Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng toán cực trị trong hình học không gian

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TT LTĐH, GIA SƯ PHI HƯNG PHÚ YÊN

0984124134

Khai th¸c c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau vÒ mét sè d¹ng
to¸n cùc trÞ trong h×nh häc kh«ng gian
PhÇn 1: C¬ së lý thuyÕt

1. Trong kh«ng gian oxyz: XÐt hÖ to¹ ®é §Ò c¸c vu«ng gãc gi¶ sö A(x1,y1,z1),
B(x2,y2,z2) th× AB  ( x1  x 2 , y 2  y1 , z 2  z1 )

AB 

(x1  x 2 )2  (y1  y2 )2  (z1  z 2 )2

2. Cho 2 vect¬: u  ( x1 , y1 , z1 ) , v  ( x2 , y 2 , z 2 )
*

u 

2

2

2

x1  y1  z 21 v 

2

x2  y 2  z 2 2

dÊu ®¼ng thøc p x¶y ra khi vµ chØ khi u, v cïng chiÒu
 



hoÆc 1 trong 2 vect¬ b»ng 0



* uv  u  v
dÊu “=” x¶y ra khi vµ chØ khi u, v cïng chiÒu hoÆc 1 trong 2 vect¬ b»ng 0








*§iÒu kiÖn ®Ó hai vÐc t¬ a vµ b cïng ph­¬ng lµ t  R ®Ó a =t b
 



 



  

*§iÒu kiÖn ®Ó ba

vÐc t¬ a ; c vµ b kh«ng ®ång ph½ng lµ  a; b  .c  0

*§iÒu kiÖn ®Ó ba

vÐc t¬ a ; c vµ b ®ång ph½ng lµ  a; b  .c  0

  

* u  v  u.v  0  x1x2  y1y2  z1z2

0

* Cho  ABC Th× AB+BC  BC vµ AB  BC  AC dÊu ®¼ng thøc s·y ra khi ba ®iÓm
A;B;C th¼ng hµng

Văn Thời-Văn Hưng

1

2010

TT LTĐH, GIA SƯ PHI HƯNG PHÚ YÊN

0984124134

PhÇn II . C¸c d¹ng to¸n - ph­¬ng ph¸p chung vµ vÝ dô minh ho¹
I .D¹ng 1

Cho ®­êng th¼ng

:

x  x0 y  y0 z  z0
vµ hai ®iÓm A vµ B


a
b
c

Sao cho AB//  .H·y t×m trªn  ®iÓm M sao cho :
1. MA+MB nhá nhÊt
 

2. MA  MB nhá nhÊt




3. MA  k MB

ng¾n nhÊt
.A

.B

M
C©u 1; Cho ®­êng th¼ng  :

x  x0 y  y0 z  z0
Vµ hai ®iÓm A vµ B sao cho AB // 


a
b
c

h·y t×m trªn  ®iÓm M   Sao cho
1. Ph­¬ng ph¸p chung
C¸ch 1:

MA+MB nhá nhÊt

I
A

B

M

M'
:

x  x0 y  y0 z  z0


a
b
c

A'
*chøng minh cho AB // 
*Gäi I lµ trung ®iÓm cña AB .Gäi M lµ h×nh chiÕu cña I trªn  . Ta chøng minh M lµ
®iÓm cÇn t×m nh­ sau : Gäi A’ lµ ®iÓm ®èi xøng cña A qua  hiÓn nhiªn 3 ®iÓm A’;M;B
lµ th¼ng hµng . Gi¶ sö M’ lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn  ta cã
M ' A  M ' B  M ' A ' M ' B  A ' B  MA ' MB  MA  MB

C¸ch 2: Gäi A’ lµ ®iÓm ®èi xøng cña A qua  ,Gäi M lµ giao ®iÓm cña A’B vµ 
Ta chøng minh M lµ ®iÓm cÇn t×m nh­ sau Gi¶ sö M’ lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn  ta cã
M ' A  M ' B  M ' A ' M ' B  A ' B  MA ' MB  MA  MB

2 . VÝ dô minh ho¹:
Văn Thời-Văn Hưng

cho  :

x 1 y z  1
 
1 2
1

2

2010

TT LTĐH, GIA SƯ PHI HƯNG PHÚ YÊN

0984124134

Víi A=(-1,2,1); B =(1,-2,-1) T×m trªn  ®iÓm M. sao cho :MA+MB nhá nhÊt


C¸ch 1: NhËn xÐt ®­êng th¼ng  cã vect¬ chØ ph­¬ng lµ v  (1, 2,1)




Vµ AB  (2, 4, 2) // v Thay to¹ ®é A vµo ph­¬ng tr×nh  ...
TT LTĐH, GIA SƯ PHI HƯNG PHÚ YÊN 0984124134
Văn Thời-Văn Hưng 2010
1
Khai th¸c c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau mét sè d¹ng
to¸n cùc trÞ trong h×nh häc kh«ng gian
PhÇn 1: C¬ së lý thuyÕt
1. Trong kh«ng gian oxyz: XÐt hÖ to¹ ®é §Ò c vu«ng gãc g A(x
1
,y
1
,z
1
),
B(x
2
,y
2
,z
2
) th×
),,(
121221
zzyyxxAB
2 2 2
1 2 1 2 1 2
( ) ( ) ( )
AB x x y y z z

2. Cho 2 vect¬:
),,(
111
zyxu
,
),,(
222
zyxv
*
1
2
2
1
2
1
zyxu
2
2
2
2
2
2
zyxv
dÊu ®¼ng thøc p x¶y ra khi vµ chØ khi
vu,
cïng chiÒu hoÆc 1 trong 2 vect¬ b»ng
0
*
u v u v
dÊu “=” x¶y ra khi vµ chØ khi
vu,
cïng chiÒu hoÆc 1 trong 2 vect¬ b»ng
0
u kiÖn ®Ó hai vÐc t¬
cïng ph¬ng
t R
®Ó
=t
b
*
§iÒu kiÖn ®Ó ba vÐc
;
c
kh«ng ®ång ph½ng
; . 0
a b c
*
§iÒu kiÖn ®Ó ba vÐc
;
c
®ång ph½ng
; . 0
a b c
*
1 2 1 2 1 2
. 0 0
u v u v x x y y z z
* Cho
ABC
Th× AB+BC
BC
AB BC AC
dÊu ®¼ng thøc s·y ra khi ba ®iÓm
A;B;C th¼ng hµng
Một số dạng toán cực trị trong hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số dạng toán cực trị trong hình học không gian - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Một số dạng toán cực trị trong hình học không gian 9 10 247