Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp giải bài toán cực trị ở THCS

Được đăng lên bởi nguyenhien100882
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n gi¶I bµi to¸n cùc trÞ bËc THCS

I. Lý do chän ®Ò tµi:
NhiÒu n¨m gÇn ®©y trong c¸c kú thi chän läc häc sinh giái c¸c cÊp bËc
THCS vµ c¸c kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT thêng cã c¸c bµi to¸n yªu cÇu
t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (GTLN); gi¸ trÞ nhá nhÊt (GTNN) cña mét biÓu thøc nµo
®ã. C¸c bµi to¸n nµy lµ mét phÇn cña c¸c bµi to¸n cùc trÞ ®¹i sè.
C¸c bµi to¸n cùc trÞ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nã t¬ng ®èi míi vµ khã
®èi víi häc sinh THCS. §Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cùc trÞ häc sinh ph¶i biÕt ®æi t¬ng
®¬ng c¸c biÓu thøc ®¹i sè, ph¶i sö dông kh¸ nhiÒu h»ng ®¼ng thøc tõ ®¬n gi¶n
®Õn phøc t¹p... ph¶i tæng hîp c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng tÝnh to¸n, t duy s¸ng
t¹o.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ ®Þnh híng ®îc híng ®i, hay h¬n thÕ
lµ h×nh thµnh ®îc mét c«ng thøc "Èn tµng" nµo ®ã mçi khi gÆp mét bµi to¸n
cùc trÞ ®¹i sè.
Lµ ngêi trùc tiÕp gi¶ng d¹y to¸n trong trêng THCS, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y,
®Æc biÖt lµ d¹y häc sinh giái, t«i lu«n lu«n tr¨m trë, t×m tßi, chän läc nh÷ng ph¬ng
ph¸p hîp lý nhÊt ®Ó ®Ó dÉn d¾t, h×nh thµnh cho häc sinh mét c¸ch suy nghÜ míi lµm
quen víi d¹ng to¸n nµy ®Ó dÇn dÇn c¸c em cã ®îc mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i c¬ b¶n
nhÊt. Trong khu«n khæ nhá hÑp nµy t«i xin nªu ra "Mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó
gi¶i bµi to¸n cùc trÞ ®¹i sè bËc THCS".
II. môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi.
1. Môc ®Ých nghiªn cøu
 Nghiªn cøu ®Ò tµi mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó gi¶i bµi to¸n cùc trÞ ®¹i
sè bËc THCS gióp gi¸o viªn vËn dông mét c¸ch tæng hîp c¸c tri thøc ®·
häc, më réng ®µo s©u vµ hoµn thiÖn hiÓu biÕt. tõ ®ã cã ph¬ng ph¸p d¹y
häc phÇn nµy cho häc sinh cã hiÖu qu¶ gióp häc sinh n¾m ch¾c kiÕn
thøc vµ vËn dông linh ho¹t kiÕn thøc to¸n häc ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc vÒ
"Mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó gi¶i bµi to¸n cùc trÞ ®¹i sè bËc
THCS”.
 Nghiªn cøu ®Ò tµi ®Ó l¾m ®îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi d¹y häc
phÇn gi¶i bµi to¸n t×m cùc trÞ tõ ®ã x¸c ®Þnh híng n©ng cao chÊt lîng
d¹y vµ häc m«n to¸n.
 Nghiªn cøu ®Ò tµi gióp gi¸o viªn cã t liÖu tham kh¶o vµ d¹y thµnh c«ng
d¹y to¸n t×m cc trÞ cña ®å thøc.
2. NhiÖm vô nghiªn cøu.
 §Ò tµi ®a ra mét hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p thêng dïng ®Ó gi¶i bµi to¸n
cùc trÞ vµ mét sè bµi to¸n ¸p dông ®èi víi tõng ph¬ng ph¸p.
 Trang bÞ cho häc sinh líp 9 hÖ thèng kiÕn thøc ®Ó gi¶ bµi to¸n cùc trÞ,
tr¸nh ®îc nh÷ng nhÇm lÉn thêng gÆp khi gi¶i d¹ng bµi to¸n nµy.
 Th«ng qua ®Ò tµi, häc sinh cã thÓ n¾m ®îc mét sè ph¬ng ph¸p vµ cã thÓ
vËn dông vµo gi¶i bµi tËp, rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n cùc trÞ, ®ång thêi
3
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n LËp – To¸n...
Mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n gi¶I bµi to¸n cùc trÞ bËc THCS
I. Lý do chän ®Ò tµi :
NhiÒu n¨m gÇn ®©y trong c¸c kú thi chän läc häc sinh giái c¸c cÊpc
THCS vµ c¸c kú thi tuyÓn sinh vµo p 10 THPT thêng cã c¸c bµi to¸n yªu cÇu
t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (GTLN); gi¸ trÞ nhá nhÊt (GTNN) cña mét biÓu thøc nµo
®ã. C¸c bµi to¸n nµy lµ mét phÇn cña c¸c bµi to¸n cùc trÞ ®¹i sè.
C¸c bµi to¸n cùc trÞ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, t¬ng ®èi míi khã
®èi víi häc sinh THCS. §Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cùc trÞ häc sinh ph¶i biÕt ®æi t¬ng
®¬ng c¸c biÓu thøc ®¹i sè, ph¶i sö dông kh¸ nhiÒu h»ng ®¼ng thøc®¬n gi¶n
®Õn phøc t¹p... ph¶i tæng hîp c¸c kiÕn thøc n¨ng tÝnh to¸n, t duy s¸ng
t¹o.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ ®Þnh híng ®îc híng ®i, hay h¬n t
h×nh thµnh ®îc mét c«ng thøc "Èn tµng" nµo ®ã mçi khi gÆp mét bµi to¸n
cùc trÞ ®¹i sè.
Lµ ngêi trùc tiÕp gng y tn trong trêng THCS, trong q tr×nh gng d¹y,
®Æc bt lµ d¹y häc sinh giái, t«i lu«n lu«n tr¨m trë, t×m tßi, chän läc nh÷ng png
ph¸p hîp lý nhÊt ®Ó ®Ó dÉn d¾t, h×nh thµnh cho häc sinh mét c¸ch suy ng míi lµm
quen víi d¹ng to¸n nµy ®Ó dÇn dÇn c¸c em cã ®îc mét sè png ph¸p gi¶i c¬ b¶n
nhÊt. Trong khn khæ n hÑp nµy t«i xin nªu ra "Mét sè ph¬ng ph¸p c¬ bn ®Ó
gii bµi to¸n c t ®¹i sè c THCS".
II. môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi.
1. Môc ®Ých nghiªn cøu
Nghiªn cøu ®Ò tµi mét sè ph¬ng pp c¬ b¶n ®Ó gi¶i bµi to¸n cùc trÞ ®¹i
sè bËc THCS gióp gi¸o viªn vËn dông mét c¸ch tæng hîp c¸c tri thøc ®·
häc, réng ®µo s©u hoµn thiÖn hiÓu biÕt. ®ã ph¬ng ph¸p d¹y
häc phÇn nµy cho häc sinh cã hiÖu qu gióp häc sinh n¾m ch¾c kiÕn
thøc vËn dông linh ho¹t kiÕn thøc to¸n häc ®Æc biÖt kiÕn thøc
"Mét sè ph¬ng ph¸p b¶n ®Ó gi¶i bµi to¸n cùc trÞ ®¹i bËc
THCS”.
Nghiªn cøu ®Ò tµi ®Ó l¾m ®îc nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n khi d¹y häc
phÇn gi¶i bµi to¸n t×m cùc trÞ ®ã x¸c ®Þnh híng n©ng cao chÊt lîng
d¹y vµ häc m«n to¸n.
Nghiªn cøu ®Ò tµi gióp gi¸o viªn cã t liÖu tham kh¶od¹y thµnh c«ng
d¹y to¸n t×m cc trÞ cña ®å thøc.
2. NhiÖm vô nghiªn cøu.
§Ò tµi ®a ra mét thèng c ph¬ng ph¸p thêng dïng ®Ó gi¶i bµi to¸n
cùc trÞ vµ mét sè bµi to¸n ¸p dông ®èi víi tõng ph¬ng ph¸p.
Trang cho häc sinh líp 9 thèng kiÕn thøc ®Ó gi¶ bµi to¸n cùc trÞ,
tr¸nh ®îc nh÷ng nhÇm lÉn thêng gÆp khi gi¶i d¹ng bµi to¸n nµy.
Th«ng qua ®Ò tµi, häc sinh cã thÓ n¾m ®îc mét sè ph¬ng ph¸p vµ cã thÓ
vËn dông vµo gi¶i bµi tËp, rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n cùc trÞ, ®ång thêi
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n LËp – To¸n K9 - §HSP Hµ Néi
3
Một số phương pháp giải bài toán cực trị ở THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp giải bài toán cực trị ở THCS - Người đăng: nguyenhien100882
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Một số phương pháp giải bài toán cực trị ở THCS 9 10 918