Ktl-icon-tai-lieu

Miễn dịch thực vật

Được đăng lên bởi Ngát Ngốk Nghếch
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I.Mơ đâu
Môi loai cây trông thương bi tân công bơi rât nhiêu cac tac nhân gây
bênh bao gôm:nâm,vi khuân,virus,tuyên trung...Tuy nhiên,cho du co bi
thiêt hai môt phân nao đo thi cây trông vân tôn tai,sinh tr ương va phat
triên tôt.Bơi vi trong cây trông tôn tai nhưng tinh khang t ư nhiên.Tai sao
lai như thê? Nguyên nhân chinh la do cây trông co kha năng kêt hơp nhiêu
vu khi bao gôm:đăc điêm câu truc-co vai tro la cac rao can vât ly ngăn c an
tac nhân gây bênh xâm nhâp vao va phat triên trong cây,cac phan ưng hoa
sinh xay ra trong tê bao va mô cây hinh thanh cac ch ât hoăc la đôc đôi v ơi
tac nhân gây bênh hoăc tao điêu kiên ưc chê sinh tr ương cua tac nhân gây
bênh.Sư kêt hơp nay mang lai cho cây trông kha năng ch ông lai tac nhân
gây bênh cho du không co sư can thi êp c ua con ngươi.Đ ê tim hi êu ro c ơ
chê c ua cac phương thưc phong thu s ăn co cua cây trông chung ta tiên
hanh thưc hiên cac thi nghiêm sau:anh hương cua dich chiêt toi đôi v ơi s ư
nay mâm cua bao tư,sư ưc chê c ua cac hơp chât bay hơi co nguôn gôc
thưc vât đên sinh trương cau nâm gây bênh cây va phong thu c ua cu
khoai tây chông vi khuân thôi mêm(Erwinia carotovora).
II.Muc đich cua thi nghiêm
-Biêt đươc sư phong th u th u đ ông nhơ ho at đông hoa h oc s ăn co c ua cây
trông
-Cơ chê phong thu thu đông nhơ rao can vât ly săn co
-Tinh khang gen đôi gen.

II.Nôi dung
1.Phòng thu thu đông nhờ hoạt đông hóa học có sẵn
1.1. Anh hương cua dịch chiết tỏi đối với sự nảy mâm cua bào tử
1.1.1Giới thiêu

Nhiêu loai cây trông hinh thanh cac hơp chât tư nhiên co th ê ch ông
lai sư tân công cua tac nhân gây bênh.
Trong cây toi co 1 phytoanticipin la Allicin.Allicin hinh thanh do tac
đông cua alliinlyase đôi vơi alliin(S-allyl-L-cysteinesulphoxide). Cac
enzyme va cơ chât đê co săn trong cu nhưng khi tê bao bi tổn
thương,chung sẽ trôn lân vơi nhau va enzyme sẽ chuyên alliin thanh allicin
vơi tỷ lê chuyên hoa khoang 97% trong 30 giây.Mui allcin la mui t oi đi ên
hinh.
Hơp tinh khang sinh cua allicin la kha năng ưc chê cua cac enzyme
chưa gôc SH va lam biên đổi tinh thâm cua mang.
Allicin co thê chông đươc nhiêu loai vi khuân,nâm va vi sinh v ât gi ông
nâm.
=>Chu y:Phytoanticipin la cac hơp chât co trong lương phân t ư th âp,co
hoat tinh khang sinh,co săn trong cây trươc khi bi xâm nhiễm,hoăc hinh
thanh sau khi xâm nhiễm nhưng chỉ từ cac chât co săn(so sanh v ơi
phytoalexin:đươc tổng hơp mơi sau khi xâm nhiễm)
1.1.2.Chuẩn bị
*Chuân bi dich chiêt(lương cân khoang 0.5-1ml)
-Toi tươi boc vo,rưa sach va thâm kh...
 
        
    
 !"    
 # "   $  
  %&$  '  
($ ! !  )*+  ,'
 -    
-  "  ! ! 
   !      
.     '  
    / " 0 
   +   ) 
  $       !   
    
  !    + 
    1234
  
*# ! +  !   !    
 
*5   +  !    , 
*$6! 6
 
       
             
 
Miễn dịch thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Miễn dịch thực vật - Người đăng: Ngát Ngốk Nghếch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Miễn dịch thực vật 9 10 357