Ktl-icon-tai-lieu

Nhận biết hoá hoc

Được đăng lên bởi nguyenhanh20610
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬN BIẾT MỘT SỐ HÓA CHẤT CƠ BẢN
1. Nhận biết NH3
- Dung dịch phenolphtalein: Dung dịch phenolphtalein từ màu tím hồng chuyển sang
không màu
- Quỳ tím: Làm xanh giấy quỳ tím
- Giấy tẩm dung dịch HCl: Có khói trắng xuất hiện
NH3 + HCl → NH4Cl (tinh thể muối)
- Dung dịch muối Fe2+: Tạo dung dịch có màu trắng xanh do NH3 bị dung dịch muối
Fe2+ hấp thụ
2NH3 + Fe2+ + 2H2O → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2NH4+
2. Nhận biết SO3
- Dung dịch BaCl2: Tạo kết tủa trắng, bền, không phân hủy
3. Nhận biết H2S
- Giấy tẩm Pb(NO3)2: Làm đen giấy tẩm
H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + HNO3
4. Nhận biết O3, Cl2
- Dung dịch KI: Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
O3 + 2KI + H2O → 2KOH + O2↑ + I2
Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
I2 sau khi sinh ra thì làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
5. Nhận biết SO2
- Dung dịch Br2: Làm nhạt màu đỏ nâu của dung dịch Br2
SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
- Dung dịch KMnO4: Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
- Dung dịch H2S: Tạo bột màu vàng
SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O
- Dung dịch I2: Nhạt màu vàng của dung dịch I2
SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI
- Dung dịch Ca(OH)2 dư: Làm cho nước vôi trong bị vẩn đục
SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O
6. Nhận biết CO2
- Dung dịch Ca(OH)2 dư: Làm cho nước vôi trong bị vẩn đục
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
7. Nhận biết CO
- Dung dịch PdCl2: Làm vẩn đục dung dịch PdCl2
CO + PdCl2 + H2O → Pd↓ + HCl
8. Nhận biết NO2
- H2O, O2, Cu: NO2 tan tốt trong nước với sự hiện diện của không khí, dung dịch sinh
ra hòa tan Cu nhanh chóng
4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3
8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
9. Nhận biết NO
- Khí O2: Hóa nâu khi gặp O2

2NO + O2 → 2NO2↑ (màu nâu)
- Dung dịch muối Fe2+: Bị hấp thụ bởi dung dịch muối Fe2+ tạo phức hợp màu đỏ sẫm
Fe2+ + NO → [Fe(NO)]2+
10. Nhận biết H2, CH4
- Bột CuO nung nóng và dư: Cháy trong CuO nóng là cho CuO màu đen chuyển sang
màu đỏ của Cu
H2 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + H2O
CH4 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + CO2↑ + H2O
Riêng CH4 có tạo ra khí CO2 làm đục nước vôi trong có dư
11. Nhận biết N2, O2
- Dùng tàn đóm que diêm:
N2 làm tắt nhanh tàn đóm que diêm
O2 làm bùng cháy tàn đóm que diêm
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT RẮN
Fe(OH)2 màu trắng xanh
Fe(OH)3 màu đỏ nâu
-

Al(OH)3, Zn(OH)2: trắng nhưng sau đó tan trong kiềm dư
- Fe(OH)2: trắng xanh hóa nâu đỏ ngoài ko khí
Cu(OH)2: xanh

AgBr vàng nhạt
AgI vàng
Ag2S đen
Ag3PO4 vàng
Ag2S màu đen
AgCl, BaSO4, PbCl2, NaHCO3, CaCO3,......... màu trắng
I2 rắn màu tím
dd Br2 có màu da cam hoặc đỏ nâu tùy nồng độ
K2MnO4 : lục thẫm
KMnO4 :tím
Mn2+: vàng nhạt
Zn2+ :trắng
Al3+:...


 !"#$%&'$('%) !"#$%&'$('%*+,-+. #/01( 
23 +,
45-+)6,+7( 8/95-+
:8/;+! !"#')<2<=> 78?
NH3 + HCl → NH4Cl (tinh thể muối)
 !"#+@A%BC)D&! !"##<+,=> 7(!&"! !"#+@
A%BC8$E
2NH3 + Fe2+ + 2H2O → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2NH4+
BF
-  !"#('B)D&2G(=> HIH23 $JG/
B
- :8/;+KLFMB)6,+N% 8/;+
H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + HNO3
OFH'B
-  !"#P)6,+7( 8/;+.Q
O3 + 2KI + H2O → 2KOH + O2↑ + I2
Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
B1(21=(R',+7( 8/;+.Q
SFB
-  !"#=B)6,+D+,NTJ#G(! !"#=B
SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
-  !"#PFO)6,+D+,! !"#@#-+
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
-  !"#B)D&Q+,U,
SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O
-  !"#B)D+,U, #G(! !"#B
SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI
-  !"#(LFMB!V)6,+#&VW#U3=& "U;NE#
SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O
XFB
-  !"#(LFMB!V)6,+#&VW#U3=& "U;NE#
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
YF
-  !"#K!'B)6,+U;NE#! !"#K!'B
CO + PdCl2 + H2O → Pd↓ + HCl
ZFB
BFHFBH)FB(@=& VW#UW1[?!?#G(23 2-H! !"#1
=(\(((#<
4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3
8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
]F
- P-FB)<(J2 ^$FB
Nhận biết hoá hoc - Trang 2
Nhận biết hoá hoc - Người đăng: nguyenhanh20610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhận biết hoá hoc 9 10 296