Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên HàmTích Phân

Được đăng lên bởi lethingoan1998
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B.S Phaïm Coâng Nhö

-1-

NGUYEÂN HAØM–TÍCH PHAÂN–ÖÙNG DUÏNG

I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ:
1- Nguyeân haøm
a- Khaùi nieäm: Cho haøm soá f(x) lieân tuïc treân khoaûng K. Haøm soá F(x) ñöôïc goïi laø nguyeân haøm
cuûa f(x) treân K neáu ∀ x ∈ K : F/(x) = f(x). Neáu haøm soá f(x) coù moät nguyeân haøm laø F(x) thì
∀ C ∈ R, F(x) + C cuõng laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x). Hoï taát caû caùc nguyeân haøm
cuûa haøm soá f(x) laø : F(x) + C. Kí hieäu : ∫ f ( x)dx = F (x ) + C
b- Baûng caùc nguyeân haøm:

∫ dx = x + C
α
∫ x dx =

∫ du = u + C

x α +1
+ C . (α ≠ −1)
α +1

α
∫ u du =

u α +1
+ C. (α ≠ −1)
α +1

∫

dx
= ln x + C. ( x ≠ 0)
x
x
x
∫ e dx = e + C.

du
= ln u + C. (u ≠ 0)
u
u
u
∫ e du = e + C.

ax
+ C. (0 < a ≠ 1).
ln a
∫ cos xdx = sin x + C.

au
+ C. (0 < a ≠ 1).
ln a
∫ cos udu = sin u + C.

∫ sin xdx = − cos x + C.

∫ sin udu = − cos u + C

∫ cos 2 x = tgx + C

∫ cos 2 u = tgu + C

∫ sin 2 x = − cot gx + C

∫ sin 2 u = − cot gu + C

∫

x
∫ a dx =

u
∫ a du =

dx

du

dx

du

2- Tính chaát: ∫ [af (x) + bg(x)]dx = a∫ f (x)dx + b∫ g(x)dx (Vôùi a,b laø caùc haèng soá ≠ 0)

∫ u(x )v (x )dx = u(x )v(x ) − ∫ v(x )u (x )dx
Coâng thöùc ñoåi bieán soá: ∫ f (t )dt = F (t ) + C ⇒ ∫ f [u ( x )]u ' ( x)dx = F [u ( x)] + C

3- Coâng thöùc nguyeân haøm töøng phaàn:
4-

/

/

II. TÍCH PHAÂN & ÖÙNG DUÏNG
1- Khaùi nieäm: Tích phaân töø a ñeán b cuûa haøm soá : f(x) laø:

b

∫

a

b

f ( x)dx = F ( x) = F (b) − F (a) , trong ñoù:
a

F(x) laø moät nguyeân haøm baát kì cuûa f(x)
2- Coâng thöùc ñoåi bieán soá:loaïi 1:
vaø loaïi 2 :

b

β

a

α

∫ f ( x)dx = ∫ f [u(t )]u' (t )dt ,
β

b

∫ f [u (x )]u (x )dx = ∫ f (u )du
/

( α = u(a), β = u(b) )

α

a

3- Coâng thöùc tích phaân töøng phaàn:
4- Dieän tích hình phaúng :

( a= u(α), b = u(β)

∫ u(x )v (x )dx = u (x )v(x )
b

a

/

b
a

− ∫ v(x )u / (x )dx
b

a

Kieân trì laø chìa khoùa cuûa söï thaønh coâng

)

B.S Phaïm Coâng Nhö
-2a- Hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng: y = f(x) lieân tuïc treân ñoaïn [a;b], truïc hoaønh, 2 ñöôøng
thaúng ñöùng: x = a, x = b : S =

b

∫

f ( x) dx

a

b- Hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng cong y = f(x), y = g(x) lieân tuïc treân ñoaïn [a,b], caùc
ñöôøng thaúng x = a, x= b : S =

b

f ( x) − g (x ) dx

∫
a

5- Theå tích vaät theå :
a- Vaät theå do Hình D giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng: y = f(x) lieân tuïc treân [a;b], truïc hoaønh, 2 ñöôøng
V = π ∫ f 2 (x )dx
b

thaúng x = a, x = b; khi D quay quanh truïc hoaønh:

a

b- Vaät theå do Hình D giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng: x = g(y) lieân tuïc...
B.S Phaïm Coâng Nhö - 1 -
Kieân trì laø chìa khoùa cuûa söï thaønh coâng
NGUYEÂN HAØMTÍCH PHAÂNÖÙNG DUÏNG
I. KIEÁN THÖÙC CN NHÔÙ:
1- Nguyeân haøm
a- Khaùi nieäm: Cho haøm soá f(x) lieân tuïc treân khoaûng K. Haøm soá F(x) ñöôïc gi laø nguyeân haøm
cuûa f(x) treân K neáu x K : F
/
(x) = f(x). Neáu haøm soá f(x) coù moät nguyeân haøm laø F(x) thì
C R, F(x) + C cuõng laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x). Hoï taát caû caùc nguyeân haøm
cuûa haøm soá f(x) laø : F(x) + C. Kí hieäu :
(
)
+= CxFdxxf )(
b- Baûng cc nguyeân haøm:
+= Cxdx
)1( .
1
1
+
+
=
+
α
α
α
α
C
x
dxx
)0( .ln +=
xCx
x
dx
.Cedxe
xx
+=
<+= 1). a(0 .
ln
C
a
a
dxa
x
x
+= .Cxsinxdxcos
+= .Cxcosxdxsin
Ctgx
xcos
dx
2
+=
Cgxcot
x
sin
dx
2
+=
+= Cudu
)1( .
1
1
+
+
=
+
α
α
α
α
C
u
duu
)0( .ln +=
uCu
u
du
.Cedue
uu
+=
<+= 1). a(0 .
ln
C
a
a
dua
u
u
+= .Cusinuducos
+= Cucosudusin
Ctgu
ucos
du
2
+=
Cgucot
u
sin
du
2
+=
2- nh chaát:
+=+ dx)x(gbdx)x(fadx)]x(bg)x(af[
(Vôùi a,b laø caùc haèng soá 0)
3- Coâng thöùc nguyeân haøm töøng phaàn:
() () ()() () ()
= dxxuxvxvxudxxvxu
//
4- Coâng thöùc ñi bieán soá:
+=+= CxuFdxxuxufCtFdttf )]([)(')]([)()(
II. TÍCH PHAÂN & ÖÙNG DUÏNG
1- Khaùi nieäm: Tích phaân töø a ñeán b cuûa haøm soá : f(x) laø:
)()()()( aFbFxFdxxf
b
a
b
a
==
, trong ñoù:
F(x) laø moät nguyeân haøm baát kì cuûa f(x)
2- Coâng thöùc ñi bieán soá:loaïi 1:
=
b
a
dttutufdxxf
β
α
)(')]([)( , ( a= u(α), b = u(β) )
vaø loaïi 2 :
()
[ ]
()
=
b
a
duufdxxuxuf
β
α
)(
/
( α = u(a), β = u(b) )
3- Coâng thöùc tích phaân töøng phaàn:
() () ()() () ()
=
b
a
b
a
b
a
dxxuxvxvxudxxvxu
//
4- Dieän tích hình phaúng :
Nguyên HàmTích Phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên HàmTích Phân - Người đăng: lethingoan1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nguyên HàmTích Phân 9 10 920