Ktl-icon-tai-lieu

ngịch lưu biến tần

Được đăng lên bởi Ron Reborn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG V

NGHÒCH LÖU ÑOÄC LAÄP VAØ BIEÁN TAÀN
1. Phaân loaïi nghòch löu
2. Khaûo saùt nghòch löu nguoàn aùp
3. Phöông phaùp ñieàu khieån ñieän aùp ngoû ra
4. Soùng haøi vaø nghich löu hình sin
5. Bieán taàn nguoàn aùp
6. ÖÙng duïng

♦ Nghòch löu: Boä bieán ñoåi DC  AC
♦ Nghòch löu ñoäc laäp = BBÑ DC  AC vôùi U, f do noù quyeát ñònh
(nghịch lưu oâ-toâ-noâm)
phaân bieät vôùi nghòch löu phuï thuoäc: moät cheá ñoä laøm vieäc cuûa chænh löu SCR
♦ Coù raát nhieàu sô ñoà nghòch löu khaùc nhau cho caùc öùng duïng coâng

Trang 2

paperclip-reprocess20130928-5254-1j99d3d

nghieäp
V.1 PHAÂN LOAÏI NGHÒCH LÖU:
- Nghòch löu song song vaø noái tieáp
- Nghòch löu nguoàn doøng vaø nguoàn aùp

1. Nghòch löu song song vaø noái tieáp:
Phaân loaïi theo vò trí cuûa C taét SCR ( nghòch löu chuyeån maïch taûi)
a. Nghòch löu song song: C song song taûi

+

T

L

SC R 3
SC R 1

V
_

R
SC R 2

L

C

SC R 4

+

C

V
_

SC R 1

SC R 2

- Khi SCR 1 vaø 4 daãn ñieän, tuï ñieän C ñöôïc naïp, laøm taét chuùng khi ta kích

Trang 3

paperclip-reprocess20130928-5254-1j99d3d

SCR2 vaø 3
b. Nghòch löu noái tieáp: C noái tieáp taûi

L1

+

V
_

L2

C

SC R 1

SC R 2

V o

R

- Kích SCR 1 taïo ra xung doøng döông, SCR 1 seõ töï taét khi doøng qua
maïch veà khoâng
- Kích SCR 2 taïo ra xung doøng aâm.
Thöôøng ñöôïc duøng laøm boä nguoàn trung hay cao taàn.

Trang 4

paperclip-reprocess20130928-5254-1j99d3d

2. Nghòch löu nguoàn doøng vaø nguoàn aùp:
a. Nghòch löu nguoàn doøng: coù L baèng voâ cuøng ôû ngoû vaøo
+

i

N

L =
N

∞
S1

U

i

S3

o T a ûi R L
u

_

S2

i

R

C

u
i

S4

o

C

i

L

C

io

iN

C
O

2π

w t

π

L

M a ïc h t ö ô n g ñ ö ô n g
( C l a ø t u ï c h u y e ån
m a ïc h )

- iN

Hình V.1.3 Sô ñoà nguyeân lyù, maïch
töông ñöôïng vaø daïng doøng ngoû ra boä
bieán ñoåi

=> toång trôû trong cuûa nguoàn coù giaù trò lôùn: maïch laøm vieäc vôùi nguoàn
doøng.
=> Doøng nguoàn iN phaúng, ñöôïc ñoùng ngaét thaønh doøng xoay chieàu:
S1, S4 ñoùng: iO = iN > 0 ;
S2, S3 ñoùng: iO = – iN < 0

Trang 5

paperclip-reprocess20130928-5254-1j99d3d

Po = U.iN

Coâng suaát taûi tieâu thuï:

b. Nghòch löu nguoàn aùp: coù tuï ñieän C giaù trò lôùn ôû ngoû vaøo
=> toång trôû trong cuûa nguoàn baèng khoâng
=> nguoàn coù theå cung caáp vaø nhaän doøng khoâng giôùi haïn.
Caùc ngaét ñieän cuûa nghòch löu nguoàn aùp caàn coù diod song song ngöôïc
=> bieân ñoä aùp ra bò giôùi haïn ôû aùp nguoàn
Ví duï:
BBÑ aùp moät chieàu laøm vieäc 4 phaàn tö maët phaúng taûi laø NL nguoàn aùp moät
pha khi trò trung b...
CHÖÔNG V NGHÒCH LÖU ÑOÄC LAÄP VAØ BIEÁN TAÀN
1. Phaân loaïi nghòch löu
2. Khaûo saùt nghòch löu nguoàn aùp
3. Phöông phaùp ñieàu khieån ñieän aùp ngoû ra
4. Soùng haøi vaø nghich löu hình sin
5. Bieán taàn nguoàn aùp
6. ÖÙng duïng
Nghòch löu: Boä bieán ñoåi DC AC
Nghòch löu ñoäc laäp = BBÑ DC AC vôùi U, f do noù quyeát ñònh
(nghch lưu oâ-toâ-noâm)
phaân bieät vôùi nghòch löu phuï thuoäc: moät cheá ñoä laøm vieäc cuûa chænh löu SCR
Coù raát nhieàu ñoà nghòch löu khaùc nhau cho caùc öùng duïng coâng
ngịch lưu biến tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngịch lưu biến tần - Người đăng: Ron Reborn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ngịch lưu biến tần 9 10 645