Ktl-icon-tai-lieu

Một số pp giải phương trình nghiệm nguyên

Được đăng lên bởi Tiên
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò:
Mét sè ph−¬ng ph¸p gi¶i ph−¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Mét sè ph−¬ng ph¸p gi¶i ph−¬ng tr×nh nghiÖm nguyªnMét sè ph−¬ng ph¸p gi¶i ph−¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Mét sè ph−¬ng ph¸p gi¶i ph−¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Ng−êi thùc hiÖn
Ng−êi thùc hiÖnNg−êi thùc hiÖn
Ng−êi thùc hiÖn: T¹ V¨n §øc – THCS Yªn L¹c
2
-----------------------------------------------------------
A. Më ®Çu
I. Lý do chän chuyªn ®Ò:
Trong ch−¬ng tr×nh to¸n THCS th× ph−¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn vÉn lu«n lµ mét ®Ò tµi hay
vµ khã ®èi víi häc sinh. C¸c bµi to¸n nghiÖm nguyªn th−êng xuyªn cã mÆt t¹i c¸c k× thi lín
nhá trong n−íc vµ ngoµi n−íc.
Tuy nhiªn l¹i kh«ng cã nhiÒu tµi liÖu viÕt riªng vÒ néi dung nµy, do vËy ®Ó phôc vô gi¶ng
d¹y cña b¶n th©n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c båi d−ìng häc ®éi tuyÓn häc sinh giái vµ båi d−ìng
häc sinh thi vµo c¸c tr−êng chuyªn líp chän nªn t«i ® viÕt chuyªn ®Ò nµy.
Trong chuyªn ®Ò nµy t«i chØ míi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nghiÖm nguyªn ( cô thÓ lµ c¸c d¹ng vµ
ph−¬ng ph¸p gi¶i) chø kh«ng ®i s©u v× vèn hiÓu biÕt cßn cã h¹n.
II. Ph¹m vi vµ môc ®Ých cña chuyªn ®Ò:
1. Ph¹m vi cña chuyªn ®Ò:
- Áp dông víi ®èi t−îng häc sinh kh¸- giáic khèi 8- 9
2. Môc ®Ých chuyªn ®Ò:
- Trao ®æi víi ®ång nghiÖp vµ häc sinh mét sè ph−¬ng ph¸p còng nh− lµ mét sè bµi
to¸n gi¶i ph−¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn trong ch−¬ng tr×nh båi d−ìng häc sinh kh¸- giái c¸c
líp 8, 9
- Gióp häc sinh biÕt vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p trªn mét c¸ch linh ho¹t trong viÖc
gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n vÒ nghiÖm nguyªn tõ dÔ ®Õn khã.
------------------------------------------------------------
www.VNMATH.com
Một số pp giải phương trình nghiệm nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số pp giải phương trình nghiệm nguyên - Người đăng: Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Một số pp giải phương trình nghiệm nguyên 9 10 205