Ktl-icon-tai-lieu

Môt số phương pháp giải bài tóan chia hết

Được đăng lên bởi Tung Tam
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
V× sù nghiÖp gi¸o dôc
N¨m häc
2010 - 2011
Ngµy so¹n : 03/12/10
Ngµy d¹y : 08/12/10
Chñ ®Ò 6 Bµi to¸n chia hÕt
Buæi 1
mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n chia hÕt
A/Môc tiªu
Häc xong buæi häc nµy HS cÇn ph¶i ®¹t ®îc :
KiÕn thøc
- Häc sinh ®îc «n tËp thèng hãa mét ph¬ng ph¸p n ®Ó
gi¶i bµi to¸n chia hÕt
KÜ n¨ng
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i bµi to¸n chia hÕt
Th¸i ®é
- Häc sinh cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, ®óng ®¾n
B/ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß
- GV:
- HS:
C/TiÕn tr×nh bµi d¹y
I. Tæ chøc
II. KiÓm tra bµi cò
- HS1:
Cho hai nhiªn a b, trong ®ã b
0. Khi nµo ta nãi a
chia hÕt cho b ?
- HS2: Nªu c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2; 3; 5; 9 ?
III. Bµi míi
I LÝ thuyÕt chung
1. §Þnh nghÜa:
Cho hai nhiªn a vµ b, trong ®ã b
0. NÕu nhiªn k sao
cho
a = b.k th× ta nãi a chia hÕt cho b vµ ta cã phÐp chia hÕt a : b = k.
2. KÝ hiÖu:
NÕu a chia hÕt cho b ®îc hiÖu :
a bM
nÕu a kh«ng chia hÕt cho
b ®îc kÝ hiÖu lµ
a bM
3. C¸c dÊu hiÖu chia hÕt:
a) DÊu hiÖu chia hÕt cho 2:
C¸c ch÷ tËn cïng ch÷ ch½n th× chia hÕt cho 2 vµ chØ
nh÷ng sè ®ã míi chia hÕt cho 2
Ch ó ý: NÕu a ch½n th× a = 2k ; cßn a lÎ th× a = 2k + 1 (k
)Z
b) DÊu hiÖu chia hÕt cho 5
C¸c sè cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0 hoÆc 5 th× chia hÕt cho 5 vµ chØ nh÷ng sè
®ã míi chia hÕt cho 5
c) DÊu hiÖu chia hÕt cho 9
C¸c tæng c¸c ch÷ chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9 chØ nh÷ng
sè ®ã míi chia hÕt cho 9
d) DÊu hiÖu chia hÕt cho 3
C¸c tæng c¸c ch÷ chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3 chØ nh÷ng
sè ®ã míi chia hÕt cho 3
Ch ó ý : Mét sè chia cho 3 (hoÆc 9) d bao nhiªu ttæng c¸c ch÷ cña
chia cho 3 (hoÆc 9) còng d bÊy nhiªu vµ ngîc l¹i.
e) DÊu hiÖu chia hÕt cho 4 (hoÆc 25):
Gi¸o ¸n Båi d ìng HSG PhÇn Sè häc
Môt số phương pháp giải bài tóan chia hết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môt số phương pháp giải bài tóan chia hết - Người đăng: Tung Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Môt số phương pháp giải bài tóan chia hết 9 10 726