Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4162 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học

Số 4 – 2008

NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU

(Neisseria gonorrhoeae)
Đào Thị Lƣơng, Lê Hạ Long Hải, Trần Lệ Quyên
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh lậu là một trong những bệnh lây
truyền qua đường tình dục phổ biến ở nước
ta và các nước trên thế giới. Bệnh không gây
tử vong, nhưng nếu điều trị không kịp thời,
không đúng phác đồ sẽ để lại nhiều biến
chứng và di chứng làm ảnh hưởng đến xã
hội, kinh tế, gia đình và giống nòi [2]. Căn
nguyên gây bệnh lậu là do vi khuẩn lậu,
Gram (), có tên khoa học là Neisseria
gonorrhoeae, được Neisser mô tả năm 1879,
Leistikow và Loeffler nuôi cấy lần đầu tiên
trên môi trường nhân tạo năm 1882.
Theo thông báo của WHO, hàng năm trên
thế giới có khoảng 300 triệu người bị bệnh
lây truyền qua đường tình dục, trong đó có
62 triệu người bị bệnh lậu [9]. Ở Việt Nam,
theo thống kê của ngành Da liễu năm 2006
có 5.526 người bị bệnh lậu [3]. Mọi lứa tuổi,
mọi giới đều có thể mắc bệnh lậu. Tỷ lệ mắc
bệnh hàng năm cao và tập trung vào lứa tuổi
hoạt động tình dục mạnh. Vi khuẩn lậu,
ngoài gây viêm niệu đạo vi khuẩn còn có
khả năng gây viêm kết mạc nhất là viêm kết
mạc mắt trẻ sơ sinh, gây ra viêm khớp, hội
chứng Reiter và những biến chứng ngoài tiết
niệu sinh dục. Ở nước ta cũng như một số
nước đang phát triển, việc sử dụng thuốc
kháng sinh trong điều trị bệnh lậu rất tùy
tiện. Điều này đã làm gia tăng tính kháng
thuốc của vi khuẩn lậu, không những với
nhóm kháng sinh thế hệ cũ mà còn gia tăng
nhanh chóng cả với nhóm kháng sinh mới
được sử dụng trong điều trị. Chính vì vậy,
việc tìm kiếm những chất kháng sinh mới,
nhất là những chất kháng sinh có nguồn gốc
tự nhiên, thay thế dần các chế phẩm có
nguồn gốc hóa học để sử dụng trong điều trị
bệnh là rất cần thiết.

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
Chủng giống:
- Chủng nghiên cứu: 150 chủng xạ khuẩn
lưu giữ ở Bảo tàng Giống Vi sinh vật
- Chủng kiểm định: Vi khuẩn gây bệnh lậu
(Neisseria gonorrhoeae) do Viện Da liễu Quốc
gia cung cấp
Môi trƣờng
- Môi trường nuôi cấy cho phân loại: ISP-4,
Yeast-malt agar, Oatmeal agar, Salts- starch
agar, Glycerol-asparagine agar [8].
- Môi trường nuôi dịch thể: Khoai tây, Tinh
bột- cao nấm men, nước chiết đậu tương,
Gauze [1].
- Môi trường nuôi vi khuẩn kiểm định:
Thayer-Martin của hãng BBL (Mỹ).
Phƣơng pháp
- Xác định hoạt tính kháng sinh: sử dụng
phương pháp khuếch tán trên thạch [1].
- Xác định trọng lượng sinh khối khô: bằng
phương pháp xác định trọng...
Di truyn hc và ng dng Chuyên san Công ngh sinh hc S 4 2008
9
NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU
(Neisseria gonorrhoeae)
Đào Thị Lƣơng, Lê Hạ Long Hải, Trần Lệ Quyên
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
ĐẶT VẤN ĐỀ
Bnh lu là mt trong nhng bnh lây
truyền qua đường nh dc ph biến nước
ta và các nước trên thế gii. Bnh không gây
t vong, nhưng nếu điều tr không kp thi,
không đúng phác đồ s để li nhiu biến
chng di chng làm ảnh hưởng đến xã
hi, kinh tế, gia đình giống nòi [2]. Căn
nguyên gây bnh lu là do vi khun lu,
Gram (
), tên khoa hc Neisseria
gonorrhoeae, được Neisser mô t năm 1879,
Leistikow Loeffler nuôi cy lần đầu tiên
trên môi trường nhân tạo năm 1882.
Theo thông báo của WHO, hàng năm trên
thế gii khong 300 triệu người b bnh
lây truyền qua đường tình dc, trong đó
62 triệu người b bnh lu [9]. Vit Nam,
theo thng ca ngành Da liễu năm 2006
có 5.526 người b bnh lu [3]. Mi la tui,
mi giới đều th mc bnh lu. T l mc
bệnh hàng năm cao tp trung vào la tui
hoạt đng nh dc mnh. Vi khun lu,
ngoài gây viêm niệu đo vi khun còn có
kh năng gây viêm kết mc nht viêm kết
mc mt tr sinh, gây ra viêm khớp, hi
chng Reiter và nhng biến chng ngoài tiết
niu sinh dc. nước ta cũng như một s
nước đang phát triển, vic s dng thuc
kháng sinh trong điều tr bnh lu rt tùy
tiện. Điều y đã làm gia tăng tính kháng
thuc ca vi khun lu, không nhng vi
nhóm kháng sinh thế h còn gia tăng
nhanh chóng c vi nhóm kháng sinh mi
được s dụng trong điu tr. Chính vy,
vic tìm kiếm nhng cht kháng sinh mi,
nht nhng cht kháng sinh ngun gc
t nhiên, thay thế dn các chế phm
ngun gc hóa học để s dụng trong điu tr
bnh là rt cn thiết.
NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
Chủng giống:
- Chủng nghiên cứu: 150 chủng xạ khuẩn
lưu giữ ở Bảo tàng Giống Vi sinh vật
- Chủng kiểm định: Vi khuẩn gây bệnh lậu
(Neisseria gonorrhoeae) do Viện Da liễu Quốc
gia cung cấp
Môi trƣờng
- Môi trường nuôi cấy cho phân loại: ISP-4,
Yeast-malt agar, Oatmeal agar, Salts- starch
agar, Glycerol-asparagine agar [8].
- Môi trường nuôi dịch thể: Khoai tây, Tinh
bột- cao nấm men, nước chiết đậu tương,
Gauze [1].
- Môi trường nuôi vi khuẩn kiểm định:
Thayer-Martin của hãng BBL (Mỹ).
Phƣơng pháp
- Xác định hoạt tính kháng sinh: sử dụng
phương pháp khuếch tán trên thạch [1].
- Xác định trọng lượng sinh khối khô: bằng
phương pháp xác định trọng lượng không đổi
[1].
- Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân
loại
Đặc điểm hình thái, nuôi cấy, sinh lý và
sinh hóa: theo mô tả trong khóa phân loại của
Shirling & Gottlieb [8].
Xác định trình tự ADN
Tách chiết, khuếch đại xác định trình tự
ADNr 16S theo quy trình của Sakiyama
cng s [7]. Dùng kít ABI Prism BigDye
Terminator Cycle Sequencing Kit để khuếch
đại mẫu, đọc trình tự trên thiết bị đọc trình tự
tự động 3100 Avant. Trình tự ADNr 16S của
chủng D114 được phân tích bởi phần mềm
CLUSTAL X [10]. Trình tự tham khảo được
lấy từ dữ liệu của DDBJ, EMBL, GenBank.
Cây phát sinh chủng loại được xây dựng theo
NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU 9 10 881