Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập hóa hay

Được đăng lên bởi nguyenducdung2702
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Created by Truc Truc

-1Thân tặng 2 bạn Erics Love & Cau Bunya Shwar Hol :D Thankyou so much !!!

MỘT SỐ BÀI TẬP HÓA HAY TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Phần bài tập được trích trong một số đề thi thử của các trường trên cả nước, ngoài ra học sinh có cái nhìn tổng quát
hơn về các dạng bài tập.Mong rằng tài liệu này giúp bạn nâng cao kiến thức lý thuyết cơ bản, kĩ năng xử lý, tính toán cũng như
phản xạ nhanh trước tình huống đề bài ra. Chúc các bạn học tốt !
====******====
Câu 1: Hỗn hợp A gồm C3H4 và H2. Cho A đi qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp B chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối so
với H2 là 21,5. Tỉ khối của A so với H2 là:
A. 10,4
B. 9,2
C. 7,2
D. 8,6
Câu 2: Hòa tan 11,53 gam hỗn hợp X gồm hai muối MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dd H2SO4 loảng được dd A, chất rắn B và
0,448 lít khí (đktc) Cô cạn dd A thu được 1,2 gam muối khan. Mặt khàc đem nung chất rắn B đên khối lượng không đổi thu
được 1,12 lít CO2 (đktc) và chất rắn B1. Khối lượng B và B1 lần lượt là:
A. 10,17 (g) và 7,97 (g) B. 11,05 (g) và 8,85 (g) C. 11,41 (g) và 9,21 (g) D. 11,93 (g) và 9,73 (g)
Câu 3: Cho các đồng phân của C3H9N tác dụng với dung dịch H2SO4 thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại muối ?
A. 8
B. 4
C. 6
D. 7
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dd HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dd Y và hỗn hợp gồm 0,1
mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Tổng số mol electron các kim loại trong X đã nhường là:
A. 1,5
B. 1,1
C. 1,2
D. 0,7
Câu 5: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và HCl Đến phản ứng hoàn thu được dd A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 và có chất
rắn không tan. Trong dd A chứa các muối:
A. Fe(NO3)3 ; FeCl3 ; NaNO3 ; NaCl
B. FeCl2 ; Fe(NO3)2 ; NaCl ; NaNO3.
C. FeCl2, ; NaCl
D. FeCl3 ; NaCl
Câu 6: Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm Mg ; Zn vào 2 lít HCl xM thu được 8,96 lít H2. Mặt khác 20,2 gam hỗn hợp trên vào 3 lit
HCl xM thu được 11,2 lít H2 (các khí ở đktc). Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp A và giá trị x lần lượt là:
A. 40 % và 0,4M
B. 60 % và 0,4M
C. 40 % và 0,33M
D. 60 % và 0,33M
Câu 7: Dung dịch A chứa các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- và 0,3 mol Na+. Thêm V lít dd Ba(OH)2 1M vào A thì thu
được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V đã dùng là:
A. 0,2
B. 0,15
C. 0,25
D. 0,3
Câu 8: Sục khí H2S cho tới dư vào 100 ml dd chứa Fe2(SO4)3 0,1M và CuSO4 0,2M; phản ứng xong thu được a gam kết tủa Giá
trị của a là:
A. 1,92 gam
B. 4 gam
C. 3,68 gam
D. 2,24 gam
Câu 9 Cho 500 ml dd A chứa RCOOH và RCOOM (M l...
Created by Truc Truc - 1 -
Không kho u o quý giá bng tri thc, y ch y ly khi bạn n đủ sc !
Thân tng 2 bạn Erics Love & Cau Bunya Shwar Hol :D Thankyou so much !!!
MT SỐ BÀI TP A HAY TRONG ĐTHI THỬ ĐẠI HỌC
Phn i tp được trích trong mt số đề thi thử của c trưng trên cả nước, ngoài ra học sinh có cái nhìn tng quát
hơn về các dạng i tp.Mong rng i liu y giúp bạn nâng cao kiến thc thuyết cơ bản, năng xử lý, nh toán ng như
phản xnhanh trước nh hung đề bài ra. Chúc c bạn học tt !
====******====
Câu 1: Hn hp A gm C
3
H
4
và H
2
. Cho A đi qua ng đng bt Ni nung nóng thu được hn hp B ch gm 3 hiđrocacbon có t khi so
vi H
2
là 21,5. T khi ca A so vi H
2
là:
A. 10,4 B. 9,2 C. 7,2 D. 8,6
Câu 2: Hòa tan 11,53 gam hn hp X gm hai mui MgCO
3
RCO
3
bng 500ml dd H
2
SO
4
long được dd A, cht rn B
0,448 lít khí (đktc) cn dd A thu được 1,2 gam mui khan. Mt khàc đem nung cht rn B đên khi lượng không đổi thu
được 1,12 lít CO
2
(đktc) và cht rn B
1
. Khi lượng B và B
1
ln lượt là:
A. 10,17 (g) và 7,97 (g) B. 11,05 (g) và 8,85 (g) C. 11,41 (g) và 9,21 (g) D. 11,93 (g) và 9,73 (g)
Câu 3: Cho các đồng phân ca C
3
H
9
N tác dng vi dung dch H
2
SO
4
thì có th to ra ti đa bao nhiêu loi mui ?
A. 8 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hn hp X gm Mg, Al và Zn trong dd HNO
3
, sau phn ng hoàn toàn thu đưc dd Y và hn hp gm 0,1
mol N
2
O và 0,1 mol NO. Cô cn dd sau phn ng thu đưc 127 gam hn hp mui. Tng s mol electron các kim loi trong X đã nhưng là:
A. 1,5 B. 1,1 C. 1,2 D. 0,7
Câu 5: Cho bt Fe vào dung dch NaNO
3
HCl Đến phn ng hoàn thu được dd A, hn hp khí X gm NO H
2
cht
rn không tan. Trong dd A cha các mui:
A. Fe(NO
3
)
3
; FeCl
3
; NaNO
3
; NaCl B. FeCl
2
; Fe(NO
3
)
2
; NaCl ; NaNO
3
.
C. FeCl
2,
; NaCl D. FeCl
3
; NaCl
Câu 6: Cho 20,2 gam hn hp A gm Mg ; Zn vào 2 lít HCl xM thu được 8,96 lít H
2
. Mt khác 20,2 gam hn hp trên vào 3 lit
HCl xM thu được 11,2 lít H
2
(các khí đktc). Phn trăm s mol ca Mg trong hn hp A và giá tr x ln lượt là:
A. 40 % và 0,4M B. 60 % và 0,4M C. 40 % và 0,33M D. 60 % và 0,33M
Câu 7: Dung dch A cha các ion: CO
3
2-
, SO
3
2-
, SO
4
2-
, 0,1 mol HCO
3
-
và 0,3 mol Na
+
. Thêm V lít dd Ba(OH)
2
1M vào A thì thu
được lượng kết ta ln nht. Giá tr nh nht ca V đã dùng là:
A. 0,2 B. 0,15 C. 0,25 D. 0,3
Câu 8: Sc khí H
2
S cho ti dư vào 100 ml dd cha Fe
2
(SO
4
)
3
0,1M và CuSO
4
0,2M; phn ng xong thu được a gam kết ta Giá
tr ca a là:
A. 1,92 gam B. 4 gam C. 3,68 gam D. 2,24 gam
Câu 9 Cho 500 ml dd A cha RCOOH và RCOOM (M kim loi kim), tác dng vi 120 ml dd Ba(OH)
2
1,25 M. Sau p/ để
trung hòa dd cn thêm 37,5 gam HCl 14,6%. Sau đó cn dd thu được 54,325 gam mui khan. Nếu đem 500 ml dd A trên
tác dng vi 200 ml dd NaOH 1M, sau phn ng hoàn toàn, cô cn dd thì khi lượng cht rn thu được là:
A. 28,7 gam B. 34,3 gam C. 33,9 gam D. 31,9 gam
Câu 10: Dung dch X cha a mol Ca(OH)
2
. Sc vào dd X b mol hay 2b mol CO
2
thì lượng kết ta sinh ra đều bng nhau. T s
a/b có gía tr là:
A. 2 B. 1 C. 1.5 D. 1,25
Câu 11: Trong các dd sau dd BaCl
2
; dd Br
2
/H
2
O ; dd Br
2
/CCl
4
; dd Ba(OH)
2
bao nhiêu dd có th dùng để phân bit 2 cht
SO
2
và SO
3
đều th khí.
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 10,5 gam hn hp X gm K và Al vào nước dư được dd A Thêm t t dd HCl 1 M vào A cho đến
khi bt đầu xut hin kết ta thì va hết 100 ml. Phn trăm v khi lượng ca K và Al trong X ln lượt là:
A. 48,57 % và 51,43% B. 74,29 % và 25, 71% C. 74,3 % và 25,7% D. 37,14 % và 62,86%
Câu 13: Để phòng hóa hoàn toàn 10 kg cht béo ch s axit bng 7, cn va đủ dd cha 1,4 kg NaOH. Tính khi lưượg
PTTB ca các axit béo (biết cu to ca axit béo t do ging các axit to ra cht béo ; ch s axit là s miligam KOH cn dùng
để trung hòa axit t do cha trong 1 gam cht béo)
A. 273,5 B. 295,5 C. 285,1 D. 307,1
Một số bài tập hóa hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập hóa hay - Người đăng: nguyenducdung2702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số bài tập hóa hay 9 10 855