Ktl-icon-tai-lieu

ngắn xếp

Được đăng lên bởi Thắng NV
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngăn xếp

Khái niệm


Stack là một kiểu danh sách tuyến tính đặc biệt mà
phép bổ sung và phép loại bỏ luôn luôn thực hiện ở
một đầu gọi là đỉnh (top).
top

bottom

Khái niệm





Nguyên lý vào sau ra trước
Danh sách LIFO (last in first out)
Ngăn xếp có thể rỗng hoặc bao gồm một số phần tử
Ngăn xếp là một kiểu dữ liệu trừu tượng dựa trên mô
hình dữ liệu danh sách

Các phép toán






Khởi tạo ngăn xếp rỗng,
kiểm tra ngăn xếp rỗng,
kiểm tra ngăn xếp đầy,
thêm một phần tử vào đỉnh ngăn xếp,
lấy một phần tử từ đỉnh ngăn xếp

Cài đặt ngăn xếp bởi mảng


Ngăn xếp S(a0, a1...., an-1) được biểu diễn bởi mảng như:

Cấu trúc dữ liệu biểu diễn ngăn xếp

Hàm khởi tạo

Hàm kiểm tra ngăn xếp rỗng

Hàm kiểm tra ngăn xếp đầy

Thêm phần tử mới x vào đỉnh ngăn xếp

Loại phần tử ở đỉnh ngăn xếp và gán giá
trị của phần tử này cho x

Bài toán đổi cơ số

Bài toán đổi cơ số

Bài toán đổi cơ số

Bài toán đổi cơ số

Bài toán đổi cơ số

Bài toán đổi cơ số

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngắn xếp - Người đăng: Thắng NV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ngắn xếp 9 10 432