đ 0,5 0,5
Biểu diễn lực
Câu 1 1
Đ 2 2,0
áp suất
Câu C2 C6 1
Đ 0,5 0,5 1,0
Lực đẩy Ác si
mét, sự nổi
Câu 2a 2b,c 4
Đ 1,0 2,0 3,0
Tổng
Câu 6 2 1 2 1 12
Đ 2,5 2,0 2 2,0 1,5 10,0
ĐỀ ĐỀ NGHỊ
Ma trận đề kiểm tra học kỳ môn Vật Lý lớp 8 - Trang 2
Ma trận đề kiểm tra học kỳ môn Vật Lý lớp 8 - Người đăng: Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra học kỳ môn Vật Lý lớp 8 9 10 995