Ktl-icon-tai-lieu

mẫu sổ đo

Được đăng lên bởi oanhtran17693
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU SỔ ĐO GÓC, CẠNH ĐƯỜNG CHUYỀN

TRẠM ĐO:

Người đo:
Người ghi:
Bắt đầu lúc:
Kết thúc lúc:

Lần
đo

Điểm
ngắm

Số đọc
bàn độ trái

Số đọc
bàn độ phải

2C

Sơ đồ đo nối

Trị giá góc
nửa lần đo

Trị giá góc
một lần đo

Loại máy:
Số máy:
Thời tiết:

Trị giá góc
các lần đo

Ghi chú

SỐ LIỆU ĐO CẠNH ĐƯỜNG CHUYỀN
Cạnh từ: đến:
L1 =
L2 =
LTB =

Cạnh từ

đến:
L1 =
L2 =
LTB =

Cạnh từ…………….…đến……………….
L1 = ………………………....
L2 = ………..……………......
LTB = ……….………………

Cạnh từ…………….…đến……………….
L1 = ………………………....
L2 = ………..……………......
LTB = ……….………………

...
MẪU SỔ ĐO GÓC, CẠNH ĐƯỜNG CHUYỀN
Người đo: TRẠM ĐO: Loại máy:
Người ghi: Số máy:
Bắt đầu lúc: Thời tiết:
Kết thúc lúc:
SỐ LIỆU ĐO CẠNH ĐƯỜNG CHUYỀN
Cạnh từ: đến:
Cạnh từ đến:
Cạnh từ…………….…đến……………….
Cạnh từ…………….…đến……………….
L
1
=
L
1
=
L
1
= ………………………....
L
1
= ………………………....
L
2
=
L
2
=
L
2
= ………..……………......
L
2
= ………..……………......
L
TB
=
L
TB
=
L
TB
= ……….………………
L
TB
= ……….………………
Lần
đo
Điểm
ngắm
Số đọc
bàn độ trái
Số đọc
bàn độ phải
Trị giá góc
nửa lần đo
Trị giá góc
một lần đo
Trị giá góc
các lần đo
Ghi chú
Sơ đồ đo nối
mẫu sổ đo - Người đăng: oanhtran17693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu sổ đo 9 10 566