Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu quốc tế một số vấn đề lý luận và thực tiển

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹I HäC QUèC GIA Hμ NéI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA QUỐC TẾ HỌC

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
TẬP CHUYÊN ĐỀ SỐ I
INTERNATIONAL STUDIES
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES
NO I

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

2

LỜI NÓI ĐẦU

CHÀO MỪNG 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
KHOA QUỐC TẾ HỌC
(1995 - 2010)
NHÓM BIÊN TẬP
TSKH. Lương Văn Kế (Trưởng nhóm)
GS. Vũ Dương Ninh
PGS.TS. Phạm Quang Minh
PGS.TS. Hoàng Khắc Nam
TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

TO COMMEMORATE THE 15TH ANNIVERSARY OF THE
FOUNDING OF THE FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES
(1995 - 2010)
EDITORIAL STAFF
Dr. habil. Lương Văn Kế (Managing Editor)
Prof. Vũ Dương Ninh
Assoc.Prof.Dr. Phạm Quang Minh
Assoc.Prof.Dr. Hoàng Khắc Nam
Dr. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

MỤC LỤC

3

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Vũ Dương Ninh ................................................................................................ 11
PHẦN THỨ NHẤT
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ
QUỐC TẾ HỌC VÀ KHU VỰC HỌC:
NHỮNG KHÍA CẠNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Lương Văn Kế.................................................................................................... 15
VẤN ĐỀ THỜI CƠ
TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Vũ Dương Ninh ................................................................................................ 41
PHƯƠNG THỨC ASEAN (THE ASEAN WAY):
BẢN SẮC CỦA MỘT TỔ CHỨC KHU VỰC
Phạm Quang Minh........................................................................................... 50
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TRUNG TÂM CỦA TRỌNG LỰC
TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI
Trần Điệp Thành .............................................................................................. 58
PHẦN THỨ HAI
QUAN HỆ QUỐC TẾ
VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM
ASEAN THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI
Vũ Dương Ninh ................................................................................................ 73
HIỆN TÌNH QUAN HỆ TRUNG - MỸ
Nguyễn Huy Quý ............................................................................................. 87

4

MỤC LỤC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN VỀ CẢI CÁCH QUẢN TRỊ
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF)
Chu Đức Dũng .................................................................................................. 98
QUAN HỆ MỸ - ASEAN NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ .............................................................................. 115
KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG:
MỘT MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT
Bùi Hồng Hạnh ................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu quốc tế một số vấn đề lý luận và thực tiển - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
nghiên cứu quốc tế một số vấn đề lý luận và thực tiển 9 10 827