Ktl-icon-tai-lieu

Màu kết tủa các chất

Được đăng lên bởi Ngô Duy Quý
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[Mau kêt tua] Mg(OH)2 trăng
Cr(OH)3 luc xam
Mn(OH)2 hông
Fe(OH)2 trăng xanh
Fe(OH)3 nâu đo
Cu(OH)2 xanh
Ni(OH)2 luc
Zn(OH)2, Mg(OH)2, Pb(OH)2, Al
(OH)3 trăng
AgCl trăng
AgBr vang nhat
AgI vang đâm
Ag3PO4 vang
PbCl2 trăng
PbBr2 nâu
PbI2 vang
Hg2Cl2 trăng
MnS hông
FeS, NiS, CuS đen
ZnS trăng
Ag2S đen
CdS vang
HgS,PbS đen
MgSO3, CaSO3, BaSO3, Ag2SO3,
BaSO4, PbSO4, CaHPO4, BaHPO4,
Mg3(PO4)2, Ca3(PO4)2,
Ba3(PO4)2, CrPO4, Mn3(PO4),
AlPO4, MgCO3, CaCO3, BaCO3,
PbCO3, ZnCO3, Ag2CO3, CdCO3
trăng
BaCrO4, PbCrO4 vang
MnCO3 hông
FeCO3 luc
CuCO3 lam luc

màu cua các kêt tua:
MnO2 : KẾT TỦA MÀU ĐEN
KMnO4: TINH THỂ MÀU ĐỎ TÍM
Cu(OH)2: TINH THỂ XANH DA TRỜI
Cu(OH)2.CuCO3: MÀU LỤC,
CuCl2 : TINH THỂ MÀU NÂU, DUNG DỊCH:XANH LÁ CÂY.
CuSO4: DUNG DỊCH :XANH LAM
Cu2O: ĐỎ GẠCH ,CuO: KẾT TỦA ĐEN .
Ag2O: MÀU NÂU ĐEN

AgO: MÀU ĐEN
Au2O: MÀU TÍM ,
AuCl: MÀU VÀNG,
ZnO,CdO: MÀU TRẮNG
HgO : MÀU ĐỎ ­ VÀNG,
HgF2,HgCl2,HgBr2: TINH THỂ KHÔNG MÀU 
HgI2: MÀU ĐỎ
Zn(OH)2 ,Cd(OH)2 : MÀU TRẮNG
ZnCl2 : BỘT TRẮNG
Fe3O4 VÀ Co3O4: MÀU XANH ĐEN,
Fe2O3: MÀU ĐỎ NÂU
Co2O3: MÀU ĐEN,
FeO : MÀU ĐEN,CoO 
NiO: MÀU LỤC,
Fe(OH)2 : KẾT TỦA TRẮNG XANH
Co(OH)2: MÀU HỒNG
Ni(OH)2:MÀU LỤC
Fe(OH)3: ĐỎ NÂU
Co(OH)3:MÀU NÂU
Al2O3 MÀU TRẮNG
Au2O3: MÀU NÂU ĐEN 
Au(OH)3:BỘT NÂU ĐỎ
AuCl3 CHẤT TINH THỂ MÀU ĐỎ NGỌC
AgCl: KẾT TỦA TRẮNG 
AgBr: KẾT TỦA MÀU VÀNG
AgI: KẾT TỦA DA CAM
AgF2: TINH THỂ MÀU NÂU.
CuS ,FeS ,Fe2S3 ,Ag2S ,PbS ,HgS: MÀU ĐEN .
K2[HgS2]: MÀU VÀNG
GeS : MÀU ĐỎ NÂU,
GeS2: MÀU TRẮNG
SnS2: MÀU VÀNG
MnS: MÀU HỒNG
SnS: MÀU NÂU
ZnS: MÀU TRẮNG
CdS: MÀU VÀNG
Kêt tua Fe(OH)3 màu nâu đo.
* Kêt tua Fe(OH)2 màu trăng (hơi ngả xanh).
* Kêt tua Al(OH)3 màu trăng. ( dang keo , tan trong NaOH )
* Kêt tua CaCO3 màu trăng.
* Kêt tua BaCO3 màu trăng.
* Kêt tua BaSO4 màu trăng.
* Kêt tua AgCl màu trăng khi đem ra ánh sáng hóa đen.
* Kêt tua PbS màu đen.
* Kêt tua AgCl màu trăng khi đem ra ánh sáng hóa đen.
* Kêt tua AgBr màu vàng nhat khi đem ra ánh sáng hóa đen.
* Kêt tua AgI màu vàng đâm
* Kêt tua Ag2CO3 màu trăng.

* Kêt tua BaSO4 màu trăng.
* Kêt tua Cu2O màu đo gach.
* Kêt tua Ag3PO4 màu vàng
_Kêt tua ko tan trong axit :
+BaSO4, AgCl : Trăng 
+CuS, PbS, AgS, HgS : Đen

Khi đun nóng, cả 3 kim loại tác dụng với khí Cl2 tạo muối clorua: CuCl2, AgCl, AuCl3. Trong dung dịch
nước clo, Au tan dễ dàng hơn nhưng với Ag thì phản ứng chậm lại vì có lớp AgCl che phủ. Cu + Cl2
 0 t CuCl2
2Ag + Cl2  0 t AgCl
2Au + 3Cl2  0 t 2AuCl3

...
[Mau k t t a] Mg(OH)2 tr ng
Cr(OH)3 l c xam
Mn(OH)2 h ng
Fe(OH)2 tr ng xanh
Fe(OH)3 nâu đ
Cu(OH)2 xanh
Ni(OH)2 l c
Zn(OH)2, Mg(OH)2, Pb(OH)2, Al
(OH)3 tr ng
AgCl tr ng
AgBr vang nh t
AgI vang đ m
Ag3PO4 vang
PbCl2 tr ng
PbBr2 nâu
PbI2 vang
Hg2Cl2 tr ng
MnS h ng
FeS, NiS, CuS đen
ZnS tr ng
Ag2S đen
CdS vang
HgS,PbS đen
MgSO3, CaSO3, BaSO3, Ag2SO3,
BaSO4, PbSO4, CaHPO4, BaHPO4,
Mg3(PO4)2, Ca3(PO4)2,
Ba3(PO4)2, CrPO4, Mn3(PO4),
AlPO4, MgCO3, CaCO3, BaCO3,
PbCO3, ZnCO3, Ag2CO3, CdCO3
tr ng
BaCrO4, PbCrO4 vang
MnCO3 h ng
FeCO3 l c
CuCO3 lam l c
màu c a các k t t a:
MnO2 : K T T A MÀU ĐEN
KMnO4: TINH TH MÀU Đ TÍM
Cu(OH)2: TINH TH XANH DA TR I
Cu(OH)2.CuCO3: MÀU L C,
CuCl2 : TINH TH MÀU NÂU, DUNG D CH:XANH LÁ CÂY.
CuSO4: DUNG D CH :XANH LAM
Cu2O: Đ G CH ,CuO: K T T A ĐEN .
Ag2O: MÀU NÂU ĐEN
Màu kết tủa các chất - Trang 2
Màu kết tủa các chất - Người đăng: Ngô Duy Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Màu kết tủa các chất 9 10 507