Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng bơm quạt máy nén

Được đăng lên bởi nghialonely2010
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5255 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Biểu mẫu 3a

KHOA: Cơ khí động lực
BỘ MÔN: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Tên học phần: Bơm - Quạt – Máy nén

Mã học phần:1232050

Số ĐVHT: 03
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Chương 1:

<MỞ ĐẦU>

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Vài nét về lịch sử phát triển bơm, quạt, máy nén: Bơm thể tích, bơm cánh dẫn, bơm nhiều cấp, máy
nén, quạt.
1.2 – Phân loại và định nghĩa được về:
Định nghĩa bơm, quạt, máy nén,…
Các cách phân loại máy thủy khí thông dụng.
1.3 – Các thông số cơ bản của máy:
Lưu lượng, cột áp, công suất và hiệu suất.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT
1

Mục tiêu kiểm tra đánh giá
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1

2

Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1

3

Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học ở mục 1

4

Khả năng so sánh, đánh giá

Nội dung
Thế nào là một máy
thủy khí.

Dạng câu hỏi gợi ý
Phát biểu lại định nghĩa vè các
loại máy thủy khí.

Nguyên lý làm việc
sơ bộ của máy thủy
khí.
Thông số cơ bản
của các máy
Giải thích nguyên lý
làm việc và tính
toán các thông số cơ
bản của một máy
thủy khí thực tế.
So sánh các loại
máy thủy khí.

Sử dụng các kiến thức đã học để
giải thích nguyên lý làm việc của
máy thủy khí.
Công thức tính toán các thông số
cơ bản.
Các máy thủy khí như bơm, quạt,
máy nén.

Sự khác nhau giữa sơ đồ nguyên
lý và cấu tạo thực của các máy.

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
Điểm

TT

Loại

Nội dung

1

Câu
hỏi

Các thông số cơ bản của máy thủy khí (cột áp, lưu lượng, công suất và hiệu suất)

3

Đáp

Vẽ sơ đồ hệ thống một máy thủy khí

0,5
2

án

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Câu
hỏi

Các thông số làm việc cơ bản của bơm ( cột áp, lưu lượng, công suất, hiệu suất):

3

Đáp
án

2

Chứng minh công thức tính lưu lượng của máy
Chứng minh công thức tính cột áp của máy
Chứng minh công thức tính công suất của máy
Chứng minh công thức tính hiệu suất của máy
Viết được phương trình và đồ thị đường đặc tính lưới.

Vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống lưới của máy thủy khí.
Công thức tính lưu lượng của máy thủy khí.
Công thức tính cột áp của máy thủy khí.
Công thức tính công suất của máy máy thủy khí.
Công thức tính hiệu suất của máy máy thủy khí.

0,5
0,5
1,0
0,5
0,5

Chương 2:

< KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BƠM >

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 2
1.1 - Phân loại và định nghĩa được về:
Định nghĩa bơm, qu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: Cơ khí động lực
BỘ MÔN: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Tên học phần: Bơm - Quạt – Máy nén Mã học phần:1232050
Số ĐVHT: 03
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Chương 1: <MỞ ĐẦU>
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Vài nét về lịch sử phát triển bơm, quạt, máy nén: Bơm thể tích, bơm cánh dẫn, bơm nhiều cấp, máy
nén, quạt.
1.2 – Phân loại và định nghĩa được về:
Định nghĩa bơm, quạt, máy nén,…
Các cách phân loại máy thủy khí thông dụng.
1.3 – Các thông số cơ bản của máy:
Lưu lượng, cột áp, công suất và hiệu suất.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý
1
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1
Thế nào là một máy
thủy khí.
Phát biểu lại định nghĩa vè các
loại máy thủy khí.
2
Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1
Nguyên lý làm việc
sơ bộ của máy thủy
khí.
Thông số cơ bản
của các máy
Sử dụng các kiến thức đã học để
giải thích nguyên lý làm việc của
máy thủy khí.
Công thức tính toán các thông số
cơ bản.
3
Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học ở mục 1
Giải thích nguyên lý
làm việc và tính
toán các thông số cơ
bản của một máy
thủy khí thực tế.
Các máy thủy khí như bơm, quạt,
máy nén.
4 Khả năng so sánh, đánh giá
So sánh các loại
máy thủy khí.
Sự khác nhau giữa sơ đồ nguyên
lý và cấu tạo thực của các máy.
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
TT Loại Nội dung
Điểm
1 Câu
hỏi
Các thông số cơ bản của máy thủy khí (cột áp, lưu lượng, công suất và hiệu suất) 3
Đáp Vẽ sơ đồ hệ thống một máy thủy khí 0,5
2
Biểu mẫu 3a
Ngân hàng bơm quạt máy nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng bơm quạt máy nén - Người đăng: nghialonely2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ngân hàng bơm quạt máy nén 9 10 647