Ktl-icon-tai-lieu

Nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức

Được đăng lên bởi Thùy Dương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng THCS TAÂN BÌNH

Toaùn 8

CHÖÔNG I:
PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA CAÙC ÑA THÖÙC
Nhaéc Laïi Kieán Thöùc Lôùp 7:
m

n

x .x =x

m+n

i

(xm)n = xm . n
(x . y)n = xn. yni

Ví duï:
Ví duï:
a) x3.x5 = x8
2
b) 2x3.5x2 = 2.5.x3.x2 = 10x5
a)  x3  = x 3.2 = x 6
c) 3xy2.(– 4x2y)=3.(– 4).x.x2.y2.y b) (2x)3 = 23.x3 = 8x3
= –12. x3.y3
2
2
c)  3xy3  = 32.x 2 .  y3  = 9x 2 y 6
Löu yù:

2x2 ≠ (2x)2 neân caàn chuù yù khi trình baøy baøi giaûi

(– 2x)2 = (2x)2 (toång quaùt: luoân ñuùng vôùi soá muõ
chaün)

(– 2x)3 = – (2x)3 (toång quaùt: luoân ñuùng vôùi soá
muõ leû)
 Để nhân đơn thức với đơn thức ta thực hiện theo thứ tự:
dấu nhân dấu  số nhân số  biến tương ứng nhân biến tương ứng

1 - NHAÂN ÑÔN THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC
 Quy Taéc:
iA.(B + C – D) = A.B + A.C – A.Di

 Ví Duï:
Thöïc hieän caùc pheùp nhaân:
1) 4x2(5x3 – 2x + 3) 3) (2x2 + 3x – 1)4x
5) 3x2y(4x – 5xy +
1)
2) – 2x3(5 – 3x)
4) – (3x – 3)2x2 6) – (– u2 + 2uv)( – 2v)
7)2x(3x – 1) –
3x(2x+2)
 Baøi Taäp Töï Luyeän:
GV. Hoà Vónh Thònh
Trang

1

Tröôøng THCS TAÂN BÌNH

Toaùn 8

Baøi 1: Thöïc hieän pheùp nhaân(ruùt goïn neáu ñöôïc):
1
1) 5x4(4x2 – 3x + 1)
4) (– 2a3 – 4 b – 5bc)8ab2
2) (– 4x5)( – 2x3 + 5x2 – 3) 5) 5x(12x + 7) – 3x(20x – 5)
2

1

3) 3y2(4y3 + 3 y2 – 3 )

6) 3x(2x – 7) + 2x(5 – 3x)
12
7) 3x(x – 4y) – 5 y(y – 5x)

Baøi 2: Tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc sau:
1) 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x – 2) vôùi x = 15
2) 2x(x – y) – y(y – 2x) vôùi x =
3) 3x(x – 4y) – (y – 5x)

12
y
5



1
3

;y=



2
3

vôùi x = – 4; y = – 5

Baøi 3: Tìm x:

1

1

1

1) 5x(12x+7)– 3x(20x –5)=–100 4)x(x – 3 ) – 2 x(2x – 3)= 4
2) 3x(2x– 7)+2x(5 – 3x)=5 5)3(2x–1)– x(3x–2)= 3x(1-x)
+2

1 x2 -  1 x -4 1 x = -14 - 3 x - 8



3)2x (2x-3)-x (4x -6x+2)=0 6) 4
2 
 2
 2
3
3

2

2

7) 0,6x(x – 0,5) – 0,3x(2x + 1,3) =

0,138
Baøi 4: Chöùng minh bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo giaù
trò cuûa bieán:
1) x(x2 + x + 1) – x2(x + 1) – x + 5
2) x(x3 + 2x2 – 3x + 2) – (x2 + 2x)x2 + 3x(x – 1) + x – 12
3) 3x(x – 5y) + (y – 5x).(– 3y) – 1 – 3(x2 – y2)
 Baøi Taäp Naâng Cao:

Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính:
a) (3xn + 1 – 2xn) 4x2
b) 2(x2n + 2xnyn +y2n) – yn(4xn + 2yn)
GV. Hoà Vónh Thònh
Trang

2

Tröôøng THCS TAÂN BÌNH

Toaùn 8

c) 3xn – 2(xn + 2 – yn + 2) + yn + 2(3xn – 2– yn – 2)
3
d) (3x2m – 1 – 7 y3n – 5 + x2my3n – 3y2)8x3 – 2m.y6 – 3n
Baøi 2: Chöùng minh raèng bieåu thöùc n(2n – 3) – 2n(n + 1) luoân
chia heát cho 5 vôùi moïi n laø soá nguyeân.
Baøi 3: Chöùng minh raèng:
a) 352011– 352010 chia heát cho 17
b) 273+ 9...
Tröôøng THCS TAÂN BÌNH Toaùn 8
CHÖÔNG I:
PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA CAÙC ÑA THÖÙC
Nhaéc Laïi Kieán Thöùc Lôùp 7:
x
m
. x
n
= x
m + n
i
Ví duï:
a) x
3
.x
5
= x
8
b) 2x
3
.5x
2
= 2.5.x
3
.x
2
= 10x
5
c) 3xy
2
.(– 4x
2
y)=3.(– 4).x.x
2
.y
2
.y
= –12. x
3
.y
3
Löu yù:
(x
m
)
n
= x
m . n
(x . y)
n
= x
n
. y
n
i
Ví duï:
a)
2
3 3.2 6
x =x = x
b) (2x)
3
= 2
3
.x
3
= 8x
3
c)
2 2
3 2 2 3 2 6
3xy =3 .x . y = 9x y
2x
2
(2x)
2
neân caàn chuù yù khi trình baøy baøi giaûi
(– 2x)
2
= (2x)
2
(toång quaùt: luoân ñuùng vôùi soá muõ
chaün)
(– 2x)
3
= – (2x)
3
(toång quaùt: luoân ñuùng vôùi soá
muõ leû)
Để nhân đơn thức với đơn thức ta thực hiện theo thứ tự:
dấu nhân dấu
số nhân số
biến tương ứng nhân biến tương ứng
1 - NHAÂN ÑÔN THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC
Quy Taéc:
iA.(B + C – D) = A.B + A.C – A.Di
Ví Duï:
Thöïc hieän caùc pheùp nhaân:
1) 4x
2
(5x
3
– 2x + 3) 3) (2x
2
+ 3x – 1)4x 5) 3x
2
y(4x – 5xy +
1)
2) – 2x
3
(5 – 3x) 4) – (3x – 3)2x
2
6) – (– u
2
+ 2uv)( – 2v)
7)2x(3x – 1) –
3x(2x+2)
Baøi Taäp Töï Luyeän:
GV. Hoà Vónh Thònh
Trang
1
Nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức - Người đăng: Thùy Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức 9 10 23