Ktl-icon-tai-lieu

MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi Tpro Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 7867 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
----------------------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2011
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
ĐÀO TẠO TỪ XA
-----------------I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật
2. Số tín chỉ: 03
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo
Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản
về nhà nước và pháp luật. Đây là môn học thuộc lĩnh vực Lý luận- lịch sử trong hệ thống
khoa học pháp lý, có mối liên hệ mật thiết với môn học Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
(Việt Nam và thế giới), và là môn học tiên quyết cho các môn Luật chuyên ngành. Đối với
chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế nói riêng cũng như các ngành Luật nói chung, Lý
luận chung về Nhà nước và Pháp luật giúp người học tiếp cận một cách có hệ thống những
kiến thức lý luận về nhà nước và pháp luật. Trên cơ sở đó, người học nắm được những chế
định, những thuật ngữ chuyên ngành quan trọng để dễ dàng tiếp thu kiến thức từ các môn
Luật sau này. Vì thế, Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật là môn học rất quan trọng,
được giới thiệu đầu tiên và không thể thiếu trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
Vì nghiên cứu các vấn đề về nhà nước và pháp luật một cách toàn diện nên môn học
này có đối tượng nghiên cứu là những vấn đề chung, cơ bản nhất như: bản chất, chức năng,
vai trò của nhà nước và pháp luật, hình thức nhà nước, hình thức pháp luật, bộ máy nhà
nước, hệ thống pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật,…
Từ việc nghiên cứu các vấn đề trên, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật còn có
nhiệm vụ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các bộ phận trong thượng tầng chính trị – pháp lý với
các tổ chức xã hội, giữa nhà nước với cá nhân, giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác.
3. Yêu cầu về kiến thức tiên quyết
Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật không yêu cầu có môn tiên quyết. Tuy nhiên,
người học sẽ tiếp thu kiến thức môn học dễ dàng hơn nếu như đã hoặc đang học song song

Đề cương hướng dẫn học tập môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật | 1

với các môn học khác, như Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Logic học, Triết học Mác-Lênin,
Chủ nghĩa xã hội khoa học.
III. NỘI DUNG TÓM LƯỢC CỦA TỪNG CHƯƠNG
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Chương 1 giới thiệu những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Vì thế, ...
Đề cương hướng dẫn học tập môn luận Nhà nước và Pháp luật | 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập - Tự do - hạnh phúc
--------------- ---------------
Tp. HChí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2011
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
ĐÀO TẠO TỪ XA
------------------
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật
2. Số tín chỉ: 03
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo
Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật môn học cung cấp những kiến thức bản
vnhà nước và pháp luật. Đây môn học thuộc lĩnh vực Lý luận- lịch strong hệ thống
khoa học pháp lý, mối liên hmật thiết với môn học Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
(Việt Nam và thế giới), môn học tiên quyết cho các môn Luật chuyên ngành. Đối với
chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế nói riêng cũng như các ngành Luật nói chung,
luận chung về Nhà ớc và Pháp luật giúp người học tiếp cận một cách hệ thống những
kiến thức luận vnhà nước pháp luật. Trên sở đó, người học nắm được những chế
định, những thuật ngữ chuyên ngành quan trọng để ddàng tiếp thu kiến thức tcác môn
Luật sau này. thế, luận chung về Nhà nước và Pháp luật môn học rất quan trọng,
được giới thiệu đầu tiên và không thể thiếu trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
nghiên cứu các vấn đề về nhà ớc và pháp luật một cách toàn diện nên môn học
này đối tượng nghiên cứu là những vấn đề chung, bản nhất như: bản chất, chức năng,
vai trò của nhà nước và pháp lut, hình thức nhà nước, hình thức pháp luật, bộ máy nhà
nước, hệ thống pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật,…
Tviệc nghiên cứu các vấn đề trên, luận chung vnhà ớc và pháp luật còn
nhiệm vụ làm sáng t mối liên hệ giữa các bộ phận trong thượng tầng chính trị – pháp với
các tchức xã hội, giữa nhà nước với cá nhân, giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác.
3. Yêu cầu về kiến thức tiên quyết
Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật không yêu cầu môn tiên quyết. Tuy nhiên,
người học sẽ tiếp thu kiến thức môn học dễ dàng n nếu như đã hoặc đang học song song
MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: Tpro Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 151