Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PT-BPT VÔ TỶ

Được đăng lên bởi Trần Linh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Toán Học Việt Nam

MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PT-BPT VÔ TỶ
Nguyễn Văn Cường Gv THPT Mỹ Đức A-Hà Nôi. Cuongvan12@gmail.com Đt 01272334598
( Gửi tặng các em học sinh 12A4-THPT Mỹ Đức A –HN năm 2014- 2015)
NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN ĐẶC SAN THTT THÁNG 10 2014
Khi giải các bài toán về phương trình,bất phương trình vô tỷ trong các kỳ thi đại học hay học sinh
giỏi các tỉnh ,thành phố ,một trong các phương pháp hay được sử dụng là đưa phương trình về phương
trình,bất phương trình tích .Để giúp học sinh vận dụng tốt phương pháp này ,tôi xin giới thiệu một số
kỹ năng thường dùng khi vận dụng lượng liên hợp vào giải phương trình ,bất phương trình vô tỷ .
Dạng 1: Biểu thức liên hợp xuất hịên ngay trong phương trình ,bất phương trình.
a±b
a −b
Lưu ý:
a± b=
(a,b>0 a ≠ b); 3 a ± 3 b =
3 2
a∓ b
a ∓ 3 ab + 3 b 2
Ví dụ 1: Giải bất phương trình 10x + 1 + 3x − 5 ≥ 9x + 4 + 2x − 2 (Đề dự bị khôi B năm 2008)
Phân tích: 10x − 1 − (9x + 4) = 3x − 5 − (2x − 2) nên ta có lời giải sau:
Lời giải : Điều kiện: x ≥ 5 / 3 Bpt

⇔

(

) (

10x + 1 − 9x + 4 +


( x − 3) 

1

 10x + 1 + 9x + 4

)

x−3

3x − 5 − 2x − 2 ≥ 0 ⇔

10x + 1 + 9x + 4

+

x −3
3x − 5 + 2x − 2

≥0

1


 ≥ 0 ⇔ x−3≥ 0 ⇔ x ≥ 3
3x − 5 + 2x − 2 

+

So với điều kiện,bất phương trình có nghiệm x ≥ 3 .
Ví dụ 2: Giải phương trình : 9

(

)

4 x + 1 − 3 x − 2 = x + 3 (HSG K12 Hà Nội -2010)

Lời giải: Đk x ≥ 2 / 3
x+3


pt ⇔ 9 
 = x + 3 ⇔ 9 = 4 x + 1 + 3 x − 2 ,Bình phương 2 vế ta có nghiệm x=6
 4 x + 1 + 3x − 2 
2x + 4 =

Ví dụ 3 Giải phương

6x − 4
x2 + 4

+2 2−x

Phân tích: Quan sát phương trình ta thấy 2x +4 –4(2-x)=6x-4.Đây là cơ sở tốt để ta nhóm
Lời giải:Đk −2 ≤ x ≤ 2, Bpt ⇔ 2x + 4 − 2 2 − x =

6x − 4
x2 + 4

⇔

6x − 4
2x + 4 + 2 2 − x

=

6x − 4
x2 + 4

x = 3 / 2
Bình phương hai vế phương trình (*) và chuyển vế ta có

2
2x
+
4
+
2
2
−
x
=
x
+
4(*)


4

( 2x + 4 )( 2 − x ) = x

2

+ 2x − 8 Do x 2 + 2x − 8 ≥ 0 ⇔ x ≤ −4; x ≥ 2 Kết hợp điều kiện ta có x=2

Ví dụ 4: Giải phương trình sau : 3 x − 2 − x + 1 = 2 x 2 − x − 3
Phân tích :Khi ghép các biểu thức trong căn ta thấy ( 3 x − 2 ) − ( x + 1)  = 2 x − 3 và phân tích biểu thức còn
GV: Nguyễn Văn Cường1

 – Toán Học Việt Nam
lại 2 x − x − 3 = ( 2 x − 3)( x + 1) xuất hiện nhân tử chung.
2

2x − 3
1


= ( 2 x − 3)( x + 1) ⇔ ( 2 x − 3) 
− ( x + 1)  = 0
3x − 2 + x + 1
 3x − 2 + x + 1


Lời giải : Đk x ≥ 2 / 3 .Pt ⇔

1
= ( x + 1) (Vô nghiệm vì VT<1,VP>1)
3x − 2 + x + 1
Dạn...
www.MATHVN.com – Toán Hc Vit Nam
GV: Nguy
n Văn Cường www.DeThiThuDaiHoc.com
1
MT S K NĂNG S DNG LƯỢNG LIÊN HP ĐỂ GII PT-BPT VÔ T
Nguyn Văn Cường Gv THPT M Đức A-Hà Nôi. Cuongvan12@gmail.com Đt 01272334598
( Gi tng các em hc sinh 12A4-THPT M Đức A –HN năm 2014- 2015)
NI DUNG BÀI VIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN ĐẶC SAN THTT THÁNG 10 2014
Khi gii các bài toán v phương trình,bt phương trình vô t trong các k thi đại hc hay hc sinh
gii các tnh ,thành ph ,mt trong các phương pháp hay được s dng là đưa phương trình v phương
trình,bt phương trình tích .Để giúp hc sinh vn dng tt phương pháp này ,tôi xin gii thiu mt s
k năng thường dùng khi vn dng lượng liên hp vào gii phương trình ,bt phương trình vô t .
Dng 1: Biu thc liên hp xut hên ngay trong phương trình ,bt phương trình.
Lưu ý:
a b
a b
a b
± =
(a,b>0 a
b);
3 3
3 3
2 2
3
a b
a b
a ab b
±
± =
+
Ví d 1: Giải bt phương trình
10x 1 3x 5 9x 4 2x 2
(Đề dự bị khôi B năm 2008)
Phân tích:
10x 1 (9x 4) 3x 5 (2x 2)
+ =
nên ta li giải sau:
Li gii : Điu kin:
x 5/ 3
Bpt
(
)
(
)
( )
x 3 x 3
10x 1 9x 4 3x 5 2x 2 0 0
10x 1 9x 4 3x 5 2x 2
1 1
x 3 0 x 3 0 x 3
10x 1 9x 4 3x 5 2x 2
+ + + +
+ + + +
+
+ + + +
So vi điu kin,bt phương trình có nghim
x 3
.
Ví d 2: Gii phương trình :
(
)
9 4 1 3 2 3
+ = +
x x x
(HSG K12 Hà Ni -2010)
Li gii: Đk
2 / 3
x
3
9 3 9 4 1 3 2
4 1 3 2
+
= + = + +
+ +
x
pt x x x
x x
,Bình phương 2 vế ta có nghim x=6
Ví d 3 Gii phương
2
6x 4
2x 4 2 2 x
x 4
+ = +
+
Phân tích: Quan sát phương trình ta thy 2x +4 –4(2-x)=6x-4.Đây là cơ s tt để ta nhóm
Li gii:Đk
2 2
6x 4 6x 4 6x 4
2 x 2,Bpt 2x 4 2 2 x
2x 4 2 2 x
x 4 x 4
+ = =
+ +
+ +
2
x 3/ 2
2x 4 2 2 x x 4(*)
=
+ + = +
Bình phương hai vế phương trình (*) và chuyn vế ta có
(
)
(
)
2
4 2x 4 2 x x 2x 8
+ = +
Do
2
x 2x 8 0 x 4;x 2
+ ≤ −
Kết hp điu kin ta có x=2
Ví d
4: Gii phương trình sau :
2
3 2 1 2 3
x x x x
+ =
Phân tích :Khi ghép các biu thc trong căn ta thy
(
)
(
)
3 2 1 2 3
x x x
+ =
và phân tích bi
u th
c còn
MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PT-BPT VÔ TỶ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PT-BPT VÔ TỶ - Người đăng: Trần Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP ĐỂ GIẢI PT-BPT VÔ TỶ 9 10 963