Ktl-icon-tai-lieu

Một số đặc trưung của đa tạp Hyperbolic hầu phức

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
——————————-

HOÀNG THIỆN CHÍ

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG
CỦA ĐA TẠP HYPERBOLIC HẦU PHỨC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
Mã số: 60.46.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM VIỆT
ĐỨC

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục
Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1. Đa tạp hầu phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Cấu trúc phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Nhận xét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3. Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4. Cấu trúc hầu phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5. Đa tạp hầu phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.1.

6
6
7
8
8

1.2. Không gian các dạng vi phân và ánh xạ đạo hàm . . . . . . . . .

Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Định lý (Newlander - Nirenberg) . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4. Nhận xét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2.1.

1.3. Giả khoảng cách Kobayashi trên đa tạp hầu phức. . . . . . . .

Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Bổ đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3. Bổ đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5. Tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
——————————-
HOÀNG THIỆN CHÍ
MỘT SỐ ĐC TRƯNG
CỦA ĐA TẠP HYPERBOLIC HẦU PHỨC
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
số: 60.46.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM VIỆT
ĐỨC
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Một số đặc trưung của đa tạp Hyperbolic hầu phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đặc trưung của đa tạp Hyperbolic hầu phức - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Một số đặc trưung của đa tạp Hyperbolic hầu phức 9 10 985