Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tử, Bảng tuần hoàn

Được đăng lên bởi Thành Trí TK
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Hóa lớp 10
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc http://www.facebook.com/vukhacngoc
vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Liên h hc trc tiếp: 0985052510
BÀI TP TRNG TÂM THI ĐẠI HC NĂM 2013
Chuyên đề 1: Cu to nguyên t - Bng tun hoàn – Liên kết Hóa hc
Dng 1:
Cu to nguyên t
Câu 1: Phát biu nào dưới đây không đúng?
A. Các nguyên t được cu thành t các ht cơ bn là proton, nơtron và electron.
B. V nguyên t được cu thành bi các ht electron.
C. Ht nhân nguyên t được cu thành t các ht proton và nơtron.
D. Trong mi nguyên t, khi lượng nguyên t đều bng s khi.
Câu 2: Lp N có bao nhiêu phân lp?
A. 3 B. n C. 2n D. 4
Câu 3: S electron trong các ion sau:
3
NO
,
4
NH
+
,
3
HCO
, H
+
,
2
4
SO
theo th t
A. 32, 12, 32, 1, 50 B. 31,11, 31, 2, 48 C. 32, 10, 32, 2, 46 D. 32, 10, 32, 0, 50
Câu 4: Tng s ht ca mt nguyên t X là 28. X là
A. N B. F C. O D. Ne
Câu 5: Nguyên t ca mt nguyên t X có tng s các loi ht bng 115. Trong đó s ht mang đin nhiu hơn s
ht không mang đin là 25 ht. Kí hiu nguyên t ca X là
A. Br B. Ca C. Ag D. Zn
Câu 6: Mt ion X
2+
có tng s ht proton, nơtron, electron là 92, trong đó s ht mang đin nhiu hơn s ht không
mang đin là 20. S ht nơtron và electron trong ion X
2+
ln lượt là
A. 36 và 27. B. 36 và 29. C. 29 và 36. D. 27 và 36.
Câu 7: Tng s ht trong ion X
2-
là 50 và trong X
2-
có s ht mang đin gp 2,125 ln s ht không mang đin. S
ht proton, nơtron, electron trong X ln lượt là
A. 15, 16, 15. B. 16, 16, 16. C. 15, 18, 15. D. 16, 17, 16.
Câu 8: Mt hp cht có công thc MX. Tng s các ht trong hp cht là 84, trong đó s ht mang đin nhiu hơn
s ht không mang đin là 28. Nguyên t khi ca X ln hơn ca M là 8. Tng s các ht trong X
2-
nhiu hơn trong
M
2+
là 16. Công thc MX là
A. CaO B. MgO C. CaS D. MgS
Câu 9: Cu hình electron phân lp ngoài cùng ca các nguyên t R, X, Y ln lượt là 2p
4
, 3s
1
, 3p
1
. Phân t hp cht
ion đơn gin gia X và R, gia Y và R ln lượt có s ht mang đin là
A. 40 và 40 B. 40 và 60 C. 60 và 100 D. 60 và 80
Câu 10: Khi lượng phân t 3 mui RCO
3
, R’CO
3
, R’’CO
3
lp thành 1 cp s cng vi công sai bng 16. Tng s
p và n trong ht nhân nguyên t ca 3 nguyên t R, R’, R’’ bng 120 ht. Vy 3 nguyên t đó là
A. Mg, Ca và Fe B. Be, Mg và Ca C. Be, Cu và Sr D. Cu, Mg và Ca.
Câu 11: Cho Cr (Z = 24), Fe (Z = 26).
3
Cr
+
,
2
Fe
+
có cu hình electron ln lượt là
A.
[Ne]3d
4
, [Ne]3d
4
4s
2
. B. [Ne]3d
3
, [Ne]3d
6
.
C. [Ar]3d
3
, [Ar]3d
6
. D. [Ar]3d
3
, [Ar]3d
5
.
Câu 12: Cho 2 ion X
n+
và Y
n-
đều có cu hình electron là: 1s
2
2s
2
2p
6
. Tng s ht mang đin ca X
n+
nhiu hơn ca
Y
n-
là 4 ht. Cu hình đúng electron ca nguyên t X và nguyên t Y là
A.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
và 1s
2
2s
2
2p
3
B.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
và 1s
2
2s
2
2p
4
C.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
và 1s
2
2s
2
2p
5
D.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
và 1s
2
2s
2
2p
4
Câu 13: Dãy nào sau đây gm các ion X
+
, Y
2+
,Z
-
,T
2-
và nguyên t M đều có cu hình e là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
?
A. K
+
, Ca
2+
, Cl
-
, S
2-
, Ar. B. K
+
, Ca
2+
, F
-
, O
2-
, Ne.
C. Na
+
, Ca
2+
, Cl
-
, O
2-
, Ar. D. K
+
, Mg
2+
, Br
-
, S
2-
, Ar.
Câu 14: Cho 2 nguyên t X (Z = 24), Y (Z = 26). Cu hình electron ca các ion X
3+
, Y
2+
ln lượt là
A. [Ne]3d
4
, [Ne]3d
4
4s
2
. B. [Ne]3d
3
, [Ne]3d
6
.
C. [Ar]3d
3
, [Ar]3d
6
. D. [Ar]3d
3
, [Ar]3d
5
.
Nguyên tử, Bảng tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tử, Bảng tuần hoàn - Người đăng: Thành Trí TK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nguyên tử, Bảng tuần hoàn 9 10 808