Ktl-icon-tai-lieu

MỘT VÀI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC

Được đăng lên bởi minhtrung228
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 1 lần
.ne
t

MỘT VÀI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC

NGUYỄN VĂN HUYỆN - Sinh viên CN10B trường Đại học Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh
Nguyenhuyen_ag@yahoo.com

1. Lời nói đầu:

nh
oc

Bất đẳng thức không thuần nhất là một phần quan trọng, hay và tương đối khó trong bất đẳng
thức vì chúng ta không có một phương pháp thực sự “tốt” nào để giải quyết loạt các bài toán này.
Những lời giải cho những bất đẳng thức dạng này thường mang những ý tưởng khá hay, độc đáo
và thường là những phương pháp không mẫu mực. Ở bài viết này tác giả xin được giới thiệu đến
bạn đọc một bài toán bất đẳng thức không thuần nhất tương đối đơn giản nhưng lại có nhiều
ứng dụng trong việc giải quyết các bất đẳng thức thuần nhất và không thuần nhất khác, thậm
chí là những bất đẳng thức trong đề thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.
(Bài viết được trích ra từ bài viết cùng tên của tác giả đăng trong chuyên đề Toán học số 9 của
trường Phổ Thông Năng Khiếu Đại học Quốc gia Tp.HCM và được tác giả bổ sung, điều chỉnh.)

2. Nội dung:

toa

Bài toán gốc: Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi bất kì. Chứng minh rằng:
a 2 + b 2 + c 2 + 2abc + 1 ≥ 2(ab + bc + c a)

(1)

Lời giải: 1 Ta sẽ sử dụng phương pháp tam thức bậc hai để chứng minh bài toán.
Bất đẳng thức được chuyển về dạng tam thức bậc hai như sau:
f (a) = a 2 + 2a(bc − b − c) + (b − c)2 + 1 ≥ 0

an

* Nếu bc ≥ b + c thì ta có ngay điều phải chứng minh.
* Xét trường hợp ngược lại bc ≤ b + c , và điều này tương đương với (b − 1)(c − 1) ≤ 1. Khi đó ta tính
được biệt thức ∆ của f (a) là:
∆ = (bc − b − c)2 − (b − c)2 − 1 = bc(b − 2)(c − 2) − 1

nd

Ta xét hai trường hợp:
Trường hợp 1: Có đúng một trong hai số b, c lớn hơn 2, số còn lại không lớn hơn 2. Trong trường
hợp này ta có (b − 2)(c − 2) ≤ 0 từ đó suy ra ∆ ≤ 0.
Trường hợp 2: Cả hai số b, c đều không lớn hơn 2. Khi đó theo bất đẳng thức AM-GM, ta có :
∆ = bc(2 − b)(2 − c) − 1 ≤

b + c + (2 − b) + (2 − c)
4

4

− 1 = 0.

die

Tóm lại trong mọi trường hợp ta đều có ∆ ≤ 0. Tức f (a) ≥ 0 và đây là điều phải chứng minh.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.
Lời giải: 2 Theo nguyên lý Dirichlet, ta thấy rằng trong ba số a, b, c sẽ có hai số hoặc cùng
≥ 1 hoặc cùng ≤ 1. Giả sử hai số đó là a, b khi đó:

diendantoanhoc.net

(a − 1)(b − 1) ≥ 0.

1

.ne
t

Từ đây, bằng cách sử dụng hằng đẳng thức:

a 2 + b 2 + c 2 + 2abc + 1 − 2(ab + bc + c a) = (a − b)2 + (c − 1)2 + 2c(a − 1)(b − 1) ≥ 0

Ta thu được ngay bất đẳng thức (1), phép chứng minh hoàn tất.
Lời giải: 3 Ta sẽ sử dụng phương pháp dồn biến...
diendantoanhoc.net
MỘT VÀI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC
NGUYỄN VĂN HUYỆN- Sinh viên CN10B trường Đại học Giao thông vận tải tp H Chí Minh
Nguyenhuyen_ag@yahoo.com
1. Lời nói đầu:
Bất đẳng thức không thuần nhất một phần quan trọng, hay tương đối khó trong bất đẳng
thức chúng ta không một phương pháp thực sự tốt nào để giải quyết loạt các bài toán này.
Những lời giải cho những bất đẳng thức dạng này thường mang những ý tưởng khá hay, độc đáo
thường những phương pháp không mẫu mực. bài viết này tác giả xin được giới thiệu đến
bạn đọc một bài toán bất đẳng thức không thuần nhất tương đối đơn giản nhưng lại nhiều
ứng dụng trong việc giải quyết các bất đẳng thức thuần nhất không thuần nhất khác, thậm
chí những bất đẳng thức trong đề thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế.
(Bài viết được trích ra từ bài viết cùng tên của tác giả đăng trong chuyên đề Toán học số 9 của
trường Phổ Thông Năng Khiếu Đại học Quốc gia Tp.HCM được tác giả bổ sung, điều chỉnh.)
2. Nội dung:
Bài toán gốc: Cho a, b , c các số thực dương thay đổi bất kì. Chứng minh rằng:
a
2
+b
2
+c
2
+2abc +1 2(ab +bc +ca) (1)
Lời giải: 1 Ta sẽ sử dụng phương pháp tam thức bậc hai để chứng minh bài toán.
Bất đẳng thức được chuyển về dạng tam thức bậc hai như sau:
f (a) = a
2
+2a(bc b c) +(b c)
2
+1 0
* Nếu bc b +c thì ta ngay điều phải chứng minh.
* Xét trường hợp ngược lại bc b +c, điều này tương đương với (b 1)(c 1) 1. Khi đó ta tính
được biệt thức
của f (a) là:
=(bc b c)
2
(b c)
2
1 =bc(b 2)(c 2) 1
Ta xét hai trường hợp:
Trường hợp 1: Có đúng một trong hai số b, c lớn hơn 2, số còn lại không lớn hơn 2. Trong trường
hợp này ta (b 2)(c 2) 0 từ đó suy ra
0.
Trường hợp 2: C hai số b, c đều không lớn hơn 2. Khi đó theo bất đẳng thức AM-GM, ta :
=bc(2 b)(2 c) 1
b +c +(2 b) +(2 c)
4
4
1 =0.
Tóm lại trong mọi trường hợp ta đều
0. Tức f (a) 0 đây điều phải chứng minh.
Đẳng thức xảy ra khi chỉ khi a =b =c =1.
Lời giải: 2 Theo nguyên Dirichlet, ta thấy rằng trong ba số a, b, c sẽ hai số hoặc cùng
1 hoặc cùng 1. Giả sử hai số đó a, b khi đó:
(a 1)(b 1) 0.
diendantoanhoc.net 1
MỘT VÀI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT VÀI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC - Người đăng: minhtrung228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
MỘT VÀI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC 9 10 723