Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán BĐT ôn thi ĐHCao đẳng

Được đăng lên bởi kientrantrung96
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số bài toán bất đẳng thức

Bài toán 1

  1  cos x  

3   1  cos x   1  cos x  

2

0

 1  cos x   1  cos x 
1
 
2

2

1
  2  2cos x   1  cos x   1  cos x 
2

3

4
32
 3
 
3
27

 3   1  cos x   1  cos x   0
2


 max y  3  cos x  1  x   k
2

Bài toán 2
Chox, y, z thỏa

3 x  3 y  3 z  1

Chứngminh rằng

9x
9y
9z
3x  3 y  3z
 y
 z

x
yz
z x
x y
3 3
3 3
3 3
4

Ta cần chứng minh

Từ giả thiết ab + bc +ca = abc và bất đẳng thức cuối,
ta cần chứng minh :

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM

Bài toán 3

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện x + y + z= 1.Tìm giátrị nhỏ nhất của
biểu thức

x2  y  z  y 2  z  x  z 2  x  y 
P


yz
zx
xy
P

x2  y  z 

y2  z  x



2
 y  z
 z  x 





2
 2 


4 x2 4 y 2 4 z 2



1 x 1 y 1 z
2

x2 1  x

x
1 x
4

z2  x  y 
x  y

 2

2

Nếu không quy mỗi số hạng về hàm theo x, y, z thì

P

x2  y  z 

y2  z  x



2
 y  z
 z  x 





2
2





4 x2
4 y2
4z2



y z zx x y
2

z2  x  y
x  y

2


4( x  y  x) 2

 2 x  y  z   2
2( x  y  z )

2

Bài toán 4

Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn điều kiện x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức

P

1



1

 x  y  y  z  x  z  y  z

Cách giải nào sai?
Cách 1

P

4

1 y


2



4

1 z
2

2

1 2
2
 


2  1  y 1  z

4 
32
32
 2

 
2
(3  x)
9
 2  y  z

2

Cách 2

P


1



1

 x  y  y  z  x  z  y  z
2

 y  z  x  y  x  z

4

4
2
1 x



4

 1 x  1 x

Bài toán 5

Cho các số thực dương x, y, z. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

yz

xy
zx
P


x  2 yz y  2 zx z  2 xy
Kĩ thuật Cauchy ngược dấu

1 x  2 yz  x 1 
x 

  1


2
x  2 yz 2 x  2 yz
x  2 yz

1
x 
  1

2
x  y  z
yz

Bài toán6

Cho các số thực dươnga, b, c có a + b + c = 3. Chứng minh rằng

a
b
c
3



2
2
2
1 b 1 c 1 a
2
Ta có

a
a (1  b 2 )  ab 2
ab 2

a
2
2
1 b
1 b
1  b2
ab 2
ab
a
a
2b
2
Tương tự cho 2 số hạng còn lại

Chú ý rằng

a  b  c

ab  bc  ca 
3

2

Bài toán 7

Cho a, b, c là ba số thực thỏa x + y + z = 3
Chứng minh rằng

2  x4  2  y 4  2  z 4  3 3
Xét hàm số

PTTT tại t = 1

Ta chứng minh

f (t )  2  t 4
2
1
y
t
3
3

2
1
2t 
t
0
3
3
4

 6  3t 4  2t  1 (1)
Với t < -1/2 thì (1) hiển nhiên đúng

Bài toán 7
Ta chứng minh

2
1
2t 
t
0
3
3
4

 6  3t 4  2t  1 (1)
Với t < -1/2 thì (1) hi...
Một số bài toán bất đẳng thức
Một số bài toán BĐT ôn thi ĐHCao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài toán BĐT ôn thi ĐHCao đẳng - Người đăng: kientrantrung96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Một số bài toán BĐT ôn thi ĐHCao đẳng 9 10 915