Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường

Được đăng lên bởi meouyeniubigbang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá,là tư liệu sản xuất không
gì thay thế được của nhiều ngành sản xuất,là nền tảng để xây dựng các ngành
kinh tế,các khu dân cư,các công trình phục vụ đời sống và sự nghiệp cũng cố
quốc phòng.Vì vậy quan hệ sở hữu về đất đai từ xưa đã được các nhà kinh tế học
kinh điển trên thế giới nghiên cứu,trong đó tiêu biểu nhất là lý luận địa tô của
C.Mác.Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội Đảng và nhà nước ta luôn đặc
biệt chú tới vấn đề quản lý đất đai.Để có được những thành công nhất định trong
việc quản lý đất đai Đảng và nhà nước ta đã không ngừng tiếp thu kế thừa những
tinh anh trong lý luận của Mác.Để làm rõ hơn về điều này chúng ta hãy cùng
nghiên cứu bài tập “Lý luận địa tô của C.Mác và việc vận dụng vấn đề này trong
quản lý đất đai ở Việt Nam”.

B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VỀ ĐỊA TÔ
Nông nghiệp cũng là một lĩnh vực sản xuất của xã hội.Trong nông
nghiệp ,quan hệ sản xuất kinh doanh được hình thành chủ yếu thông qua cải cách
và qua cách mạng tư sản.Đặc điểm nổi bật của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
trong nông nghiệp là chế độ độc quyền sở hữu và độc quyền kinh doanh ruộng
đất.Về quan hệ xã hội đối với ruộng đất trong chủ nghĩa tư bản bao gồm ba giai
cấp:địa chủ,tư bản kinh doanh nông nghiệp và giai cấp kinh doanh nông nghiệp.
1.Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa.
Địa tô tư bản chủ nghĩa là bộ phận lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận
bình quân của tư bản đầu tư trong nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra

mà nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư cách là kẻ sở
hữu ruộng đất.
Để làm rõ hơn về bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa C.Mác đã so sánh địa tô tư
bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến.Theo Mác cả hai loại địa tô đều là sự thực
hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu về ruộng đất, đều là kết quả sự bóc lột đối
với người lao động nông nghiệp.Mặt khác ông cũng chỉ ra sự khác nhau về chất
và lượng giữa hai loai địa tô tư bản chủ nghĩa và phong kiến.
Về chất:địa tô phong kiến phản ánh mối quan hệ giữa hai giai cấp nông dân
và địa chủ;trong khi địa tô tư bản chủ nghĩa phản ánh mối quan hệ của ba giai cấp
là địa chủ,tư bản kinh doanh nông nghiệp và công nhân nông nghiệp.
Về lượng:địa tô phong kiến bao gồm toàn bộ sản phẩm thặng dư do nông
dân tạo ra có khi còn lấn sang cả sản phẩm cần thiết;còn địa tô tư bản chủ nghĩa
chỉ là một phần của giá trị thặng dư ngoài lợi nhuận bình quân của nhà tư bản
kinh doanh ruông đất.
Như vậy đối với địa tô tư bản chủ nghĩa...
A.ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá,là tư liệu sản xuất không
thay thế được của nhiều ngành sản xuất,là nền tảng để xây dựng các ngành
kinh tế,các khu dân cư,các công trình phục vụ đời sống sự nghiệp cũng cố
quốc phòng.Vì vậy quan hệ sở hữu về đất đai ta đã được c nhà kinh tế hc
kinh điển trên thế giới nghiên cứu,trong đó tiêu biểu nhất luận địa của
C.Mác.Trong quá trình phát triển kinh tế hội Đảng nhà nước ta luôn đặc
biệt chú tới vn đề quảnđất đai.Để có được những thành công nhất định trong
việc quản lý đất đai Đảng nhà nước ta đã không ngừng tiếp thu kế thừa những
tinh anh trong luận của Mác.Để làm hơn về điều này chúng ta hãy cùng
nghiên cứu bài tập “Lý luận địa tô của C.Mác và việc vận dụng vấn đề này trong
quản lý đất đai ở Việt Nam”.
B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VỀ ĐỊA TÔ
Nông nghiệp cũng một lĩnh vực sản xuất của hội.Trong nông
nghiệp ,quan hệ sản xuất kinh doanh đượcnh thành chủ yếu thông qua ci cách
qua cách mạng tư sản.Đặc điểm nổi bật của quan hệ sản xuất bản chủ nghĩa
trong nông nghiệp chế độ độc quyền sở hữu và độc quyền kinh doanh ruộng
đất.Về quan hệ hội đối với ruộng đất trong chủ nghĩa bản bao gồm ba giai
cấp:địa chủ,tư bản kinh doanh nông nghiệp và giai cấp kinh doanh nông nghiệp.
1.Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa.
Địa bản chủ nghĩa là b phận lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận
bình quân của tư bản đầutrong nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra
Môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường - Người đăng: meouyeniubigbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Môi trường 9 10 497