Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng sinh học ATP

Được đăng lên bởi devilaloha
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 13506 lần   |   Lượt tải: 11 lần
**Năng lượng sinh học ATP**
I.

Định nghĩa

ATP là phân tử mang năng lượng, có chức năng vận chuyển năng lượng đến các 
nơi cần thiết cho tế bào sử dụng. Chỉ có thông qua ATP, tế bào mới sử dụng được 
thế năng hóa học cất giấu trong cấu trúc phân tử hữu cơ. Cụ thể khi một phân tử 
glucose phân giải thành CO2 và nước, thì có 686kcal/mol được giải phóng. Ở ống 
nghiệm, năng lượng đó tỏa đi dưới dạng nhiệt năng mà chỉ có máy hơi nước mới 
có khả năng chuyển nhiệt thành công cơ học, còn trong tế bào thì không có khả 
năng đó.
I.

Cấu trúc

ATP tức adenosin triphosphat. Phân tử này có 3 phần: một cấu trúc vòng có các 
nguyên tử C, H và N được gọi là adenin; một phân tử đường 5 carbon là ribose và 3 
nhóm phosphat kế tiếp nhau nối vào chất đường. 
II.

Cơ chế giải phóng năng lượng

Phân tử ATP phân giải, nhả năng lượng như sau: với sự có mặt của nước, khi gãy 
liên kết giữa oxy với nguyên tử phospho (P) cuối cùng thì tách ra một phân tử 
phosphat vô cơ (Pi), còn lại là Adenosin Diphosphat (ADP) và có 7kcal/mol được 
giải phóng.
Quá trình ngược lại tổng hợp ATP từ ADP và Pi cũng phải cung cấp cho ADP một 
lượng năng lượng 7Kcal/mol.
Hóa năng được giải phóng trong tế bào sẽ được một cơ chế chuyển dịch thế năng 
hóa học, truyền dần từ phân tử này sang phân tử khác; nghĩa là năng lượng mà một 
phân tử mất đi sẽ được chuyển dịch sang cấu trúc hóa học của một phân tử khác do 
đó không chuyển thành nhiệt.
III.

ATP được xem như là đồng tiền năng lượng

ATP còn được xem như là đồng tiền năng lượng vì ATP là đồng tiền năng lượng 
của tế bào với ý nghĩa ATP được sử dụng liên tục giống như tiền tệ. Cụ thể nó 
cung cấp năng lượng cho hầu hết mọi hoạt động sống của tế bào (trao đổi chất, 
vận chuyển vật chất....)
ATP có chứa các liên kết cao năng giàu năng lượng, ATP có năng lượng hoạt hóa 
thấp, dễ dàng bị phá vỡ và giải phóng năng lượng. Các phản ứng thu nhiệt trong tế 
bào cần 1 năng lượng hoạt hóa thấp khoản 7.3 kcal cho nên ATP có khả năng cung 
cấp đầy đủ năng lượng cho tất cả hoạt động sống của tế bào.

**Quá trình sản sinh năng lượng trong cơ thể động 
vật**
I.

Quá trình đường phân.
a. Định nghĩa

Quá trình đường phân là quá trình xảy ra tại tế bào chất  biến đổi nguyên liệu là  
đường Glucose(C6H12O6) thành Pyruvate(Acid Pyruvic) kèm theo  phân tử mang 
liên kết cao năng lượng là ATP theo sơ đồ:
1 Glucose ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­>2 Acid pyruvic + 2ATP
(điều kiện yếm khí)

b. Quá trình đường phân
Phase 1( Pha 1)
Pha 1 hay còn gọi là pha chuẩn bị. Pha này gồm 5 phản...
**Năng l ng sinh h c ATP**ượ
I. Đ nh nghĩa
ATP là phân t mang năng l ngượ , có ch c năng v n chuy n năng l ng đ n các ượ ế
n i c n thi t cho ơ ế t bàoế s d ng. Ch có thông qua ATP, t bào m i s d ng đ c ế ư
th năng hóa h c c t gi u trong c u trúc phân t h u c . C th khi m t phân t ế ơ
glucose phân gi i thành CO2 và n c, thì có 686kcal/mol đ c gi i phóng. ng ướ ượ
nghi m, năng l ng đó t a đi d i d ng ượ ướ nhi t năng mà ch có máy h i n c m i ơ ư
có kh năng chuy n nhi t thành công c h c, còn trong t bào thì không có kh ơ ế
năng đó.
I. C u trúc
ATP t c adenosin triphosphat. Phân t này có 3 ph n: m t c u trúc vòng có các
nguyên t C, H và N đ c g i là ượ adenin; m t phân t đ ng 5 ườ carbon là ribose và 3
nhóm phosphat k ti p nhau n i vào ch t đ ng. ế ế ườ
II. C ch gi i phóng năng l ngơ ế ượ
Phân t ATP phân gi i, nh năng l ng nh sau: v i s có m t c a n c, khi gãy ượ ư ướ
liên k t gi a oxy v i nguyên t phospho (P) cu i cùng thì tách ra m t phân t ế
phosphat vô c (Pi), còn l i là ơ Adenosin Diphosphat (ADP) và có 7kcal/mol đ c ượ
gi i phóng.
Quá trình ng c l i t ng h p ATP t ADP và Pi cũng ph i cung c p cho ADP m t ượ
l ng năng l ng 7Kcal/mol.ượ ượ
Hóa năng đ c gi i phóng trong t bào s đ c m t c ch chuy n d ch th năng ượ ế ượ ơ ế ế
hóa h c, truy n d n t phân t này sang phân t khác; nghĩa là năng l ng mà m t ượ
phân t m t đi s đ c chuy n d ch sang c u trúc hóa h c c a m t phân t khác do ượ
đó không chuy n thành nhi t.
III. ATP đ c xem nh là đ ng ti n năng l ngượ ư ượ
ATP còn đ c xem nh là đ ng ti n năng l ng vì ATP là đ ng ti n năng l ng ượ ư ượ ượ
c a t bào v i ý nghĩa ATP đ c s d ng liên t c gi ng nh ti n t . C th nó ế ư ư
cung c p năng l ng cho h u h t m i ho t đ ng s ng c a t bào (trao đ i ch t, ượ ế ế
v n chuy n v t ch t....)
ATP có ch a các liên k t cao năng giàu năng l ng, ATP có năng l ng ho t hóa ế ượ ượ
th p, d dàng b phá v và gi i phóng năng l ng. Các ph n ng thu nhi t trong t ượ ế
bào c n 1 năng l ng ho t hóa th p kho n 7.3 kcal cho nên ATP có kh năng cung ượ
c p đ y đ năng l ng cho t t c ho t đ ng s ng c a t bào. ượ ế
Năng lượng sinh học ATP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng sinh học ATP - Người đăng: devilaloha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Năng lượng sinh học ATP 9 10 574